HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ*

FEYZA DERELİ
2.978 559

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Çalışmada Muğla Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin Aile Hekimliği Modeli ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlandı.

 

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmada, 126 öğrencinin tümüne ulaşıldı. Veriler gerekli izinlerden sonra anket formu ile toplandı. Ankette öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri için 7, birim ile ilgili görüşleri için  7 olmak üzere toplam 14 soru soruldu.  Ayrıca Aile Sağlığı Merkezin’de sunulan hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik 21 maddeye yer verildi. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirildi.

 

Bulgular: Öğrencilerin tümünün aile hekimliği hakkında bilgi aldığı ve bilgiyi okuldan aldığı, %62.7’sinin bilgisini yeterli algıladığı, %82.5’inin birimde çalışmak istemediği, çalışmak isteyen 22 öğrenciden %63.6’sının  nöbet olmadığı için tercih ettiği, % 61.1’inin sunulan hizmet kalitesinin orta düzeyde olduğunu belirttiği saptandı. Personelin tutum ve davranışları, hekime ulaşabilme, merkeze ulaşma, muayene odasının fiziki durumu, kan basıncı, enjeksiyon, pansuman hizmetleri, ilaç yazılması gibi konularda sistemin hizmet kalitesi açısından yeterli olduğu belirtilmektedir.  Fiziki yapı, personel sayısı, laboratuvar hizmetleri, bağışıklama, gebe-bebek izlemleri, ev ziyareti, evde hasta bakımı ve acil müdahale gibi alanlarda ise hizmetin yeterli olmadığı düşünülmektedir.

 

Sonuç: Araştırmada öğrencilerin verilen hizmetlerin kalitesini yeterli bulmadığı saptandı. Öğrencilerin aile hekimliği modeli hakkında daha fazla bilgilendirilmesi, birimin fiziki koşullarının ve verilen hizmetlerin iyileştirilmesi, ayrıca aile hekimliği modeliyle ilgili daha kapsamlı çalışmalar yapılması önerilir.

 

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği; aile sağlığı merkezi; hemşire

 

 

 

ABSTRACT

 

The Views of 4th Grade Nursing Students on Family Medicine

 

Purpose: It was aimed to determine the opinions of 4th grade students of Department of Nursing, Mugla School of Health Sciences in this study.

 

 Methods: It was reached to all the students (126 students) in descriptive study. After obtaining the necessary permission, the data were collected with questionnaire. Total 14 questions were asked in questionnaire have 7 question for students' socio-demographic characteristics and 7 question for the opinions about Family Health Center. Also for the evaluation of the services provided in Family Health Center were given to 21 items. Data were evaluated on the computer.

 

Results: It was determined that all students had knowledge about the family medicine and they got this knowledge at school, also 62 % of these students have comprehended enough of this knowledge, 82.5 %  of them do not want to work in this unit, 63.3% of 22 students, who want to work, prefer as there are not any  guard duties,  61.1% of them were of the opinion that the quality of the services provided by is moderate. It is stated that the system is adequate in terms of service quality about the issues of students, staff attitudes and behaviors, access to physicians, examination room, physical condition, blood pressure, injection, dressing services, prescribing medicine. However, it is also indicated that the service is not sufficient in areas such as physical structure of the FHC building, the number of employees, laboratory services, immunization, pregnancy, baby monitoring, home visits, home nursing care, emergency response.

 

Conclusion: In the study, it was determined that the students saw as insufficient of the services quality. In this context informing students about family medicine model, improving physical conditions and the services as well as doing more comprehensive studies on the family medicine model is recommended.

 

Keywords: Family practice; family health centre; nurseAnahtar kelimeler


Aile  hekimliği;;  aile  sağlığı  merkezi;;  hemşire

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aktaş EÖ, Çakır G. Aile hekimlerinin, aile hekimliği uygulaması hakkındaki görüşleri: Bir anket çalışması. Ege Tıp Derg 2012;51(1):21-9.

Çetinkaya F, Baykan Z, Naçar M. Yetişkinlerin Aile Hekimliği Uygulaması ile İlgili Düşünceleri ve Aile Hekimlerine Başvuru Durumu. TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):49-56.

Doğan N, Şensoy N, Mardin EE, Uçur İ, Özbalcı T. Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Aile Hekimliğine Bakış Açıları. J Clin Anal Med 2013;4(2):112-5.

Dikici MF, Kartal M, Alptekin S, Çubukcu M, Ayanoğlu AS, Yarış F. Aile Hekimliğinde Kavramlar, Görev Tanımı ve Disiplininin Tarihçesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007; 27(3):412-8.

Kıvanç A, Şahinöz T. Gümüşhane Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Hekimliği Konusunda Bilgi Durumlarının Saptanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1(1):41.

Mollahaliloğlu S, Kosdak M, Sanisoğlu Y, Boz D, Demirok AB, Ed. Akdağ R. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti. 1. Baskı. Ankara: Opus Basın Yayın;; 2010. p.1-249.

Naim N, Özşahin SL, Çetinkaya S, Sümer H. Sağlık Ocağı Çalışanları Açısından Aile Hekimliği Modeli. TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):13-6.

Nesanır N, Erkman N. Aile Hekimliği Uygulamasına Geçen İlk 11 İlin Sağlık Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakış. TAF Prev Med Bull 2010:9(5): 493-504.

Özkan Ö, Çatıker A. Aile Sağlığı Hemşireliği: Sağlık Hizmetlerindeki Özelleştirmenin Hemşirelik Mesleğindeki Görünümü. Atatürk Üniversitesi Hem Derg 2007;10(4): 91-104.

Öztek Z. Sağlıkta Dönüşüm Ve Aile Hekimliği. Toplum Hekimliği Bülteni 2006;; 25(2):1-6.

Pala K, Sarısözen D, Türkkan A, Günay N. Bursa Sağlık Ocaklarında Çalışanların Döner Sermaye ve Aile Hekimliği İle İlgili Düşünceleri. Toplum ve Hekim 2003;20(3): 177-85.

Tözün K, Çulhacı A, Ünsal A. Aile hekimliği sisteminde birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin iş doyumu. TAF Prev Med Bull 2008;7(5):377-84.

Turan S, Özvarış ŞB. İntörnlerin Pratisyen Hekimlik Tercihleri Ve Halk Sağlığı Stajında Öğrenmeye Güdülenme Stratejileri. Hacettepe Tıp Derg 2010;41(3):240-7.

Sönmez MO, Sevindik F. Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak. TAF Prev Med Bull 2013;12(1):43-8.

Üstü Y, Uğurlu M, Eğici MT, Yıldırım O, Örnek M. Aile Hekimliği Uygulamasında Güncel Problemler ve Çözüm Yolları - 1. Ankara Medical Journal 2011; 25(1):50-4.

Uğurlu M, Eğici MT, Yıldırım O, Örnek M, Üstü Y. Aile Hekimliği Uygulamasında Güncel Problemler ve Çözüm Yolları – 2. Ankara Medical Journal 2012; 12(1):4-10.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.