ERKEKLER NEDEN HEMŞİRE OLMAK İSTİYOR?

Mehtap CÜRCANİ, Sibel KÜÇÜKOĞLU
6.232 1.530

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Bu araştırma Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan erkek öğrencilerin hemşirelik mesleğini seçme nedenlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

 

Yöntem: Araştırma, çalışmaya katılmayı kabul ederek anket formlarını dolduran toplam 194 erkek öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından ilgili literatür ışığında hazırlanan ve öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini, hemşirelik mesleğini tercih sıralarını ve hemşirelik mesleğini seçme nedenlerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce, araştırmanın yapılabilmesi için gerekli resmi izinler alınmış, katılımcılara araştırmanın amacı açıklanmıştır. Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında, yüzdelik hesaplamalar kullanılarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Araştırma sonunda öğrencilerin; %37.1’inin 1. sınıf, %25.8’inin 2. sınıf, %18.6’sının 3. sınıf ve %18.6’sının 4. sınıf öğrencisi olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin mesleği seçme nedenleri incelendiğinde; %52.6’sının “İş olanağı yüksek olduğu için”, %39.2’sinin “Ailesi/çevresi istediği için”, %30.9’unun “Üniversiteye giriş puanı bu bölüme yettiği için” hemşirelik mesleğini tercih ettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin seçtiği meslekten memnun olma durumları incelendiğinde; %72.2’sinin bu bölümde okumaktan memnun olduğu belirlenmiştir.

 

Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler ışığında erkek öğrencilerin meslek seçimlerinde iş olanağının yüksek olması nedeniyle hemşirelik bölümünü tercih ettiği görülmüştür. Günümüzde hala bazı kesimler tarafından kadın mesleği olarak görülmesine rağmen erkek öğrenciler bu bölümde okumaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu durum erkek öğrencilerin hemşire unvanını benimsediklerini göstermesi açısından sevindiricidir.

 

Anahtar Kelimeler: Erkek öğrenci; meslek seçimi; hemşirelik

 

 

 

ABSTRACT

 

Why Men Want to be a Nurse?

 

Objective: This study was carried out to determine there a sons for choosing the profession of nursing of male students studying at the Faculty of Health Sciences as descriptive.

 

Method: Research was carried out with total of 194 male students who filled survey forms by agreeing to participate in the study. Questionnaire form which was consisted of questions to determine socio-demographic characteristics, orders of preference of nursing profession and there a sons of selecting nursing profession of student sand which prepared by researchers in the light of there levant literature was used in the collection of the data. Before the study, all the official permits were required for the research, aim of the study was described the participants. Data of the study were evaluated by using percentage calculations test in the computer.

 

Result: At the end of the research, it was established that 37.1% of the students were class 1, 25.8% were class 2, 18.6% were class 3, 18.6% were class 4, respectively. When the students’ reasons for choosing the profession was examined, it was established that 52.6% of the students were high business opportunity, 39.2% were family/environment wanted, 30.9% were university entrance exam score could afford this section. Cases of the students being satisfied with the chosen profession were examined it was determined that 72.2% of them were satisfied with the graduating of this section.

 

Conlusion: The light of the data obtained from this study, it was observed that male nursing students preferred nursing sections due to high possibility of business. Although certain groups still accepted the nursing as women profession today, male students reported that they were pleased to graduate this section.

 

Keywords: Male students; career choice; nursing.Anahtar kelimeler


Erkek öğrenci; meslek seçimi; hemşirelik

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arıkan D, Karaman Z, Yağcı G. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimde ve Mesleki Alanda Erkek Hemşire Adaylara Bakış Açısı. Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi 2000;3(1):36-43.

Boughn S. Why Women and Men Choose Nursing? Nurs Health Care Perspect 2001;22(1):14-9.

Bozkır G, Tasçı N, Altuntaş Ç, Arsak A, Balgı Ö, Kaya E ve ark. Genel Lise Son Sınıf ve Sağlık Yüksekokulu'ndaki Erkek Öğrencilerin Hemşireliğe Bakışı. Üniversite ve Toplum 2008;8(1):1-16.

Çınar N, ġahin S, Sözeri C, Cevahir R, Akburak Ö. Erkek Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Tercih Nedenleri ve Öğrencilere Göre Hastaların Tepkisi ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2011;6(17):15-25.

Dal Ü, Arifoğlu BÇ, Razı GS. What Factors Influence Students in Their Choice of Nursing in North Cyprus? Projendi Socialand Behavioral Sciences 2009;1(1):1924-30.

Fooladi MM. Gender influence on nursing education and practice at Aga Khan University School of Nursing in Karachi, Pakistan. Nurse Education Practice 2008;8(4):231-8.

Göz F, Erkan M. Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Mesleki Düşünce Görüş ve Sorunları. Fırat Sağlık Hizmet Dergisi 2006;1(2):37-50.

Karadağ G, Güner İ, Çuhadar D, Uçan Ö. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerin Benlik Saygıları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008;3(7):29-42.

Karagözoğlu ġ. Bilimsel Bir Disiplin Olarak Hemşirelik. C.Ü. HYO Dergisi 2005;9(1):6-14.

Kocaer Ü, Öztop T, Usta N, Gökçek D, Bahçecik N, Öztürk H, Paslı E. Hemşirelik Mesleğinde Erkek Üyelerin Yeri. Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi 2004;7(2):23-9.

Koç Z, Sağlam Z. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri ve Mesleği Seçme Durumlarının Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi 2009;12(3):1-11.

Kuzgun Y. Meslek Seçimi Kılavuzu. Ankara: Doğuş Matbaacılık; 2000. p.1-30.

Meadus RJ, Twomey JC. Men in Nursing: Making The Right Choice. Can Nurse 2007;103(2):13-6.

Mollaoğlu M, Fertelli KT, Tuncay ÖF. Hastane Çalışanlarının Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010;5(15):17-30.

Özbaşaran F, Taşpınar A, Çakmakçı A. Hastalar Kendilerine Bakım Verenlerin Cinsiyeti Konusunda Ne Düşünüyorlar? Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi 2002;5(2):11-7.

Sarıkaya T, Khorshıd L. Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi. Türk Eğitim Bilim Dergisi 2009;7(2):393-423.

Sarıtaş S, Karadağ M, Yıldırım D. School for Health Sciences University Students' Opinions about Male Nurses. J Prof Nurs 2009;25(5):279-84.

Stott A. Exploring Factors Affecting Attrition of Male Students From An Under Graduate Nursing Course: A Qualitative Study. Nurse Educ Today 2007;27(4):325-32.

Tasçı DK. Kadın Doğum Servislerinde Yatan Hastaların Erkek Hemşireler Hakkındaki Düşünceleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilim Dergisi 2007;10(2):12-9.

Turgay AS, Karaca B, Çeber E, Aydemir G. Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılayışları. Atatürk Üniversitesi HYO Dergisi 2005;8(1):54-62.

Ulusoy MF, Görgülü RS. Hemşirelik Esasları Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler . Ankara: TDFO Ltd. Şti; 2001.p.7-8.

Ünsal A, Akalın I, Yılmaz V. Farklı Meslek Çalışanlarının Erkek Hemşirelere İlişkin Görüşleri. Uluslararası İnsan Bilim Dergisi 2010;7(1):420-31.

Ünver S, Diri E, Ercan İ. Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı. Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2010;18(2):96-102.

Yanıkkerem E, Altıparmak S, Karadeniz G. Gençlerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ve Benlik Saygıları: Manisa Sağlık Yüksekokulu Örneği. Hemşirelik Forumu 2004;7(2):60-7.

Yiğit R, Esenay IF, Derebent E. Türkiye’de Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerin Profili. C.Ü. HYO Dergisi 2007;11(3):1-12.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.