İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN REFAKATÇİLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ

Sevgi KIZILCI, Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ, Özlem UĞUR, Dilek SEZGİN, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
3.325 1.122

Öz


Giriş: Türkiye’de pek çok hastanede refakatçilik uygulaması mevcuttur. Refakatçi olan birey, hasta olan yakını nedeniyle duygusal ve sosyal kayıplar yaşarken, aynı zamanda hastanede yakınının bakımıyla ilgili yeni sorumluluklar üstlenmekte, yaşam düzeni değişmekte, karşılanmamış gereksinimleri ortaya çıkmakta ve zamanla kontrolünü kaybetmektedir. Sağlık çalışanları içerisinde özellikle hemşireler gün içerisinde sürekli refakatçilerle etkileşim halindedir. Hemşirelerin refakatçiler konusundaki görüş ve refakatçilerle ilgili deneyimlerinin bilinmesi ile, refakatçilerle ilgili düzenlemelere katkıda bulunulabileceği düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı iç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin refakatçilerle ilgili görüşleri ve deneyimlerini incelemektir. Yöntem: Çalışmada niteliksel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı kalitatif tasarım yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak bir üniversite Hastanesi İç Hastalıkları kliniklerinde çalışan 16 hemşire oluşturmuştur. Çalışmada literatür incelemesi sonucu oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan içerik analizi sonucunda iki ana tema ve dört kategori belirlenmiştir. Birinci tema, Klinikte Refakatçi Varlığına İlişkin Görüşler, İkinci tema, Klinikte Refakatçi Gereksinimlerine İlişkin Görüşlerdir. Sonuçlar ve Öneriler: Hemşirelerin refakatçilere yönelik olumlu ve olumsuz görüş ve deneyimleri bulunmaktadır. Bu görüş ve deneyimler, refakatçilere yönelik yapılacak düzenlemelere katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: refakatçi;  hemşire; iç hastalıkları klinikleri  


Anahtar kelimeler


Refakatçi; hemşirelik; iç hastalıkları klinikleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Annagür B. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010; 2(2):161-73.

Baer S.D. Dependent care, caregiver burden and selfcare agency of spouse caregivers. Cancer Nursing 1993;16(3): 230-36.

Burgard SA. The Needs of Others: Gender and Sleep Interruptions for Caregivers. Social Forces 2011;89(4): 1189-216.

Burr G. Considering the needs of families in the critical care environment. Intensive and Critical Care Nursing 1998; 14: 161-9.

Chappell NL, Funk L. Filial Caregivers; Diasporic Chinese Compared with Homeland and Hostland Caregivers. Research on Aging 2011; 26: 315–29.

Dalton J. Client–caregiver–nurse coalition formation in decision making situations during home visits. JAN 2005;52(3):291-9.

Doğan S, Elibol N. Hasta refakatçı uygulaması konusunda hekimlerin ve hemşirelerin görüşleri. C.Ü. Tıp Fak. Dergisi 1997;19(2):81-6.

Ekwall KA, Hallberg RI. The association between caregiving satisfaction, difficulties and coping among older family caregivers. J Clin Nurs 2007;16(5):832

Given B, Given CW. Family caregiver burden from cancer care. In: McCorkle R, Grant M, FrankStromborg M, Baird S, eds. Cancer Nursing A Comprehensive Textbook. Philadelphia, Pa: WB Saunders; 1996. p. 93-109.

Hepworth D. Asian Carera’ Perceptions of Care Assesment and Support in the Community. British J Soc Work 2005;35(3):337-53.

Houtven HC, Norton CE. Informal care and health care use of older adults. J Health Econ 2004;23(6):1159-80.

Lyonette C, Yardley L. The influence on carer wellbeing of motivations to care for older people and the relationship with the care recipient. Ageing & Society 2003;23(4):487-506.

Maxwell EK, Stuenkel D, Saylo C. Needs of family members of critically ill patients: A comparison of nurse and family perceptions . Heart Lung 2007;36 (5):367-76.

Rolfe G. Validity, Trusworthiness and Rigour: Quality and the Idea of Qualitative Rersearch. Methodological Issues in Nursing Research. JAN 2006:53(3):304-10.

Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları, 7. Bölüm, Refakatçi bulundurma madde 40: 1998. Sayı: 23420, p. 17-8

Tzeng HM, Yin YC. İnpatient falls: The impact of family and personel caregivers. Appl Nurs Res 2009;22(3):159-65.

Tzeng MH, Yin YC. Using Family Visitors, Sitters, or Volunteers to Prevent Inpatient Falls. JONA 2007;37(7/8): 329Tzeng HM. Roles of Nurse Aides and Family

Members in Acute Patient Care in Taiwan. J Nurs Care Qual 2004:19(2):169-75.

Ward Griffin C, McKeever P. Relationship between Nurses and Family Caregivers: Partner in Care? Adv Nurs Sci. 2000;22(3):89-103.

Yedidia MJ, Tiedemann A. How Do Family Caregivers Describe Their Needs for Professional Help? AJN 2008;108(9):35-7.

Yıldırım A, Şimşek H. Nitel Araştırmada Örneklem. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Sekizinci Baskı, Ankara: Seçkin yayın evi; 2011. p. 101-27.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.