KONSTİPASYON YÖNETİMİNDE ABDOMİNAL MASAJIN ÖNEMİ

Nuray TURAN, Türkinaz ATABEK AŞTI
4.516 1.878

Öz


ÖZET

 

 

ÖZET

Abdominal   masaj,   konstipasyon   yönetiminde   yer   alan,   hemşireler   tarafından   uygulanan,   güvenli,   invaziv  olmayan  ve  yan  etkisi  olmayan  nonfarmakolojik  bir  yöntemdir.  Abdominal  masaj,  karın  duvarı  üzerinden   bağırsakların   bulunduğu   bölgeye   saat   yönünde   eflöraj   (sıvazlama),   petrisaj   (yoğurma)   ve   vibrasyon   (titreşim)   manevralarının  uygulanması  sonucu  bağırsak  hareketlerini  uyarmaktadır.  Bu  derlemede,  özellikle  son  yıllarda   konstipasyon  yönetiminde  etkin  bir  yöntem  olan  abdominal  masajın,  en  önemli  bağımsız  bir  hemşirelik  girişimi   olduğunu  vurgulamak  ve  önemini  ortaya  çıkarmak  amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konstipasyon; abdominal masaj; hemşirelik  girişimi;;  hemşirelik  bakımı.

ABSTRACT
The Importance of Abdominal Massage in Management of Constipation
Abdominal massage which is placed in management of constipation and is applied from nurses is safe,

noninvasive and non-pharmacological method without any side effects. Abdominal massage, the area of the intestine through the abdominal wall clockwise strokes, kneading and vibration of implementation results are stimulated bowel movements. In this compilation, abdominal massage which is an effective method in management of constipation is the most important independent nursing intervention to aimed and is intended to highlight the importance.

Key Words: Constipation; abdominal massage; nursing intervention; nursing care. Anahtar kelimeler


Konstipasyon; abdominal masaj; hemşirelik  girişimi;;  hemşirelik  bakımı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.70117

Referanslar


Ayaş S, Leblebici B, Sözay S, Bayramoğlu M, Niron EA. The Effect of Abdominal Massage on Bowel Function in Patients with Spinal Cord injury. American Of

Rehabilitation 2006;85(12):951-5.

Berman A, Snyder SJ, Kozier B, Erb G. Kozier, Erb’s. Fundamentals of Nursing Conceps, Process and Practice. 8 th ed. New Jersey: Prentice Hall; 2008. p.1323-53.

Black JM, Hawks JH. Medical Surgical Nursing Clinical Management for Positive Outcomes. 8th ed. USA: Sauders Elsevier Company; 2009.p.653-726.

Craven RF, Hirnle CJ. Fundamentals of Nursing Human Health and Function. 6th

Lippincott Williams&Wilkins; 2009. p.1072-80.

Dedeli Ö, Turan İ, Fadıloğlu Ç, Bor S. Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. MN Dahili Tıp Bilimleri 2007;2(1-2):36-43.

Diego MA, Field T, Hernandez-Reif M, Deeds O, Ascencio A, Begert G. Preterm Infant Massage Elicits Consistent Increases in Vagal Activity and Gastric Motility that are Associated with Greater Weight Gain. Acta Paediatrica 2007;96(11):1588-91.

Emly MC. Abdominal massage for constipation. In: Halsam J, Laycock J. eds. Therapeutic Management of Intcontinance and Pelvic Pain. 2 nd ed. London; 2007. p.223-5.

Emly M, Cooper S, Vail A. Colonic Motility in Profoundly Disabled People: A Comparison of Massage and Laxative Therapy in Themanagement of Constipation. Physiotherapy 1998;84(4):78-83.

Ernst E. Abdominal Massage Therapy for Chronic Constipation: A Systematic Review of Controlled Clinical 1999;6(3):149-51.

Fritz S. Mosby’s Fundamentals of The Therapeutic Massage. 4th ed. China:Mosby Elsevier Company; 2009. p.332-3.

Kaçmaz Z, Kaşıkçı M. Effectiveness of Bran Supplement in Older Orthopaedic Patients with Constipation. 2007;16(5):928-36.

Kanbir O. Klasik Masaj. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları;;1998. p.189-93.

Kaya H, Kaya N, Turan N, Şirin K, Güloğlu S. Identifying Constipation Risk in Neurosurgery Patients.

Neurochirurgiczne 2013;2(3):96-103.

Kaya H. Bağırsak Boşaltımı ve Gastrik Entübasyon. Aştı TA, Karadağ A, editör. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Adana: Nobel Kitabevi;; 2011.p.1116-45.

Kaya N. Roper, Logan, Tierney’in Hemşirelik Modeli. Babadağ K, Aştı TA, editör. Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık;;2012.p.1-7.

Kaya N, Turan N. Konstipasyon Ciddiyet Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerliliği. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2011;31(6):1491-501.

Kyle G. A Proactive Approach to the Treatment of Constipation. Continence 2008;2(4): 36-44.

Kyle G. Managing Constipation in Adult Patients. Nurse Prescribing 2011;9(10):482-90.

Lamas K, Lindholm L, Stenlund H, Engstrom B, Jacobsson C. Effects of Abdominal Massage in Management

Controlled Trial. International Journal o f Nursing Studies 2009;46(6):759-67.

Liu Z, Sakakibara R, Odaka T, Uchiyama T, Yamamoto T, Ito T, Hattori T. Mechanism of Abdominal Massage for Difficult Defecation in a Patient with Myelopathy (HAM/TSP). Journal of Neurology 2005;252(10):1280-2.

Marples G. Diagnosis and Management of Slow Transit Constipation in Adults. Nursing Standard 2011;26(8):41-8.

McClurg D, Hagen S, Dickinson L. Abdominal Massage for the Treatment of Constipation. Cochrane Database Systematic

1002/14651858.CD009089.

Potter P, Perry AG. Fundamentals of Nursing. St.Louis: Mosby Year Book; 2009.p.1174-218.

Preece J. Introducing Abdominal Massage in Palliative Care for There Lief of Constipation. Complementary Therapies in Nursing & Midwifery 2002;8(2):101-5.

Resedence TL, Brocklehurst JC, O’Neil PA. A Pilot Study on the Effect of Exercise and Abdominal Massage on Bowel Habit in Continuing Care Patients. Clinical Rehabilitation 1993;7(3):204-9.

Rigby D, Powell M. Causes of Constipation and Treatment 2005;15(2):41-50. Neurologiczne i of Constipation-A

Randomized Reviews. doi: Options. Primary Health

Care Roper N, Logan W, Tierney A. (2003). The Roper Logan Tierney Model of Nursing. 3 th ed, United Kingdom: Elsevier Limited;2003.p.13-77.

Sinclair M. The Use of Abdominal Massage to Treat Chronic Constipation. Journal of Bodywork & Movement Therapies 2010;15(4):436-46.

Tuna N. A’dan Z’ye Masaj. 6.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi;; 2011.p.17-39.

Turan N, Kaya N, Kaya H, Öztürk A, Eskimez

Z, Yalçın N. Hemşirelik Öğrencilerinin Bazı

Değişkenler Açısından Konstipasyon Sorunları. İstanbul

Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2011;;19(3):168- 78.

Uysal N, Eşer İ, Akpınar H. The Effect of Abdominal Massage on Gastric Residual Volume: A Randomized Controlled Trial. Gastroenterology Nursing 2012;35(2):117-23. Nightingale

Yurdakul İ. Kronik kabızlık. Türkiye’de Sık karşılaşılan Hastalıklar II. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri;;2007.p.43-58.

Yüksel İ, Baltacıoğlu S. Klasik Masaj Teknikleri. Yüksel İ, editör. Masaj Teknikleri. Ankara: Öz Baran Ofset;2010.p.82-155.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.