CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SOSYOTROPİK VE OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Emel KÜLEKÇİ, Zeynep   KARAMAN  ÖZLÜ, Nadiye ÖZER
3.322 951

Öz


CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SOSYOTROPİK VE OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖZET

   

Amaç:  Cerrahi  kliniklerde  çalışan  hemşirelerin  sosyotropi-otonomik  kişilik  özelliklerinin  belirlenmesi. Yöntem:   Tanımlayıcı   türde   olan   araştırma   Ağustos-Aralık   2013   tarihleri   arasında   yürütüldü.  

Araştırmanın   evrenini,   Erzurum   Atatürk   Üniversitesi   ve   Bölge   Eğitim   ve   Araştırma   Hastanesi   cerrahi   kliniklerinde   çalışan   234   hemşire,   örneklemi   ise   izinli   ve   raporlu   olmayan,   araştırmaya   katılmayı   kabul   eden   toplam   191   hemşire   oluşturdu.   Verilerin   toplanmasında   hemşirelerin   tanıtıcı   özelliklerinin   yer   aldığı   “Anket   Formu”   ve   “Sosyotropi-Otonomi   Ölçeği”   kullanıldı.   Araştırmadan   elde   edilen   veriler   bilgisayar   programında   değerlendirilip,   verilerin   değerlendirilmesinde   yüzdelik,   ortalamalar,   bağımsız   gruplarda   t testi, One-way Anova, Kruskal Wallis testi, Mann-Whitney  U  testi  analizleri  kullanıldı.

Bulgular: Cerrahi  kliniklerde  çalışan  hemşirelerin  SOSOTÖ  ölçeğinin  sosyotropi  alt  boyutundan  120   puan   üzerinden   68.70±17.43   puan,   otonomi   alt   boyutundan   77.53±15.91   puan   aldığı   belirlendi.   Hemşirelerin   sosyotropi   kişilik   özellikleri   ile   eğitim   durumu,   otonomi   kişilik   özellikleri   ile   çocuk   sayısı   arasında   istatistiksel   olarak  anlamlı  bir  fark  saptandı.    

Sonuç:  Cerrahi  kliniklerde  çalışan  hemşirelerin  sosyotropik-otonomik  kişilik  özelliklerinin  orta  düzeyin   üzerinde,   otonomik   kişilik   özelliklerinin   sosyotropik   kişilik   özelliklerine   göre   daha   yüksek   olduğu   söylenebilir.   Çalışanlara   sosyotropi   ve   otonomi   kişilik   özelliklerinin   geliştirilmesine   yönelik   hizmet   içi   eğitim   programları   düzenlenmesi,  kişilik  özelliklerine  bağlı  olarak  örgütsel  davranış  çalışmalarının  artırılması  önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Otonomi; sosyotropi; cerrahi  hemşire.

ABSTRACT

Determining of Sociotrophy and Autonomy Personality Characteristics of the Nurses Working at Surgery Clinics

Objective: This is a research to examine the sociotropy – autonomic personality characteristic of the nurses working at surgical clinics.

Method: This descriptive study which was conducted between August-December 2013. The research population, Erzurum Ataturk University and the Regional Training and Research Hospital, 234 nurses working in surgical clinics, sampling and reporting is not permitted, a total of 191 nurses who agreed to participate in the study created. Collection of data that includes identifying characteristics of nurses "Survey Form" and "Sociotropy-Autonomy Scale" was used. The data obtained from this study are evaluated in computer programs, data for the evaluation of percentages, averages, independent samples t-test, One-way ANOVA, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U test was used for analysis.

Results: SOSOTÖ  scale  of  nurses  working  in  surgical  clinics  sociotropy  subscale  score  over  120  points   68.70±17.43,  77.53±15.91  autonomy  subscale  scores were determined. Sociotropy personality traits of nurses and education level, number of children with autonomy of personality traits revealed a statistically significant difference.

Conclusion: Sociotropic personality traits of nurses working in surgical clinics on an intermediate level of autonomic-sociotrophic personality traits of personality traits can be said that higher. Employee sociotropy and autonomy personality traits-service training programs for the development of regulation, depending on personality traits to increase organizational behavior studies suggested.

Key Words: Autonomy; sociotropy; surgical nurse. 


Anahtar kelimeler


Otonomi; sosyotropi; cerrahi  hemşire

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.82921

Referanslar


Adams D, Miller BK. Professionalism in nursing behaviors of nurse practitioners. Journal of Professional Nursing, 2001;17(4):203-10.

Bagby RM, Gilchrist EJ, Rector NA, Dickens SE, Joffe RT, Levitt A, Levitan RD, Kennedy SH. The stability and validity of the sociotropy and autonomy personality dimensions as measured by the revised personal style ınventory. Cognitive Therapy and Research 2001;25(6):765-79.

Bandman EL. Bandman B. Nursing Ethics Through the Life Span. 4th Ed. Appleton & Lange- Norwal;2002:p.123-54.

Beck R, Taylor C, Robins M. Missing home: Sociotropy and autonomy and their relationship to psychological distress and homesickness in college freshmen, 2003;16(2):155-66.

Bieling PJ, Beck AT, Brown GK. The sociotropy– autonomy scale: Structure and implications. Cognitive Therapy and Research; 2000;24(6):763-80.

Chally SP. Professional Nursing- Concepts and Challenges. KK Chitty (Ed), Philadelphia, WB Saunders Company; 1997.p.397-415.

Çam O, Engin E. Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerde

Performans Standartlarına Etkisi. Anatolian Journal of Psychiatry 2006;7(2):82-91.

Fresco DF, Sampson WS, Craighead LW, Koons AN. The relationship of sociotropy and autonomy to symptoms of depression and anxiety. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly 2001;15(1):17-31.

Gorski J, Young MA. Sociotropy/autonomy, selfconstrual, response style, and gender in adolescents. Personality and Individual Differences 2002;32(3):463-78. Kabakçı

sosyotropi/otonomi kişilik özellikleri, yaşam olayları ve depresif belirtiler. Türk Psikiyatri Dergisi 2001;12(4):273-82. Stress, and

Coping. Farkındalık Eğitiminin Bireysel E. Üniversite

öğrencilerinde professionalism in nursing. Journal of Professional

Nursing 2003;19(5):251-61. Hacettepe
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.