KOLOREKTAL KANSER AMELİYATI GEÇİREN HASTALARIN AMELİYAT ÖNCESİ VE AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE YAŞADIKLARI DENEYİMLERİN İNCELENMESİ

selda karaveli, Türkan Özbayır, Kevser Karacabay
4.112 1.863

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Bu çalışma kolorektal kanser ameliyatı geçiren hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemdeki deneyimlerini incelemek amacı ile yapılmıştır.

 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinde kolorektal kanser ameliyatı geçirmiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden 8 hasta oluşturmuştur. Hastalara araştırmanın amacı, yapılacak olan görüşmenin ses kayıt cihazıyla kaydedileceği açıklanarak kendilerinden yazılı izin alınmıştır. Araştırmanın verileri 15 Mayıs – 15 Haziran 2010 tarihleri arasında derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Sosyo-Demografik Özellikler Soru Formu ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formları kullanılmıştır. Her bir görüşme ses kayıt cihazıyla kayıt edilmiş ve not tutularak desteklenmiştir. Ses kayıtları araştırmacılar tarafından tekrar tekrar dinlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Araştırmacılar hastaların ifadelerinin yansıttığı anlama odaklanmışlardır. Araştırmacılar yaşanılan deneyimlerin arkasındaki anlamı yakalamaya çalışmışlardır. Sosyo demografik verilerin sayı ve yüzde değerleri hesaplanmıştır.

 

Bulgular:  Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalamasının 52.12±17.97(min:36 max: 85) olduğu, 5’inin (%62.5) erkek, 4 (%50)’ünün evli olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda kolorektal cerrahi öncesi ve sonrası dönemde hastaların “inanamama, korku, bağımlılık, utanma ve pişmanlık”  duydukları saptanmıştır. Bütün hastalar hastalık, tanı ve tedavi süresinde yorucu bir dönem yaşamışlardır.

 

Sonuç : Bulgular farklı sosyo kültürel toplumlarda yaşayan hastaların sonuçlarına benzer bulunmuştur. Hastaların yaşadıkları güçlüklerin bilinmesinin, hastalara sunulacak bakımın kalitesini arttıracağı düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Kolorektal Kanser; Ameliyat Öncesi ve Sonrası Deneyim; Derinlemesine Görüşme

 

 

 

ABSTRACT

 

Investigating the Preoperative and Postoperative Experiences of Patients Undergoing Colorectal Cancer Surgery

 

Objective: The objective of this study was to evaluate the patients undergoing colorectal cancer surgery, pre-operative and post-operative period examine their experiences.

 

Method: Sample of the research was consisted of 8 who were underwent colorectal cancer surgery on a university hospital and who were agree to enter the study. Written permission was taken from the patients by explaining the purpose of the study and that the interviews will be tape recorded Data were collected between the dates of 15 May and 15 June 2010 by in-depth interviews method. The data for this research was collected by socio-demografic charactaristic Questionnaire and semi-structured interview forms. Each interview was tape recorded and was supported by taking notes. The audio tapes were listened and re-listened by the researchers and transcribed. The researchers have focused on reflection of the meaning of the patients’ expressions. The researchers tried to catch the meaning of essence of participants’ life experiences. Analysis of the socio-demografic data, the number and percentage distrubition were calculated.

 

Results: It was determined that the patients assigned to research mean age 52.12±17.97 (min: 36 max: 85) , 5 of them (%62.5) were male and 4 (%50) were married. At the end of this study it was determined that the patients underwent colorectal surgery preoperative and postoperative period "disbelief, fear, dependence, shame and remorse”. All of the patients experienced a tiring  period of during the illness, diagnosis and treatment.

 

Conclusion: The findings were found similar to those patients living in different socio-cultural societies. It is thought that it will be increase the quality of care offered to patients,  knowledge of the problems experienced by patients

 

Keywords: Colorectal Cance; Preoperative and Postoperative Experienc; In-depth Interview

 


Anahtar kelimeler


Kolorektal  Kanser;;  Ameliyat  Öncesi  ve  Sonrası  Deneyim;;  Derinlemesine  Görüşme  

Tam metin:

PDF


Referanslar


Altuntaş YE, Kement M, Gezen C, Eker HH, Aydın H, Şahin F ve ark. The Role of Group Education on Quality of Life in Patients with a Stoma. EJCC 2012;21(6):776-81.

Ayaz S. Stomalı Bireylerde Hemşirenin Rolü. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2007;21(1):86-90.

Baykara ZG, Leventoğlu S, Menteş B. Stoması Kapatılan Bireylerin İlk Barsak Boşaltımına İlişkin Duygu ve Düşünceleri Bir Pilot Çalışma. Kolon Rektum Hast Derg 2007;17(2):6-81.

Brown H, Randle J. Living with a Stoma: A Review of the Literature. J Clin Nurs 2005;14 (1):74-81.

Büyükalpelli R. Lokalize Prostat Kanserinin Cerrahi Tedavisi Sonrası 1. Yılda Yaşam Kalitesi, Cinsel Fonksiyon ve Karardan Pişmanlık. Üroonkoloji Bülteni 2007;;10 (3):36-9.

Cunningham C, Lindsey I. Colorectal Cancer: Management. Medicine 2007;35 (6):306–10.

Dabirian A, Yaghmaei F, Rassouli M, Tafreshi MZ. Quality of Life in Ostomy Patients: A Qualitative Study. Patient Preference and Adherence 2011;21(5): 1–5.

De la Quintana Jiménez P, Pastor Juan C, Prados Herrero I, Pérez López C, González Fuentes M, De Mena Casaseca C et al. A Prospective, Longitudinal, Multicenter, Cohort Quality-Of-Life Evaluation of an Intensive Follow-Up Program for Patients with a Stoma. OWM 2010; 56(5):44-52.

Demirtaş A, Akbayrak N. Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu Hastaların, Hastalıklarına Uyum ve Kabullenme Kriterlerinin Belirlenmesi. Anatol J Clin Investig 2009;3(1):10-8.

Emiroğlu ON. Niteliksel Araştırma Tasarımları. Erefe İ, editör. Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri Niteliksel Araştırma Tasarımları. 3. Baskı. Ankara: Odak Ofset; 2004. p:103-10.

Erkoçak EU, Alabaz Ö, Karadağ A. Stoma İndikasyonları, Yapılış Şekilleri, Apereyler, Bakım Komplikasyonları. Alemdaroğlu K, Akçal T, Buğra D, editör. Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları. I.Baskı. Tasarım Ofset;; 2003. p:309-32.

Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the Cancer Incidence and Mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007;18(3):581–92.

Grant M, Ferrell B, Dean G, Uman G, Chu D, Krouse R. Revision and Psychometric Testing of the City of HOPE Quality of Life-Ostomy Questionnaire. Qual Life Res 2004;13(8):1445-57.

Haydaroğlu A, Bölükbaşı Y, Özsaran Z. Ege Üniversitesi’nde Kanser Kayıt Analizleri: 34134

Olgunun Değerlendirmesi. Türk Onkoloji Dergisi 2007;22(1):22-8.

Jenks JM, Morin KH, Tomaselli N. The Influence of Ostomy Surgery on Body Image in Patients with Cancer. Appl Nurs Res 1997;10(4):174-80.

Jlala H.A, French JL, Foxall GL, Hardman JG, Bedforth NM. Effect of Preoperative Multimedia Information on Perioperative Anxiety in Patients Undergoing Procedures Under Regional Anaesthesia. Br J Anaesth 2010;104(3):369-74.

Karadağ A, Menteş B, Üner A. Impact of Stomatherapy on Quality of Life in Patients with Permanent Colostomies or Ileostomies. Int J Colorectal Dis 2003;18(3):234-8.

Karadağ A. Barsak Stoması Açılan Hastalarda Hemşirelik Bakımı. Kolon Rektum Hast Derg 2004;14 (1):26-31.

Korkmaz FD, Okgün A, Engin Ç, Yağdı T, Özbaran M. Donör Kalbi Bekleyen Hastaların Yaşam Deneyimlerinin Belirlenmesi. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(2):171-7.

Ma N, Harvey J, Stewart J, Andrews L, Hill AG. The Effect of Age on The Quality of Life of Patients Living with Stomas: A Pilot Study. ANZ J Surg 2007;77(10):883–5.

Ohlsson-Nevo E, Andershed B, Nilsson U, Anderze´n-Carlsson A. Life is Back To Normal And Yet Not – Partners’ and Patient’s Experiences of Life of the First Year After Colorectal Cancer Surgery. JCN 2012;21(3-4):555-63 .

Piwonka MA, Merino JM. Factors which Determine the Psychological Adjustment to Permanent Colostomies. An Empirical Study in Santiago. Chile Rev Med Chil 1999;127(6):675-83.

Ramsay MA. A Survey of Pre-operative fear. Anaesthesia 1972;27:396-402.

Simmons KL, Smith JA, Bobb KA, Liles LL. Adjustment to Colostomy: Stoma Acceptance, Stoma Care Self-Efficacy and Interpersonal Relationships. JAN 2007;60(6):627-35.

Szczepkowski M. Do We Still Need a Permanent Colostomy in XXI-st Century?. Acta Chir Iugosl 2002;49 (2):45-55.

Şekerci S, Akpek E, Göktuğ A, Çetinsoy BC, Karabıyık L. Erdemli Ö ve ark. Hasta Ve Yakınları ile Toplumun Farklı Kesimlerinin Anestezi ve Uygulamaları Konusundaki Bilgi ve Davranışları. Anestezi Dergisi 2001;9:48-51.

Telford K, Kralik D, Koch T. Acceptance and Denial: Implications for People Adapting to Chronicillness. JAN 2006;55 (4): 457-64.

Worster B, Holmes S. A Phenomenological Study of the Postoperative Experiences of Patients Undergoing Surgery for Colorectal Cancer, EJON 2009;13 (5):315–22.

Worster B, Holmes S. The Preoperative Experiences of Patients Undergoing Surgery for Colorectal Cancer: A Phenomenological Study. EJON 2008; 12 (5):418–24.

Yaşan A, Ünal S, Gedik E, Girgin S. Kalıcı ve Geçici Ostomi Yapılmış Kişilerde Yaşam Kalitesinde Değişim Depresyon ve Anksiyete. Anadolu Psikiyatri Derg 2008;9 (3):162-8.

Zhang JE, Wong FKY, You LM, Zheng MC. A Qualitative Study Exploring The Nurse Telephone Follow-Up of Patients Returning Home with a Colostomy. JCN 2011;21(9-10): 1407–15.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.