HEMŞİRELERDE ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ DEĞERLENDİRMESİ

Mevlüt Karadağ, İbrahim Halil Cankul
3.725 766

Öz


ÖZET

Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma için “Tabakalı Örnekleme Yöntemi” ile 171 hemşirenin zihinsel iş yükü değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Hart ve Staveland tarafından geliştirilen “National Aeronautics and Space Administration Task Load Index Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alfa güvenilirlik katsayısı 0.78 hesaplanmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda, hemşirelerin zihinsel iş yükü puan ortalaması 69.40±18.2 bulunmuştur. Hemşirelerde en yüksek düzeyde zihinsel iş yükü oluşturan faktörün “zaman darlığı baskısı” olduğu görülmüştür. Hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin % 66.44’ü hasta bakım hizmetleri, % 33.56’sı ise idari ve yönetimsel faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Hemşirelerin zihinsel iş yükleri; yaş, medeni durum, çocuk sayısı, çalışılan bölüm, meslekteki toplam çalışma süresi, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesindeki çalışma süresi, nöbet sayısı, statü ve çalışılan vardiyaya göre farklılık gösterirken (p<0.05), eğitim durumu, meslekten genel memnuniyet durumu ve günlük bakım verilen hasta sayısı değişkenlerinin hemşirelerin zihinsel iş yükleri üzerinde etkili olmadığı görülmüştür (p>0.05).

Sonuç: Yöneticiler veya karar vericiler tarafından yapılacak görev dağılımlarında hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerinin dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

            Anahtar Kelimeler: Hemşire; zihinsel iş yükü; zihinsel iş yükü ölçümü.


 

ABSTRACT

            The Evaluation of Mental Workload in Nurses

Objective: The objective of this current research is to evaluate mental workloads of nurses working in GATF Training Hospital and to determine whether nurses’ mental workload differed depending on their socio-cultural backgrounds or not.

Method: In this study, “Stratified Sampling” was used to evaluate 171 nurses’ mental workload. The “National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX) Scale” developed by Hart and Staveland to collect data. Cronbach’s Alpha reliability coefficient was calculated as 0.78.

Findings: In the conclusion the study, nurses’ mental workload average  was found to be 69.40±18.2. The highest level mental workload factor in nurses was “pressure of short deadlines”. Nurses’ mental workload consisted of 66.44% patient-care services and 33.56% managerial  and administrative activities. While nurses’ workload differed depending variables of age, marital status, number of children, department where they work, total amount of time spent on service, working hours in GATF Education Hospital, the number of duties, status and shifts (p<0.05), their mental workload did not differ (significantly) depending on the variables of education level, general satisfaction from their jobs and the average number of patients per nurse per day (p>0.05).

Conclusion:  It has been found significant that administrators and decision-makers should consider nurses’ socio-cultural traits during the distribution of duties.

            Key words: Nurse, mental workload, mental workload measurement.


Anahtar kelimeler


Hemşire;;  zihinsel  iş  yükü;;  zihinsel  iş  yükü  ölçümü

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.46804

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.