BASINÇ YARASINDA NE DURUMDAYIZ?: PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDEKİ SON BİR YILLIK VERİ

duygu sönmez düzkaya, Banu Terzi, Tülay Yakut, Neslihan Kızıl
3.611 760

Öz


ÖZET

Amaç: Bu araştırma, bir üniversite hastanesinin pediatri yoğun bakım ünitesine (PYBÜ) 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yatan hastalarda oluşan basınç yarası oranını, basınç yarasının özelliklerini ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla retrospektif ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.

Yöntem: İlgili birimlerden gerekli izinler alındıktan sonra yapılan araştırmada, veri toplama aracı olarak literatür ışığında araştırmacılar tarafından hazırlanan “Hasta Tanılama Formu” ve "Braden Risk Değerlendirme Ölçeği" kullanıldı. Verilerin analizi SPSS 17.0 paket programında tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden sayı ve yüzdelik hesaplamalar kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Elde edilen verilere göre; üniteye toplam 321 hastanın kabul edildiği; %72.5'inin (n=233) yüksek riskli grupta yer aldığı; bu hastalardan, %10.7’sinde (n=25) basınç yarasının oluştuğu; basınç yarası gelişen hastaların, %60’ının (n=15) erkek, %48’inin (n=11) 1 ay-1 yaş arasında, %84’ünün 1. evrede olduğu; basınç yarasının en çok ayak topuğunda (%24) ve oksipital bölgede (%20) oluştuğu; hastaların %32’sinde, oluşan basınç yarasının bakım ve tedavide kullanılan alet/malzeme (%12'si flaster, %8’i idrar sondası ya da saturasyon probu) nedeni ile basınç yarası oluştuğu  saptandı.

Sonuç: Üniteye kabul edilen hastaların %10.7'sinde (n=25) basınç yarası geliştiği ve hastaların %60’ının basınç yaralarının iyileşerek başka bir servise transfer edildiği görüldü. Basınç yarasının önlenebilmesinde, geçerli ve güvenilir tanılama araçlarının kullanımının sağlanması ve sürdürülmesi; önleyici hemşirelik bakımı protokollerinin oluşturularak kullanılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Basınç yarası; pediatri yoğun bakım; hemşirelik.

 

ABSTRACT

Where We are on Pressure Ulcers?: Data of Last Year in Pediatric Intensive Care Unit

Objective: This research was conducted retrospective and descriptive in pediatric intensive care unit of a university hospital between January 1, 2013 to 31 December 2013. The aim of study was to describe the frequency of pressure ulcers, and to evaluate the results and characteristics of the pressure ulcers were performed.

Method: After obtaining the necessary approvals from the relevant units in the research, data collection tool developed by the researchers in the literature as "Patient Assessment Form" and "Braden Risk Assessment Scale" was used. Data analyzed with SPSS 17.0 package program number and percentage of descriptive statistical calculations were performed using the method.

Result: According to the data obtained; A total of 321 patients in the unit are accepted; 72.5% (n=233) that takes place in high-risk groups; of these patients, 10.7% (n=25) in which the formation of pressure ulcers; of patients developing pressure ulcers, 60% (n=15) were male, 48% (n=11) between 1 month and 1 year of age, 84% of which is in phase 1; In most of heel pressure ulcers (24%) and occipital regions (20%) occurred; 32% of patients in the resulting pressure ulcer care and treatment tools used / materials (12% plaster, 8% of the urinary catheter or saturation probe) as a result of pressure ulcers occurred was determined.

Conclusion: The patients admitted to the unit of 10.7% (n=25) who developed pressure ulcers and pressure ulcers in 60% of patients recovered and were found to be transferred to another service. The prevention of pressure ulcers, the use of valid and reliable diagnostic tools to ensure and maintain; The use of protocols establishing preventive nursing care is important.

Keywords: Pressure ulcer; pediatric intensive care; nursing.


Anahtar kelimeler


Basınç yarası; pediatri yoğun bakım; hemşirelik

Tam metin:

PDF


Referanslar


Apold J, Rydrych D. Preventing Device-Related Pressure Ulcers:Using Data To Guide Statewide Change. Journal of Nursing Care Quality 2012; 27(1): 28–34.

Baharestani MM, Ratliff CR. Pressure Ulcers In Neonatesand Children: An NPUAP White Paper. Adv Skin WoundCare. 2007; 20(4):208-20.

Bennett G, Dealey C, Posnett J. The Cost Of Pressure Ulcers In The UK. Age & Ageing 2004;33(3):230-335.

Bernabe KQ. Pressure Ulcers In The Pediatric Patient. Curr Opin Pediatr 2011; 24(3):352–6.

Bora Güneş N, Kılıçarslan Törüner E. Çocuk Hastalarda Braden Q Basınç Ülseri Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;17(1):6- 14.

Bergstrom N, Braden B, Laguzza A, Holman V. The Braden scale for predicting pressure sore risk. Nursing Research 1987;36(4): 205-10.

Curley MAQ, Quigley SM, Lin M. Pressure Ulcers İn Pediatric İntensive Care: İncidence And Associated Factors. Pediatr Crit Care Med 2003;4(3):284-90.

Harrison MB, Wells G, Fisher A, Prince M. Practice Guidelines For The Prediction And Prevention Of Pressure Ulcers: Evaluating The Evidence. Appl Nurs Res 1996; 9(1):9-17.

House S, Giles T, Whitcomb J. Benchmarking To The International Pressure Ulcer Prevalence Survey. J Wound Ostomy Continence Nurs 2011; 38(3):254-9.

Kılıçarslan Törüner E, Büyükgönenç L, Altay N. Çocuklarda

Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2011; 4(1):2-6.

Kottner J, Wilborn D, Dassen T. Frequency Of Pressure Ulcers In The Pediatric Population: A Literature Review And New Empirical Data. International Journal of Nursing Studies 2010; 47(10): 1330-40. Ülserleri. Dokuz

Eylül McCord S, McElvain V, Sachdeva R, Schwartz P, Jefferson LS. Risk Factors Associated With Pressure Ulcers İn The Pediatric İntensive Care Unit. J Wound Ostomy Continence Nurs 2004;31(4):179-83.

McLane KM, Bookout K, McCord S, McCain J, Jefferson LS. The 2003 National Pediatric Pressure Ulcer And Skin Breakdown Prevalence Survey: A Multisite Study. J Wound Ostomy Continence Nurs 2004; 31(3):168–78.

Murray JS. Public Health Emergencies and Children: New Guidelines Offer An Opportunity To Be Better Prepared. The American Journal of Nursing 2009; 109(12): 28–31.

Murray JS, Noonan C, Quigley S, Curley MAQ. Medical Device-Related Hospital-Acquired Pressure Ulcers in Children: An Integrative Review. Journal of Pediatric Nursing 2013; 28(6):585-95.

Oğuz S, Olgun N. Braden Ölçeği ile Hastaların Risklerinin Belirlenmesi ve Planlı Hemşirelik Bakımının Bası Yaralarının Önlenmesindeki Etkisinin Saptanması. 1997;2(1):131-5.

Pallija G, Mondozzi M, Webb AA. Skin Care Of The Pediatric Patient. J Pediatr Nurs 1999; 14(2):80- 7. Forum Dergisi CA,

Lukasiewicz G, Kuhn E, Duncan L. Skin Integrity In Critically Ill And Injured Children. Am J Crit Care 2007;16(6):568-74.

Schindler CA, Mikhailov TA, Kuhn EM, Christopher J, Conway P, Ridling D, et al. Protecting Fragile Skin: Nursing Interventions to Decrease Development of Pressure Ulcers in Pediatric Intensive Care. Am J Crit Care 2011; 20(1):26-35.

Schlüer AB, Cignacco E, Müller M, Halfens RJ. The Prevalence Of Pressure Ulcers In Four Paediatric Institutions. Journal of Clinical Nursing 2009;18(23): 3244-52.

Schlüer AB, Schols JMGA, Halfens RJ. Risk and Associated Factors Of Pressure Ulcers In Hospitalized Children Over 1 Year Of Age. Journal for Specialists in Pediatric Nursing 2014;19(1):80-9.

Şikar Aktürk A, Atmaca E, Zengin S, Bayramgürler D. Kocaeli İlinde Evde Bakım Hizmeti Alan Hastalarda Bası Ülserlerinin Prevalansı ve Klinik Özellikleri. Türkderm 2010;44(3): 128-31.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.