BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ

Havva Öztürk, Süheyla Kasım, Ayşe Kavgacı, Dilek Kaptan, Gülnur İnce
3.773 1.156

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Araştırma, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerini ve etkileyen etmenleri belirlemek için gerçekleştirilmiştir.

 

Yöntem: Araştırma, bir üniversite hastanesinin tepe yönetiminden izin alındıktan sonra bu hastanede çalışan toplam 450 hemşireden, 291 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, hemşirelerin demografik özellikleri, hastane ve hemşireliğe ilişkin memnuniyetleri ile ilgili 15 soruluk bilgi formu, Minnesota İş Doyum Ölçeği ve İş Betimleme Ölçeği ile 05-20 Nisan 2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, sıklık, yüzdelik, ortalama, t-testi, ANOVA, Tukey, Kruskall Wallis ve Mann Withney U testi ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Hemşirelerin, Minnesota İş Doyum Ölçeği’nden toplamda ortalama 2.87±0.58,  içsel doyum alt boyutunda 3.14±0.64 ve dışsal doyum alt boyutunda 2.60±0.64 puan aldıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin İş Betimleme Ölçeği’nden genel toplamda ortalama 1.14±0.36, şimdiki iş alt boyutundan 1.23±0.56, şimdiki ücret alt boyutundan 0.59±0.50, terfi olanakları  alt boyutundan 0.22±0.19, yönetim  alt boyutundan 1.18±0.66, birlikte çalıştığı kişiler alt boyutundan 2.10±0.72 ve genel iş  alt boyutunda 1.51±0.73 puan aldıkları saptanmıştır. Ayrıca sağlık meslek lisesi mezunu hemşireler ile hastanelerinden ve verdikleri hizmetin kalitesinden memnun olan hemşirelerin daha fazla iş doyumu hissettiği saptanmıştır (p<0.05).

 

Sonuç: Hemşirelerin genel olarak iş doyum düzeylerinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Hemşire; hemşirelik; iş doyumu 

 

 

 

ABSTRACT

 

The Job Satisfaction levels  of Nurses Working in a University Hospital

 

Objective: This study was carried out to determine the satisfaction levels of nurses working in an university hospital and the factors affected them.

 

Method: The study was conducted with 291 nurses from 450 nurses working in this hospital after getting a permission from the top management of a university hospital. The data was collected between April 05 to 20, 2012 by a questionnaire composed of 15 questions regarding the demographic features and their satisfaction regarding hospital and  nursing, and Minnesota Satisfaction Scale and Job Description Scale. Data were evaluated by frequency, percent, avarage, t-test, ANOVA, Tukey, Kruskall Wallis ve Mann Withney U test.

 

Results: It was determined that nurses received scores with 2.87±0.58 in mean of total, 3.14±0.64 for intrinsic satisfaction subscale and 2.60±0.64 for extrinsic satisfaction subscale from Minnesota Satisfaction Scale. It was defined that they received scores with 1.14±0.36 in mean of total,  1.23±0.56 for the present work subscale, 0.59±0.50 for current salary subscale, 0.22 ± 0.19 for promotion opportunities subscale and 1.18 ± 0.66 for administration subscale, 2.10±0.72 for persons working together subscale and 1.51±0.73 for size of the business subscale from Job Description Scale. The nurses graduated from the health high schools, safisfied with nursing and their hospital  and the quality of service that they offered had more job satisfaction (p<0.05).

 

Conclusion: It was found low of  job satisfaction levels of nurses as general.

 

Keywords: Nurse; nursing; job satisfaction

 

 Anahtar kelimeler


Hemşire; hemşirelik; iş  doyumu    

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.68071

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.