HEMŞİRELERİN PROFESYONEL TUTUMLARI İLE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Yurdanur Dikmen, Melike Yönder, Songül Yorgun, Yasemin Yıldırım Usta, Sema Umur, Aynur Aytekin
6.302 3.509

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin mesleki profesyonel tutumlarını ve bunu etkileyebilecek bazı faktörleri incelemek amacıyla tanımlayıcı ve analitik desende yapıldı.

 

Yöntem: Araştırma Nisan-Mayıs 2010 tarihleri arasında Bolu ili İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde (Köroğlu Birimi) çalışan hemşirelerle gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini bu birimde çalışan 89 hemşire oluşturdu. Veriler hemşire tanıtım formu ve Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik ile non-parametrik testlerden Kruskal Wallis Testi ile Mann-Whitney U Testi kullanıldı.

 

Bulgular: Hemşirelerin MPTE toplam puan ortalaması 140.28.01±11.99 (32-160 puan) olarak bulundu. Hemşirelerin eğitim durumu, çalışma süresi, görev şekli, nöbet tutma durumu, meslekten memnuniyet durumu ve bilimsel toplantılara katılma durumu gibi özelliklerinin profesyonel tutumu olumlu yönde etkilediği saptandı.

 

Sonuç: Hemşirelerin profesyonel tutum puanlarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; profesyonel; profesyonel uygulama.

 

 

 

ABSTRACT

 

Investigation of nurses’ professional attitudes and factors ınfluencing these attitudes

 

Aim: This research was carried out by using descriptive and analytic design to investigate nurses’ professional attitudes and some factors which influence these attitudes.

 

Methods: This research was performed with regard to nurses working at Bolu Izzet Baysal State Hospital (Köroğlu Unit) between April-May 2010. The sample of this study was 89 nurses working at this unit. Data were collected by using “Nurse Description Form and Professional Attitudes Inventory”. Data were analysed with mean, standart deviation, frequency, percentage and nonparamatric tests including; Kruskall Wallis test, Mann Whitney U test.

 

Findings: It is determined that the total score was 140.28.01±11.99 (32-160 points). It was found that some characteristics of nurses’ example; education level, working time, shape of the task, night shifts, status of the profession satisfaction and participation at scientific events influenced the Professional attitude positively.

 

Result: Nurses’ professional attitudes inventory score was good-level.

 

Key Words: Nursing; professional; professional practice.Anahtar kelimeler


Hemşirelik;;  profesyonel;;  profesyonel uygulama.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Adams D, Miller BK, Beck L. Professionalism Behaviors of Hospital Nurse Executives and Middle Managers in 10 Western States. West J Nurs Res 1996; 18(1): 77-88.

Addis G, Karadağ A. An Evaluation of Nurses’ Clinical Teaching Role in Turkey. Nurse Educ Today 2003; 23(1): 27–33.

Adıgüzel O, Tanrıverdi H, Özkan DS. Mesleki Profesyonelik ve Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi 2011;; 9(2): 239-59.

Arthur D. Measuring The Professional Self-Concept of Nurses: A Critical Review. J Adv Nurs 1992; 17(6): 712-9.

Beydağ KD, Arslan H. Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3(7): 75-87.

Boey KW. Coping and Family Relationship in Stres Resistance: A Study of Job Satisfaction of Nurse in Singapure. Internatioanal Journal of Nursing Studies 1998; 35(6): 353-9.

Çelik S, Ünal Ü, Saruhan S. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi. F N Hem Derg 2012; 20(3): 193-9

DeGrasse C, Nilcin W. Advanced Nursing Practice: Old Hat, New Design. Canadian Journal of Nursing Leadership 2001; 14(4): 7-12.

Erbil N, Bakır A. Meslekte Profesyonel Tutum Envanterinin Geliştirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009; 6(1): 290-302.

Gökçora İH. Profesyonelliğe Saygı. Üniversite ve Toplum 5(3): 1-4. Halfer D, Graf E. Gradute Nurse Perceptions of the Work Experience. Nurs Econ 2006; 24(3): 150-5.

Karadağ A, Hisar F, Elbaş NÖ. Hemşirelikte Profesyonelliğe İlişkin Davranışsal Envanter. Hemşirelik Forum Dergisi 2004;; 7(4): 14-22.

Karadağ A, Hisar F, Elbas NÖ. The Level of Professionalism Among Nurses in Turkey. Journal of Nursing Scholarship 2007; 39(4): 371-4.

Karadağ A. Meslek Olarak Hemşirelik. Atatürk Üni HYO Derg 2002; 5(2): 55-63.

Karagözoğlu Ş. Hemşirelikte Bireysel ve Profesyonel Özerklik. HEMAR-G Dergisi 2008; 10(3): 41-50.

Karamanoğlu AY, Özer FG, Tuğcu A. Denizli İlindeki Hastanelerin Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2009;; 14(1):12-7. Kiper S, Koştu N. Denizli Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenme Konusundaki Görüşleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010; 5(14): 1-13.

MacDonald JA, Herbert R, Thibeault C. Advanced Practice Nursing, Unification Through A Common Identity. J Prof Nurs 2006; 22(3): 172-9.

Miller BK, Adams D, Beck L. A Behavioral Inventory For Professionalism in Nursing. J Prof Nurs 1993; 9(5): 290-5.

Oweis AI. Bringing the Professional Challenges for Nursing in Jordan to Light. Int J Nurs Pract. 2005; 11(6): 244-9.

Öhlen J, Segesten K. The Professional Identy of Nurse: Concept Analysis and Development. J Adv Nurs 1998; 28(4): 720-7.

Sabancıoğulları S, Doğan S. Profesyonel Kimlik Gelişimi ve Hemşirelik. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;; 15(4): 275-82.

Strasen L. Gender Socialization and the Image of Professional Nursing. The Image of Professional Nursing; Strategies for Action. 1nd ed. Philadelphia:J.B.Lippincott Company; 1992. p.1-63.

Smith H, Tallman R, Kelly K. Magnet hospital characteristics and northern Canadian nurses’ job satisfaction. Can J Nurs Leadersh 2006; 19(3):73–86.

Tel H, Karadağ M, Tel H, Aydın, Ş. Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamındaki Stres Yaşantıları ile Baş Etme Durumlarının Belirlenmesi. HEMAR-G Dergisi 2003; 5(2): 3-23.

Yıldırım A. Meslekleşme Süreci ve Hemşirelik. Hemşirelik Forumu 2001;;4(1):23-5.

Yiğit R, Özcan A, Kanık A. Profile of Nurses With Baccalaureate Degrees in Turkey. J Prof Nurs 2004; 20(6): 403-12.

Vliegher K, Milisen K, Wouters R, Scheepmans K, Paquay L, Debaillie R et al. The Professional SelfImage of Registered Home Nurses in Flanders (Belgium): A Cross-Sectional Questionnaire Survey. Applied Nursing Research 2011;24(1):29-36
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.