HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KULLANDIKLARI HEMŞİRELİK SÜRECİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülçin AVŞAR
7.390 1.310

Öz


ÖZET

Amaç: Araştırmanın amacı bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında resmi olarak kullanmaya başladıkları hemşirelik süreci uygulamalarını değerlendirmektir.

Yöntem: Araştırmanın evrenini Erzurum’da bir eğitim hastanesinde çalışan hemşireler oluşturdu.  Araştırmanın örneklem grubunu ise 2012 Şubat ve Mart aylarında bu hastane de çalışan ve olasılıklı örnekleme yöntemi ile seçilen 143 hemşire oluşturdu. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacılar tarafından literatür ışığında hazırlandı.

Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre, hemşirelerin en fazla ağrı (%28.7) ve enfeksiyon riski (%22.5) tanılarını koydukları ve hemşirelerin %23.3’ünün ise NANDA taksonomisi dışında yanlış tanılar koydukları bulundu. Ayrıca hemşirelerin en fazla uygulama (25.9) aşamasında güçlük yaşadığı saptandı.

Sonuç: Çalışmada, hemşirelerin hemşirelik sürecinin basamaklarında sorunlar yaşadığı ve tanı koymakta güçlük çektikleri belirlendi.

Anahtar Kelimler: Hemşirelik süreci; hasta bakımı; hemşirelik.

 

ABSTRACT

Evaluation of the Applications Nursing Process Used in Patient Care by the Nurses

Objective: The aim of this study was to evaluate the applications nurses working in a public hospital formally started to use the nursing process in patient care.

Method: The study population consisted of the nurses who work an education hospital in Erzurum. The sample group of the study in February and March 2012 in Erzurum the education hospital employees and a total of 143 nurses who agreed to participate in the study created. Data collection instrument used in this study were prepared in the light of literature by researchers.

Results: According to the study, nurses the more pain (28.7%) and increased risk of infection (22.5%) diagnoses put and 23.3% of nurses in the NANDA taxonomy outside put wrong diagnosis were found. In addition to nurses the application (25.9%) and planning (19.6%) had experienced difficulty in phase.

Conclusion: In the study, the nurses problems experienced in some of the steps of the nursing process and have difficulty in diagnosis were identified.

Keywords: Nursing process; nursing care; nursing.


Anahtar kelimeler


Hemşirelik süreci; hasta bakımı; hemşirelik

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ay Akça F. Hemşirelik süreci. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Medikal Yayımcılık; 2007. p.61-71.

Birol L. Hemşirelik Süreci. 9. Baskı. İzmir: Etki Yayınları; 2009. p. 92-147.

Elkin MK, Pery AG, Potter P. Nursing İntervention and Clinical Skills. Three Edition. St Louis: Mosby Year Book; 2004. p.8-11.

Erdemir F. Hemşirelik tanıları nedir ve ne değildir? Erdemir F. Yılmaz E. editör. NANDA hemşirelik tanıları taksonomisi II. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyum Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayını; 2003. p.17-44.

Gök Özer F, Kuzu N. Öğrencilerin Bakım Planlarında Hemşirelik Süreci ve NANDA Tanılarını Kullanma Durumları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 22(1): 69-80.

Gulanick M, Myers J. Nursing Care Plans Nursing Diagnosis and Intervention. St Louis: Mosby Year Book; 2003. p.1-6.

Kaya H. Uygulama ve Değerlendirme. Atabek Aşti T, Karadağ A. editör. Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2012. p.201-9.

Lavin MA. 21. yüzyılda Hemşirelik tanıları: Hemşirelik tanılarının altında kanıt temeli. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayını; 2003.p.61–72.

Lewis SM, Heitkemper M, Dırksen SR. Medical- Surgical Nursing; 2004.p.5-22.

Oud NE. Avrupa ülkelerinde kullanımda olan hemşirelik sınıflama sistemlerine genel bakış. Erdemir F. Yılmaz E, editör. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyum Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayını; 2003.p.73-6.

Rosdahl CB. Textbook of Basic Nursing. Sixth Edition. Philedelphia: Lippincott company 1995. p.376-87.

Sabancıoğulları S, Ata EE, Kelleci M, Doğan S. Bir psikiyatri Kliniğinde Hemşireler Tarafından Yapılan Hasta Bakım Planlarının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ve NANDA Tanılarına Göre Değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011; 2(3):117-22.

Sparks S, Taylor CM. The nursing process. Sparks and Taylor’s Nursing Diagnosis Reference Manual. 2005. p.2-19.

Timby BK. Fundamental Skills and Concepts in Patient Care. Sixth Edition. Newyork: Lippincott Company 1996. p.730-4.

Warren J, Bakken S. Update on Standardized Nursing Data Sets and Terminologies. Journal of AHIMA 2002;73(7):78-83.

Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. İstanbul: Alaş ofset; 1999.p.24-37.

Yıldırım D. Hemşire İnsan Gücü Planlaması. İstanbul Üniversitesi Yüksekokulu Nightingale

Hemşirelik Dergisi 2002;12(48): 57-70.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.