HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ OKULLARI VE MESLEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE MEZUNİYET SONRASI PROFİLLERİ*

Sebahat GÖZÜM, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ, Cantürk ÇAPIK
5.169 1.368

Öz


ÖZET

Amaç: Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu mezunlarının okulları, meslekleri ile ilgili görüşlerini incelemek, mezuniyet sonrası profillerini değerlendirmek ve Fakültemizin stratejik planlarını geliştirme çalışmalarına veri tabanı oluşturmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak, Mart 2007-Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, mezunların (1989-2006) ikamet adresleri, çalıştıkları tüm kamu ve özel kuruluşlar uygulama alanını oluşturmuştur. Belirtilen tarihler arasındaki Atatürk Üniversitesi HYO lisans programını bitiren 301 (%25.1) mezun ile çalışılmıştır. Sonuçlar yüzdelik dağılımlar olarak sunulmuştur. Araştırmada, Etik ilkelere uyulmuştur.

Bulgular: Mezunların %81.0’inin çalıştığı, %84.4’ünün kamu sektöründe görev yaptığı, %50.6’sının sertifika programlarına katıldığı, %12.8’inin yüksek lisans ve %13.2’sinin doktora eğitimi aldığı, %91.4’ünün mesleklerinden memnun oldukları, %74.2’sinin Atatürk ÜniversitesiHYO’dan memnun oldukları, uygulamalı eğitiminden, öğrencilere karşı şeffaflığı ve tarafsızlığından, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinden memnun olanların oranının %70’in altında olduğu, %77.6’sının, genel olarak, okulu iyi düzeyde değerlendirdiği, %79.7’sinin okulun çağdaşlığını, %79.4’ünün iletişimini, %75.4’ünün eğitimin kalitesini ve %76.1’inin kendini yenilemesini iyi olarak değerlendirdiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Öğrencilerin eğitimleri boyunca liderlik özelliklerinin geliştirilmesi ve motivasyonlarının arttırılması, lisansüstü eğitime yönlendirilmeleri, bilimsel programlara katılma alışkanlığının kazandırılması, daha kaliteli bir eğitim için çalışılması, öğrencilerin sosyal hayatlarının önemsenmesi ve etkinliklerinin desteklenmesi, araştırma geliştirme faaliyetlerinin, danışmanlık hizmetlerinin ve öğrenci beklentilerinin sürekli gözden geçirilmesi, güncellenmesi, her yıl mezun memnuniyeti ile birlikte öğrenci memnuniyetinin de ölçülmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire; mezun; profil; görüş.

ABSTRACT

Ataturk University School of Nursing Graduates’ Opinions on Their Schools and Professions, and Profiles after Graduation

Purpose: This study was carried out to examine Ataturk University School of Nursing graduates’ opinions on their schools and professions, assess profiles after graduation, and create a database for development work of our faculty strategic plans.

Method: Graduates’ (1989-2006) home addresses, all public and private organizations established the application area in their work in the study conducted as a descriptive study between March 2007-March 2009. 301 (25.1%) graduates from the Atatürk University HYO undergraduate program between specified dates has created. Results are presented as percentage distributions. The study was based on ethical principles.

Results: It is detected that 81.0% of the graduates works, 84.4% works in the public sector, 50.6% participated in certificate programs, 12.8% and 13.2% have, respectively, master and doctoral degree degree, 91.4% satisfies with their profession, 74.2% satisfies from Atatürk University HYO, below 70% of those satisfies with its practical training, its transparency and impartiality, its social, cultural and sporting activities, 77.6%, in general, evaluated by a good level of school, and the school’s modernity, communication, education quality self-renewal was regarded as a good (respectively, %79.7, %79.4, %75.4, %76.1).

Conclusion: It is proposed that the development of leadership qualities and increasing motivation of the students throughout their education, students are guided to graduate education, students to participate in scientific programs habit, working for a better quality of education, careful consideration to students' social lives and activities, the research and development activities, consulting services and student expectations, constantly revised and updated, each year, the measurement of student satisfaction with graduate satisfaction.

Key words: Nurse; graduated; profile; opinion.   


Anahtar kelimeler


Hemşire; mezun; profil; görüş.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Atalay M, Tel H. Gelecek Yüzyılda Hemşirelikte Lisans Eğitiminin Vizyonu (Çeviri). C.Ü. HYO Derg 1999;3(2):47-54.

Baykal Ü, Sökmen S, Korkmaz Ş ve Akgün E. Öğrenci memnuniyeti ölçeği geliştirme çalışması. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2002;49(12):23-32.

Delgado C. Component and safe practice: A profile of diciplined registered nurse, Nurs Educ 2002;27(4):159-61.

Duffield C, Moran P, Beutel J, Bunt S, Thronton A, Wills J et al. Profile of first-line nurse managers in New South Wales, Australia, in the 1990s. JAN 2001;36(6):785-93.

Erdemir F. Hemşirenin rol ve işlevleri ve hemşirelik eğitiminin felsefesi. C.Ü. HYO Derg 1998;(2)1:59-63.

Erkan S, Tuğrul B, Üstün E, Akman B, Şendoğdu M, Kargı E ve ark. Okul Öncesi Öğretmenliğe Ait Türkiye Profil Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derg 2002;1 (23):108-12.

Hollingsworth S, Walton W, Hallawell B. Student perception of total quality. Nurs Standard 1994;8(23):34-5.

Norman L, Buerhaus PI, Donelan K, McCloskey B, Dittus R. Nursing students assess nursing education. J Prof Nurs 2005;21(3):150-8. Ozsoy SA. Toplumda hemsirelik imajının belirlenmesi. E.Ü. Hem Derg 2000;16(2-3):1-19.

Özsoy SA, Uysal A, Ergül Ş. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezun Profilinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu 2005-HYO-005, İzmir 2008.

Pirie S. National Job Profiles. Br J Perioper Nurs 2004;14(7):308-10.

Tüfekci FG, Yıldız A. Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hem Derg 2009;12(1):31-7.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2013 Dönemi. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni 2014;16015.Erişim tarihi: 002014. http://www.tuik.gov.tr/

Wheeler H, Cross V, Anthony D. Limitations frustrations and opportunities: a follow-up study of nursing graduates from the University of Birmingham, England. JAN 2000;32(4):842-56.

Yiğit R, Özcan A, Kanık A. Profile of Nurses with baccalaulerate degrees in Turkey. J Prof Nurs 2004;20(6):403-12.

Yiğit R, Esenay FI, Derebent E. Türkiye’de hemşirelik son sınıf öğrencilerinin profili C. Ü. HYO Dergisi 2007;11(3):1-12.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.