DOĞUM EYLEMİNDE GEBELERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Zehra Demet ÜST, Türkan PASİNLİOĞLU, Hava ÖZKAN
5.804 1.725

Öz


ÖZET

Amaç: Bu araştırma, gebelerin doğum eylemindeki anksiyete düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel türde olan bu araştırma 25 Haziran 2011-15 Ağustos 2011 tarihleri arasında hastaneye doğum için başvuran 130 gebe ile yürütülmüştür. Veriler  anket formu ve Spielberger’in “Durumluk Kaygı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, varyans analizi ve t testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, gebelerin %38.5’inin 20-24 yaş grubunda olduğu, %63.1’inin ilköğretim mezunu, %58.5’inin il merkezinde yaşadığı, %48.5’inin ilk gebeliği olduğu bulunmuştur. Gebelerin, Durumluluk Kaygı Ölçeği toplam puan ortalaması 40.88±6.25 olarak bulunmuştur. Gebelerin; eğitim durumu,  yaşadığı yer ve gebelik sayısına göre Durumluluk Kaygı Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Gebelerin, Durumluluk Kaygı Ölçeği puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, eğitim düzeyi düşük olan, köyde yaşayan ve birden fazla doğum yapmış gebelerin durumluluk kaygı puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Anksiyete;  gebe; gebelik; doğum eylemi; etkileyen faktörler.   ABSTRACT Investigation of Anxiety Levels of Pregnant Women in Labor Aim: This study was conducted with the aim of determining the factors affecting their anxiety levels of the pregnants in the act of birth. Method: This study which has sectional quality  was carried on 130 pregnant women selected from those who apply to the hospital for labor between the dates  25th June 2011 and 15th August 2011. The data were collected by using Situational Anxiety Scale of Spielberg and a survey in the evaluation of the data, percentage, variance analysis and t-test were used. Findings: In the study, it was found out that 38.5% of the pregnants was in 20-24 age group, that 63.1% were primary school graduate and that  58.5% of the pregnants lived in city- center and that 48.5% of the pregnants became the first time pregnant. In addition,  total score average of Situational Anxiety Scale of the pregnants was 40.88±6.25. there was a significant relationship between living place, educational situation and the number of pregnancies of the pregnants  (p <0.05). In conclusion: It can be said that score averages of the pregnants obtained from Situational Anxiety Scale became moderate level, but those of living in villages and having low-educational level became high level. Key Words: Anxiety, pregnant, pregnancy, labor, affecting factors.

Anahtar kelimeler


Anksiyete; gebe; gebelik; doğum eylemi; etkileyen faktörler.

Tam metin:

PDF () PDF


Referanslar


Adams ED, Bianchi AL. A Practical Approach to Labor Support. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing 2008; 37(1): 106–15.

Akbaş E, Vırıt O, Kalenderoğlu A, Savaş AH, Sertbaş G. Gebelikte Sosyodemografik Değişkenlerin Kaygı ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2008; 45(3): 85-91.

Beck CT. Predictors of Postpartum Depresyon, An Update. Nursing Research 2001; 50(5): 275.

Beck AT, Emery G. Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler Bilişsel Bir Bakış Açısı. (Çev. Veysel Öztürk), 1. Baskı, İstanbul, Litera Yayıncılık; 2006. P.

Chen C, Wong SY, Chang MY. Women’s Perceptions of Helpful and Unhelpful Nursing Behaviors During Labor: A study in Taiwan. Birth 2001; 28(3): 180–5.

Coşkun Y, Akkaş G. Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 2009; 10(1): 213

Gözüyeşil YE, ġirin A, Çetinkaya ġ. Gebe Kadınlarda Depresyon Durumu ve Bunu Etkileyen Opinions in Pediatric and Adolescent Gynecology 2001; 1(14):131-3.

Öner N, LeCompte AW. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. 2. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; 1985. P.2-5.

Sertbaş G. Bahar A. Anksiyete ve anksiyete İle Baş Etmede Hemşirelik Girişimleri. Hemşirelik Forumu Dergisi 2004; 5(5): 39-44.

Spielberger CD, Gorsuch RL, Lusahene RE. Manual for State-Trait Anxiety Inventory. California, Consulting Psychologists Press; 1970.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.