HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Feyza NAZİK, Mehtap SÖNMEZ, Gülsen GÜNEŞ
3.505 810

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin algıladıkları üst biliş düzeylerini ve üst biliş düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile  yapılmıştır.

 

Yöntem: Tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 öğretim yılı güz döneminde Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde eğitimlerine devam eden 220 öğrenci oluşturmaktadır. Anketin yapıldığı tarihte derse devam eden ve anketi doldurmayı kabul eden 137 öğrenci ise örneklem kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri sosyo-demografik özellikleri içeren anket formu ve Üst Biliş-30 Ölçeği ile elde edilmiştir.

 

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalamaları 22.6±2.1’dir. Öğrencilerin % 58.4’ü erkek, % 42.3’ü üçüncü sınıfta okumaktadır.  Öğrencilerin üstbiliş ölçeği toplam puan ortalamaları 77.3±10.6’dır. Kız öğrencilerin üstbiliş ölçeği  puan ortalaması 75.0±11.4, erkek öğrencilerin 79.0±9.7’dir (p<0.05). Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeylerine göre incelendiğinde, üstbiliş ölçeğinin kontrol edilemezlik alt boyutunda anne eğitimi lise ve üzeri olanların puan ortalamaları anlamlı olarak düşüktür.   Sınıf ve  başarı durumu değişkenine göre ölçek ve alt grupları arasında anlamlılık bulunamamıştır.

 

Sonuçlar: Hemşirelik öğrencilerinin üst biliş becerilerinin geliştirilmesi, öğretim elemanlarının derslerinde bu beceriyi arttıracak etkinliklere yönelmesi gerekmektedir.

 

Anahtar kelimeler: Biliş; hemşirelik öğrencileri.

 

 

 

ABSTRACT

 

The Investigation of Metacognition Levels in Nursing Students to Some  Variables

 

Purpose: The purpose of our study determine the metacognitice levels  and  the factors affecting the level of matacognition in nursing students.

 

Methods: This is a descriptive study. The study population included 220  students  who  continuing education  in Nursing Department of Bitlis Eren University Health School during the 2011-2012 academic year. The date of the survey in attendence and 137 students who accepted were  included in the sample. Data was collecting by a questionnaire for social demographic characteristics and The Metacognitions Questionnaire-30.

 

Results: The average age of the research group is 22.6±2.1.  58.4% of the students were male, 42.3% of the student in the third class.  Metacognition scale total score of  students are 77.3 ± 10.6.   Metacognition scale mean score of female students are  75.0 ± 11.4, male students are 79.0 ± 9.7 (p<0.05).  Analysis regarding the mathers education of students indicates that average mean scores of the level education of mathers high school and above were significantly different lower.   Acoording to class and success variable not significantly different were found between scale and subgroups.

 

Conclusion:  Nursing students skills development metacognitive beliefs, academicians are recommended to help develop this skills.

 

Keywords: Cognition; nursing students.Anahtar kelimeler


Biliş;;  hemşirelik  öğrencileri.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aktürk AO, Şahin İ. Üstbiliş ve Bilgisayar Öğretimi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 2011;;31(2):383-407.

Baltacı M, Akpınar B. WEB Tabanlı Öğretimin Öğrenenlerin Üstbiliş Farkındalık Düzeyine Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011;; 8(16): 319-33.

Choi H. The Effects of Problem Based Learning on the Metacognition, Critical Thinking and Problem Solving Process of Nursing Students. Taehan Kanho Hakhoe Chi 2004; 34(5): 712-21.

Demir Ö, Özmen Kaymak S. Üniversite Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011;; 20(3): 145-60.

Flavell J H. Metacognitive and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive Developmental Inquiry. American Psychologyst 1979; 34(10): 906-11.

Kuiper R. Enhancing metacognition through the reflective Use of self-regulated learning strategies 2002; 33(2): 78-87.

Kuiper RA, Pesut DJ. Promoting Cognitive and Metacognitive Reflective Reasoning Skills in Nursing Practice: Self-regulated Learning Theory. Journal of Advanced Nursing 2004; 45(4): 381-91.

Özsoy G. Üstbiliş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2008; 6(4): 713-40.

Poorman S, Mastorovich M. Using Metacognitive Straregies to Help Students Learn in Pretest and Posttest Rewiev. Nurse Educator 2008; 33(4): 176

Saban İflazoğlu A, Saban A. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Farkındalıkları ile Güdülerinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi 2008;; 9(1): 35

Semerci Ç, Elaldı Ş. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Üstbilişsel İnançları (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği). Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 2011;; 1(2): 37-49.

Tosun A, Irak M. Üstbiliş Ölçeği-30’un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belirtilerle İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(1): 67-80.

Worrell PJ. Metacognition: Implications for Instruction in Nursing Education. J Nurs Educ 1990; 29(4): 170-5.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.