İSTATİSTİKSEL GÜÇ ANALİZİ VE HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI: TEMEL BİLGİLER

Cantürk ÇAPIK
4.624 5.842

Öz


ÖZET

En yalın tanımı ile istatistiksel güç, analizlerde anlamlı bir fark saptanması durumunda bu farkın gerçek olabilme ihtimalidir. İstatistiksel güç, örneklem sayısından etkilendiği için araştırmacılar örneklem sayısını güç analizi ile hesaplayabilmektedirler. Birçok akademik derginin çalışmanın gücünü istemesi, etik komitelerin örneklem sayısı hakkında açıklama istemesi ve araştırmacıların daha kesin bulgular sunmak istemesi gibi faktörler güç analizinin daha fazla dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bir çalışmanın gücünü etkileyen birçok faktör olmasına rağmen Tip I hata, etki büyüklüğü ve örneklem büyüklüğü bunlardan en önemlileridir. İstatistiksel güç hesabı önemli olmasına rağmen, günümüzde hemşirelik araştırmalarında güç analizi yaparak örneklem sayısını belirlemenin yaygın olduğunu söylemek güçtür. Bu makale güç analizi hakkında giriş bilgisi sağlamaktadır. Makalede, güç analizi ile ilgili bazı istatistiksel terimlerin aktarılmasından sonra, temel bilgilerin, güç analizi çeşitlerinin ve güç analizinin örneklem hesabında nasıl kullanılacağına yönelik bilgiler verilmiştir. Son olarak da bazı hemşirelik çalışmalarından örnekler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Güç analizi; hemşirelik; araştırma; istatistik.

 

ABSTRACT

Statistical Power Analysis and It’s Use in Nursing Studies: Basic Information

            With its simplest definition, the statistical power is the possibility for a significant difference between analysis. Since the statistical power is affected by the number of samples, researchers may calculate the number of samples with the power analysis. Factors such as the requirement of many academic journals for the study's power, as well as the requirement of ethics committees for an explanation about the number of samples and the requirement of researchers to represent more precise findings enable the power analysis must be taken into consideration more. Even though there are many factors affecting the power of a study, α, effect size and sample size are the most important ones. Even though the calculation of the statistical power is important, it is difficult to say that today’s nursing researches commonly determine the number of samples by using power analysis. This study is fairly an introduction knowledge about the power analysis. The article not only conveys some statistical terms regarding the power analysis, but also includes information about how to use the basic information, power analysis types and the power analysis in the sample calculation. Finally, it presents examples from some nursing studies.

Keywords: Power analysis; nursing; research; statistic.


Anahtar kelimeler


Güç analizi; hemşirelik; araştırma; istatistik

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset; 2005. p.41-55.

Beck CT. Meta-Analysis. In: Fitzpatrick JJ, Wallace M, editors. Encyclopedia of Nursing Research. 2 ed. New York: Springer Publishing Company; 2006. p. 340.

Beins BC, McCarthy MA. Research Methods and Statistics. New Jersey: Pearson Education, Inc.; 2012. p.149-71.

Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık; 2005. p.65-9.

Coblick GE. Statistical Power Analysis of Nursing Research. Alabama: Auburn University Press; 1998. p.52-78.

Cohen J. Statistical Power Analysis. Current Directions in Psychological Science 1992;1(3):98- 101.

Cozby P, Bates S. Methods in Behavioral Research. New York: McGraw-Hill; 2012. p.262-74.

Çapık C. Bir Hemşirelik Dergisinde Yayınlanan Makalelerde İstatistiksel Güçlerin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;16(3):170-5.

Demirel, N, Gürler, S. Practical Approaches to the Determination of the Sample Size in Clinical Studies. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010;16(2):205-11.

Dorey FJ. Statistics in Brief: Statistical Power: What is it and when should it be used? Clin Orthop Relat Res 2011;469(2):619-20.

Gaskin CJ, Happell B. Power of Mental Health Nursing Research: A Statistical Analysis of Studies in the International Journal of Mental Health Nursing. International Journal of Mental Health Nursing 2013;22(1):69-75.

Goodwin CJ. Research in Psychology Methods and Design. Sixth ed. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc; 2010. p.157-61.

Jackson SL. Research Methods: A Modular Approach. Second Edition ed. Belmont: Linda Schreiber-Ganster; 2011. p.187-91.

Kalaycı, S. SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi; 2010. p. 221–31.

Murphy KR, Myors B. Statistical Power Analysis, a Simple and General Model for Traditional and Modern Hypothesis Test. London: Lawrence Erlbaum Associates; 2004. p.55-68.

Newman T, Kohn M. Evidence-Based Diagnosis. New York: Cambridge University Press; 2009. p.220- 39.

Özsoy S, Özsoy G. Eğitim Araştırmalarında Etki Büyüklüğü 2013;12(2):334-46.

Pagano RR. Understanding Statistics in the Behavioral Sciences. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning; 2009. p.267-77.

Shoben A. Interpreting Hypothesis Tests. In: Adeney KL, Weiss NS, Shoben AB, editors. Epidemiology and Biostatistics An Introduction to Clinical Research. New York: Springer Science-Business Media, LLC; 2009. p. 181-90.

Taylor SE. Hypothesis Testing. In: Boslaugh S, McNutt L-A, editors. Encyclopedia of epidemiology. California: SAGE Publications, Inc.; 2008. p. 515-16. Yılmaz Y. Deneylerde İstatistiksel Güç ve Gücü, Etkileyen Faktörler. Akademik Gıda 2008;6(6):45-50. Zodpey, SP. Sample Size and Power Analysis in Medical Research. Indian J Dermatol Venereol Lepro 2004; l70(2):123-8. İlköğretim Online
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.