HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLGİLERİ*

Tülay SAĞKAL
4.866 3.120

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Araştırma hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına yönelik bilgilerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır.

 

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan bu araştırma, İzmir ilinde bir sağlık yüksekokulunda 2012 yılında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 208 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmış öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ve 40 puanlık bilgi formu kullanılmıştır.

 

Bulgular: Öğrencilerin intramüsküler enjeksiyona yönelik total bilgileri orta düzeyde bulunmuştur (25.74±3.99). Kız öğrencilerin bilgi puanlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar dersinden geçme notu 60-69 puan olan öğrencilerin bilgi puan ortalamaları; geçme notu 70-79 puan olan öğrencilerin bilgi puan ortalamalarından ve geçme notu 80 ve üzeri olan öğrencilerin bilgi puan ortalamalarından düşük bulunmuştur (p<0.05).

 

Sonuç: Öğrencilerin intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına ilişkin bilgilerinin orta düzeyde ve bu konuda eksik ve hatalı bilgilere sahip olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin her yıl intramüsküler enjeksiyon uygulamaları konusundaki bilgileri güncellenmelidir. Klinik alanlarda uygulamaları gözlemlenmeli ve teorik açıdan da değerlendirilmelidir.

 

Anahtar kelimeler: hemşirelik öğrencisi; intramüsküler enjeksiyon; bilgi

 

 

 

ABSTRACT

 

Nursing Students’ Knowledge About Intramuscular Injection

 

Objective: The study aims to determine the knowledge of nursing students about intramuscular injection.

 

Method: This study that was a descriptive was conducted in İzmir on a school of health in 2012. The sample of the study consisted of 208 nursing students. The nursing students’ descriptive characteristics and 40-point information questionnaire based on the literature developed by the researchers was used.

 

Results: It was determined that total points of the students on intramuscular injection administration were intermediate level. Knowledge points of the female students were higher than those of male students (p<0.05). Average knowledge point of the students with pass mark between 60 and 69 for the lesson “Fundamentals of Nursing” was lower than those students with pass mark between 70 and 79 and those with a pass mark with 80 or above (p<0.05).

 

Conclusion: It was found that knowledge level of the students on intramuscular injection administration was at intermediate level and the students had wrong information. Knowledge of the students on intramuscular injection administration should be updated annually. Their applications should be observed on clinical areas and evaluated theoretically.

 

Keywords: Nursing student; intramuscular injection; knowledgeAnahtar kelimeler


hemşirelik  öğrencisi;;  intramüsküler  enjeksiyon;;  bilgi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aştı TA, Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul;; 2011.

Ay FA, Süzen B. Parenteral İlaç Uygulamaları. Akça Ay F, editör. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Tıp Kitabevleri, 4. Baskı. Ankara;; 2012;;429-59.

Awaidy SA, Bawikar S, Duclos P. Safe Injection Practices in a Primary Health Care Setting in Oman. EMHJ 2006;2:207-16.

Altıok M, Kuyurtar F, Gökçe H, Taşdelen B. Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İntramüsküler Enjeksiyonuna Yönelik Bilgileri. FSHD 2007;2(4):69-82.

Berman A, Snyder S, Kozier B, Erb G. Kozier&Erb’s Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice. 8th edition, Prentice Hall. 200 Camiere E, Moyen E, Stelfox H. Medication Errors in Critical Care: Risk Factors, Prevention and Disclosure. CMAJ 2009;180(9):936-41.

Chang KY, Mark B. Antecedents of Severe and Nonsevere Medication Errors. JNS 2009;41 (1):70-8.

Craven RF, Hirnle CJ. Fundamentals of Nursing. 6th ed., Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2009.p.529-30.

Çalışkan T, Akgöz S. Temel İlke ve Uygulamalar Dersinin Uygulanmasında Kullanılan Farklı Yaklaşımların Dersin Hedeflerine Katkısı. FSHD 2006;(1)3:2-13.

Eşer İ, Khorshid L, Türk G, Toros F. Hemşirelerin İlaç Hatası Yapmalarına Yol Açabilecek Etkenlerin Saptanması, EÜHYO 2007;23(2):81-91.

Fontan J, Maneglier V, Nguyen V, Loirat C, Brion F. Medication Errors in Hospitals: Computerized Unit Doze Drug Dispensig System Versus Ward Stock Distribution System. Pharm World Sci 2003;25(3):112-7.

Grandell Niemi H, Hupli M, Leino Kilpi H, Puukka P. Finnish Nurses’ and Nursing Students’ Pharmacological Skills. JCN 2005;14(6): 685–94.

Karadağ G, Uçan Ö. Hemşirelik Eğitimi ve Kalite. FSHD 2006;1(3):42-9.

Karataş H, Çimen S. Sağlık Personelinin Parenteral Aşı Uygulama Tekniği ve Bölge Seçimi Konusunda Bilgileri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. DEU Hemşirelik E-Dergisi 2011; 4(1):110-6.

Kuğuoğlu S, Çövöner Ç, Kürtüncü Tanır M, Aktaş E. İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Mesleki ve Yasal Sorumluluğu. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(2):88-92. Lundberg GD. Rapid Injections Trump Slow for Minimizing Injection Pain. Medscape J Med 2008;10(3): 62.

Newton M, Newton DW, Fudin J. Reviewing The “Big Three” Injection Routes. Nursing 1992;22(2):34-41.

Nicoll LH, Hesby A. Intramuscular injection: An Integrative Research Review and Guideline for Evidence-based Practice. ANR 2002;16(2):149-62.

Özata M, Altunkan H. Hastanelerde Tıbbi Hata Görülme Sıklıkları, Tıbbi Hata Türleri ve Tıbbi Hata Nedenlerinin Belirlenmesi: Konya Örneği. TAD 2010;2(8):100-10.

Özkan S, Kocaman G, Öztürk C. Pediatrik İlaç Uygulama Hatalarının Sıklığı, Tipleri, Nedenleri ve Önleme Girişimleri: Literatür İncelemesi. DEU Hemşirelik E-Dergisi 2008;1(1):19-32.

Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing. Mosby Year Book, Philadelphia, 2009.p.752-53.

Quartermaine S, Taylor R. A Comparative Study of Depot Injection Techniques. Nursing Times 1995;91(30):36-9.

Rodger MA, King L. Drawing up and Administering Intramuscular Injections: A Review of The Literature. JAN 2000;31(3):574-82.

Small SP. Preventing Sciatic Nerve Injury from Intramuscular Injections: Literature Review. JAN 2004;47(3):287-96.

Taşkın L, Eroğlu K, Terzioğlu F, Koç G, Ergöl Ş, Zeyneloğlu S ve ark. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dersinde Denetleme Listesi Kullanılarak Uygulanılan Eğitim Modelinin Öğrencilerin Anksiyeteleri Üzerine Etkisi. HEMAR-G 2010; 12(2):51-7.

Ulusoy MF, Görgülü RS. İlaçların Uygulanması. Hemşirelik Esasları Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler Kitabı. Cilt:1, 2. Baskı. Ankara:72 TDFO Ltd. Şti. 1996. p. 211-8.

Wynaden D, Landsborough I, McGowan S, Baigmohamad Z, Finn M, Pennabaker D. Best Practice Guidelines for the Administration of Intramuscular Injections in The Mental Health Setting. IJMHN 2006;15(3):195-200.

Valentin A, Capuzza M, Guidet B, Bauer P, Metnitz P. Error in Administration of Parenteral Drugs in Instensive Care Units: Multinational Prospective Study, BMJ 2009;338(b814): 1-8.

Yapucu Ü, Zaybak A, Biçici B, Çevik K. Hemşirelerin İntramüsküler Enjeksiyon İşlemine Yönelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi 2009;4(12):84-90.

Yapucu Ü, Zaybak A, Tamsel S. Ventrogluteal Bölgenin Tespitinde Kullanılan Yöntemin Güvenirliğinin İncelenmesi. CNJ 2008;12(2):1-8.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.