KARAMAN İLİNDEKİ ANNELERİN BEBEKLERİNİN BAKIMINDA UYGULADIKLARI GELENEKSEL YÖNTEMLER

Asiye Arısoy, Nejla Canbulat, Fatma Ayhan
5.639 2.486

Öz


ÖZET

Amaç: Karaman ilindeki annelerin yenidoğan bebeklerine uyguladıkları geleneksel yöntemlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Kesitsel tipte ve tanımlayıcı olarak planlanan araştırma, toplam 443 anne ile yürütülmüştür.

Bulgular: Annelerin bebeklerinin bakımında kullandıkları geleneksel yöntem olarak; bebeklerini tuzladıkları (%25.7), pişikten korumak için pudra kullandıkları (%40.3), bebeklerini kundakladıkları (%20.1), bebeğin ateşini düşürmek için ateş düşürücü (%17.8), soğuk su (%8.4) ve sirkeli su (%8.7) kullandıkları belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmaya katılan kadınların doğum sonu dönemde bebek bakımına yönelik çeşitli geleneksel uygulamaları düşük oranda da olsa sürdürdükleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bebek bakımı; geleneksel uygulamalar; yenidoğan

 

ABSTRACT

Traditional Methods Applied in Caring for Infants of Mothers in Karaman

Objective: The mothers who have infant in the province of Karaman was planned to determine the traditional methods applied.

Methods: In a descriptive cross-sectional study and the planned research was carried out with total of

443 mothers.

Results: In the traditional method used in the baby care of mothers; salted (25.7%), powder used to protect the diaper rash (40.3%), swaddled (20.1%), antipyretic to reduce fever infants (17.8%), cold water (8.4%), and brine (8.7%) used, to bathe the baby's umbilical cord expected to fall (57.8%) were determined.

Conclusion: The study included women who participated in a variety of traditional practices for the maintenance of infant, albeit lower rate is applied.

Keywords: Baby care;  traditional practices; newborn 


Anahtar kelimeler


Bebek bakımı; geleneksel uygulamalar; yenidoğan

Tam metin:

PDF


Referanslar


Artun E. Doğum. 1. Baskı. İstanbul: Türk Halk Bilimi Kitabevi; 2005; p. 125-41.

Başçetinçelik A. Adana Halk Kültüründe Kırk Basması-Nazar-Kırklama. Adana: Altın Koza Yayınları, 2009: 11-59.

Bayık A. Doğurgan Çağdaki Kadınların Geleneksel Uygulamalarına İlişkin Bir Çalışma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1985; 1 (1): 1-13.

Bilaloğlu P, Ünlübay DG, Tunçbilek I. Doğumsal Kalça Çıkığı Tanısında Ultrasonografi. STED 2001; 10(5): 183-6.

Biltekin Ö, Boran D, Denkli MD, Yalçınkaya S. Naldöken Sağlık Bölgesinde 0-11 Aylık Bebeği Olan Annelerin Doğum Öncesi Dönem ve Bebek Bakımında Geleneksel Uygulamaları. STED 2004;13(5):166-8.

Choudry UK. Traditional Practices of Women from İndia Pregnancy, Childbirth, and Newborn Care. JOGNN. 1997; 26(5): 533-6.

Çalışkan Z, Bayat M. Annelerin Bebek Bakımı Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler: Bir Kapadokya Örneği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.2011; 14(2):23-30.

Çetinkaya A, Özmen D, Cambaz S. Manisa’da Çocuğu Olan 15-49 Yaş Kadınların Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan Sağlığı İle İlgili Geleneksel Uygulamaları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;12(2):39-46.

Darmstadt G, Dinulos J, Neonatal Skin Care, Pediatric Clinics of North America, 47(4),757-82 Dinç S. Şanlıurfa Merkezde Bulunan 4 Numaralı Sağlık Ocağı’na Kayıtlı 0-1 Yaşında Çocuğa Sahip Olan Annelerin Çocuklarının Bakımında Uyguladıkları Geleneksel Uygulamalar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2005;1(2): 53-64.

Eğri G. Gölbaşı Z. Tokat İli Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6 (5):313-20.

Etiler N, Aktekin R, Çapar H. Antalya Kent Merkezindeki Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum 2000;10(3): 41-5.

Farrington E. Pediatric Drug Information: Diaper Dermatitis, Pediatric Nursing 1992;18(1): 81-2.

Golombek SG, Brill PE, Salice AL. Randomized Trial of Alcohol Versus Triple Dye for Umbilical Cord Care. Clin Pediatr (Phila) 2002;41(6):419-23.

Işık MT, Akçınar M, Kadıoğlu S. Mersin İlinde Gebelik, Doğum ve Loğusalık Dönemlerinde Anneye ve Yenidoğana Yönelik Geleneksel Uygulamalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010;7(2): 64-83. Kaewsarn P, Moyle W, Creedy D. Traditional Postpartum Practices Among Thai Women. Journal of Advanced Nursing 2003; 41(4):358-66. Kaya F, Serin

Ö. Doğum öncesi bakımın niteliği. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2008; 5(1):28- 35.

Kul M, Gürsel O, Gülgün M, Kesik V, Sarıcı SÜ, Alpay F. Sağlıklı Term Yenidoğanlarda Farklı Göbek Bakımı Uygulamalarının Göbek Düşme Zamanı ve Diğer Klinik Sonuçlar Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 2005; 40(3): 227Lee D. Antenatal Taboo Among Chinese Women in Hong Kong. Midwifery 2007;25(2):104-13.

Özyazıcıoğlu N, Polat S. 12 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Başvurdukları Geleneksel Uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 8(1): 63-71. Polat HH. Sivas Ulaş’ta Halk Hekimliği Uygulamaları. 2. Baskı.Ankara: Ürün Yayıncılık. Ltd. Şti; 1995; p.104-5.

Şenol V, Ünalan D, Çetinkaya F, Öztürk Y. Kayseri İlinde Halk Ebeliği ile ilgili Geleneksel Uygulamalar. Klinik Gelişim 2004; 17 (3/4): 47-55.

Şenses M, Yıldızoğlu İ. Sekiz Ayrı İldeki Kaynana ve Gelinlerin Loğusalık ve Çocuk Bakımında Geleneksel Uygulamaları. Çocuk Forumu Dergisi 2002;5(2): 44-8.

Sönmez Y. Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri. STED 2007; 16(1): 9- 12.

Top M. Sincan 2’nolu Sağlık Ocağı Bölgesindeki Gebe Kadınların Algıladıkları Sağlık İhtiyaçları Üzerine Bir Araştırma. Sağlık ve Toplum 2000; 10(1): 31Tortumluoğlu G. Hemşirelik ve Kültürel Bakım Modeli Örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 8(2) :47-57.

Yalçın H. Gebelik, Doğum, Lohusalık ve Bebek Bakımına İlişkin Geleneksel Uygulamalar (Karaman örneği). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012; 55(1): 19-31.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.