HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLAÇ DOZU HESAPLAMA BECERİLERİ VE İLAÇ UYGULAMA HATALARI

aysel karaca, ferhan açıkgöz
7.715 1.101

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin ilaç dozu hesaplama becerilerini ve ilaç uygulama hatası yapma durumlarının incelenmesi amacıyla planlanmıştır.

 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören toplam araştırmanın yapıldığı dönemde okula devam eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 158 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak hazırlanan veri toplama formları kullanılmıştır.

 

Bulgular: Öğrencilerin ilaç hesaplama ile ilgili görüşlerinde ilaç dozlarının nasıl hesaplanacağını bildiğini ifade edenlerinin %45.2, ilaç hesaplama becerilerini yeterli bulanlarının oranının %38.9 olduğu ve ilaç dozu hesaplama problemlerini hatasız yapanların oranı %16.7olarak saptanmıştır. Öğrencilerin hepsinin en az bir kez bir ilaç hatası yaptığı, bu hatalardan en sık yapılanın ise oral ilaç uygulamaları ile ilgili olduğu belirlenmiştir.

 

Sonuç ve Öneriler: Öğrencinin yaptığı ilaç hatası sıklığı ve oranından öte herhangi bir ilaç hatası yapmış olmasının hasta güvenliği açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik öğrencileri; ilaç doz hesaplamaları; ilaç uygulaması

 

ABSTRACT

 

Nursing Students’ Drug Dose Calculation Skills and Drug Administration Errors

 

Objective: The study was conducted to analyze nursing students’ drug dose calculation skills and drug administration errors.

 

Method: The population of this study with a descriptive nature consists of 237 students in total studying at the first, second, third and fourth grades in Department of Nursing at Vocational Health High School of Düzce University. The sample consists of 158 students who were studying and agreed to participate in the study at the time of research conduct. As for data collection tools, a data collection form prepared by researchers was used. In order to evaluate data, number and percentage distributions were used.      

 

Results: It was found out in students’ statements regarding drug dose calculation skills that the percentage of students who reported to know how to calculate drug dose was 45.2 % and that of those who considered their drug dose calculating skills sufficient was 38.9 %. The percentage of those who calculated drug dose flawlessly was 16.7 %. Students were found to have made at least one mistake in drug dose and the most frequent one was about oral drug administration.     

 

Conclusion: In terms of patient safety, it is found to be significant that the students did not make any other administration errors other than frequency of administration errors and drug proportion.

 

Keywords: Nursing students; drug dosage calculation; drug administrationAnahtar kelimeler


Hemşirelik  öğrencileri;;  ilaç  doz  hesaplamaları;;  ilaç  uygulaması

Tam metin:

PDF


Referanslar


Alcan Z, Eren Tekin D, Özbucak Civil S. Hasta Güvenliği, Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü. İstanbul: Nobel Matbaacılık;; 2012. p.XI-XXII.

Alpaslan Ö, Erdemir F. Pediatri Servislerinde Kullanılan Antibiyotiklerin Sulandırılması, Saklanması ve Hastaya Verilmesi Konusunda Hemşirelerin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1997; 1(1):41-52.

Aslan Ö, Ünal Ç. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Parenteral İlaç Uygulama Hataları. Gülhane Med J. 2005; 47(3):175-8.

Aştı T, Acaroğlu R. Hemşirelikte Sık Karşılaşılan Hatalı Uygulamalar. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000;;4(2):22-7.

Aştı T, Kıvanç Madenoğlu M. Ağız Yolu İle İlaç Verilmesine İlişkin Hemşirelerin Bilgi ve Uygulamaları. Atatürk Üni HYO Derg 2003; 6(3):1

Ayık G, Altuğ Özsoy S, Çetinkaya A. Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulama Hataları. HD 2010;18(3):136-43.

Blais K, Both JB. Drug Calculation Errors Of Baccalaureate Nursing Student. Nurse Educator 1992; 17(1):12–5.

Craig GP, Sellers SC. The Effects Of Dimensional Analysis On The Medication Dosage Calculation Capabuliting Of Nursing Student. Nurse Educator 1995;20(3):14-8.

Çalışkan T, Gökşen T, Dağ A. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinikteki Yaşam Bulguları ve Parenteral Girişimlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2006;;1(1):73-81.

Eastwood KJ, Boyle MJ, Williams B, Fairhall R. Numeracy Skills Of Nursing Students. Nurse Educ Today 2011;31(8):815-8.

Grandell Niemi H, Hupli M, Leino-Kilpi H, Puukka P. Medication Calculation Skills Of Nurses İn Finland. J Clin Nurs 2003; Jul;12(4):519–28.

Grandell-Niemi H, Hupli M, Leino-Kilpi H, Puukka P. Finnish Nurses’ and Nursing Students’ Pharmacological Skills. J Clin Nurs 2005;14(6):685– 94

Grandell-Niemi H, Hupli M, Puukka P, LeinoKilpi H. Finnish Nurses’ And Nursing Students’ Mathematical Skills. Nurse Educ Today 2006;26(2): 151–61.

Lerwill CJ. Ability And Attitudes To Mathamatics Of Post-Registration Health-Care Professionals. Nurse Educ Today 1999;19 (4):319-22.

Rainboth L, DeMasi C. Nursing Students’ Mathematic Calculation Skills. Nurse Educ Today 2006;26 (8): 655–61.

Wright K. Student Nurses Need More Than Maths To İmprove Their Drug Calculating Skills. Nurse Educ Today 2007;27(4): 278–85.

Wright K. Can Effective Teaching And Learning Strategies Help Student Nurses To Retain Drug Calculation Skills? Nurse Educ Today 2008;28(7): 856–64.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.