BASINÇ YARASI GELİŞİMİNDE PERFÜZYON DEĞERLERİNİN ETKİSİ

Elçin Ülker Efteli, Ülkü Güneş
4.699 1.344

Öz


 

ÖZET

Amaç: Bu araştırma yoğun bakım kliniğinde yatan hastaların kan basıncı ve nabız değerlerinin basınç yarası gelişimi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini; bir üniversite hastanesinin Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Kliniğinde yatan hastalar, örneklemini ise; Braden risk değerlendirme ölçeği ile basınç yarası oluşma riski yüksek olarak tanımlanan, 18 yaş üzerinde olan, basınç yarası bulunmayan, hastanede yatış süresi en az 7 gün olan 70 hasta oluşturdu. Veriler ilgili literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘’Tanılama Formu’’ ve  “Braden Risk Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak her gün hasta kayıtlarından toplandı ve hastalar yatış süreleri sonuna kadar veya basınç yarası gelişimine kadar izlendi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalamasının 56.27 ± 19.83 olduğu, %68.6’sının erkek olduğu saptandı. Araştırmada basınç yarası insidansının %28.6 olduğu belirlendi. Hastaların basınç yarası gelişme durumlarına göre nabız ve kan basıncı değerleri arasında bir fark olmadığı belirlendi.

Sonuç: Bu çalışmada kan basıncı ve nabız değerleri ile basınç yarası gelişimi arasında bir ilişki belirlenemedi.

Anahtar kelimeler: Basınç yarası; nabız;  kan basıncı.

 

ABSTRACT

The Effect of Perfusıon Values in The Development of Pressure Ulcers

Objective: The aim of this descriptive study was to examine the effect of blood pressure and pulse values on  development of pressure sore in patients in the intensive care clinic.

Method: The universe of the study consisted of the patients in the Intensive Care Unit of the Anaesthesia and Reanimation Department of a university hospital, and the sample was formed from 70 patients who were identified as being at high risk of pressure sore by the Braden Risk Evaluation Scale, were over the age of 18, did not have pressure sore, and who had been in hospital for at least 7 days.  Data was collected daily from patient records using an Information Form developed by the researchers in line with the relevant literature, and the Braden Risk Assesment Scale, and patients were monitored as long as they remained in hospital or until they developed a pressure sore

Result: The average age of patients was 56.27 ± 19.83 years, and 68.6% were male.  The incidence of pressure sore in the study was found to be 28.6%.  There was found to be no difference between the development of pressure sore in patients and their pulse and blood pressure values.

Conlusion: No relationship was found in this study between blood pressure and pulse values and the development of pressure sore.

Keywords: Pressure sore; pulse; blood pressure.
Anahtar kelimeler


Basınç  yarası;;  nabız;;    kan  basıncı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Barczak CA, Barnett RI, Childs EJ, Bosley LM. Fourth National Pressure Ulcer Prevalance Survey, Adv. Wound Care 1997; 10(4):18-26.

Bergstorm N, Braden BJ, Laguzza A. The Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk, Nurs Res 1987; 36(4) : 245-50.

Carlson EV, Kemp M, Shott S. Predicting The Risk of Pressure Ulcers in Criticall Ill Patients. Am J Crit Care 1999; 8(4): 262-9.

Çizmeci O, Emekli U. Bası Yaraları. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1999;; 2 (3):507

Dealey C. Monitoring The Pressure Sore Problem in A Teaching Hospital. J Adv Nurs 1994; 20(4):652-9

Dowsett C. Clinical Governance and Pressure Ulcer Management. Nurs Stan 2001; 15(22):48-52.

Elliott R, McKinley S, Fox V. Quality Improvement Program to Reduce The Prevalence of Pressure Ulcers in an Intensive Care Unit. Am J Crit Care 2008; 17(4):328-34

Frankel H, Sperry J. Risk Factors for Pressure Ulcer Development in a Best Practice Surgical Intensive Care Unit. Am Surg 2007; 73(12):1215-17

Gunningberg L, Lindholm C, Carlsson M, Sjödén PO. Risk, Prevention and Treatment of Pressure Ulcers-Nursing Staff Knowledge and Documentation. Scand J Car Sci 2001; 15(3): 257-63.

Hug E, Ünalan H, Karamehmetoğlu SS, Tüzün S, Gürgöze M, Tüzün F. Bir Eğitim Hastanesinde Bası Yaraları Prevalansı ve Bası Yarası Gelişiminde Etkili Risk Faktörleri. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2001; 47(6):3-11.

Karadağ A. Basınç Ülserleri: Değerlendirme, Önleme ve Tedavi, C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003; 7(2): 41-6.

Karadağ A. Basınç Ülserlerinde Hemşirelik Bakımı. Aştı, T. ve Karadağ, A. Editör. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Adana: Nobel Tıp Kitabevi;; 20 p.431-43 Karadağ A, Karabağ Aydın A. Basınç Ülserlerinde Etiyoloji ve Fizyopatoloji. Baktıroğlu S, Aktaş Ş Editör. Kronik Yaralarda Güncel Yaklaşımlar. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Yara Konseyi. I. Baskı. İstanbul;; 2013. p.116-31

Kurtuluş Z, Pınar R. Braden Skalası ile Belirlenen Yüksek Riskli Hasta Grubunda Albümin Düzeyleri ile Bası Yaraları Arasındaki İlişki. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003;; 7(2):1-10.

Lindgren M, Unosson M, Krantz MA. A Risk Assessment Scale for The Prediction of Pressure Sores Development: Reliability and Validity. Journal of Advanced Nursing 2002; 38(2): 190-9.

Manzano F, Navarro MJ, Roldan D, Moral MA, Levya I, Guerrero C et al. Pressure Ulcer Incidence and Risk Factors in Ventilated Intensive Care Patients. J Crit Care 2010; (25):469-76

Marum RJV, Meijer JH, Ooms ME, Kostense PJ. Relationship Between Internal Risk Factors for Development of Decubitus Ulcers and The Blood Flow Response Following Pressure Load. Angiology 2001; 52(6): 409-16

Meehan M. National Pressure Ulcer Prevalence Survey. Adv Wound Care 1994; 7(3):27-38

Mino Y, Morimoto S, Okaishi K, Sakurai S, Onishi M, Okuro M et al. Risk Factors for Pressure Ulcers in Bedridden Elderly Subjects: Importance of Turning Over in Bed and Serum Albumin Level. Geriatrics and Gerontology International 2001; 1(1-2): 38-44.

Pender LR, Frazier SK. The Relationship Between Dermal Pressure Ulcers, Oxygenation and Perfusion in Mechanically Ventilated Patients. Intens Crit Care Nurs 2005;21 (1):29-38

Pınar R. Yaşlılarda Bası Yaraları: Önleme, Tedavi ve Bakım. Klinik Gelişim 2004;; 17(2): 130–7.

Potter PA, Perry AG. Skin Integrity and Wound Care. Fundamentals of Nursing. 7th ed. Missouri: Mosby; 2009. p.1482-7

Shahin ESM, Dassen T, Ruud JGH. Pressure Ulcer Prevalence and Incidence in Intensive Care Patients: A Literature Review. Nurs Crit Care 2008; 13(2):719

Sivrioğlu K, Özcan O. Basınç Ülserleri. Özcan O, Arpacıoğlu O, Turan B, editör. Bursa: Nörorehabilitasyon;; 2000. p. 276-91

Şenturan L, Karabacak Ü, Özdilek S, Alpar ŞE, Bayrak S, Yüceer S, Yıldız N. The Relationship Among Pressure Ulcers, Oxygenation, and Perfusion in Mechanically Ventilated Patients in an Intensive Care Unit. J Wound Ostomy Continence Nurs 2009; 36(5): 503-8.

Tel H, Özden D, Güneş Çetin, P. Yatağa Bağımlı Hastalarda Basınç Yarası Gelişme Riski ve Hemşirelerin Bu Hastalara Uyguladıkları Önleyici Bakım. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2006; 1(2): 35-45.

Theaker C, Kuper M, Soni N. Pressure Ulcer Prevention in Intensive Care A Randamised Control Trial of Two Pressure Relieving Devices. Anaesthesia 2005; 60(4): 395-9.

Wywialowski EF. Tissue Perfusion as a Key Underlying Concept of Pressure Ulcer Development and Treatment. J Vasc Nurs 1999; 17(1): 12-6.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.