ERKEN LOHUSALIK SÜRECİNDE KADINLARIN ALGILADIKLARI EŞ DESTEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Nevin HOTUN ŞAHİN, Melike Dişsiz, Hüsniye Dinç, Fitnat Soypak
3.952 1.494

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken lohusalık dönemindeki kadınların algıladıkları eş desteğini belirlemek üzere ölçek geliştirmektir.

 

Yöntem: Araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak ve bu konuda çalışan uzmanların görüşlerine başvurularak toplam 22 maddeli olarak hazırlanmıştır. Daha sonra uzmanların içerik analizi indeksi (Content Validity Index-CVI) ile değerlendirmeleri sonucunda 25 maddeden oluşturulmuştur. Tekrar düzenlenen ölçek taslağı, İstanbul’da bir üniversite hastanesinin (n=53) ve bir devlet hastanesinin perinataoloji servislerinde (n=187) Ocak 2011- Haziran 2011 tarihleri arasında doğum yapan erken lohusalık döneminde olan, çalışmaya katılmayı kabul eden 240 kadına uygulanmıştır.

 

Bulgular: Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.90, Barlett’s Testi anlamlılık değeri 0.000 bulunmuştur. Ölçekte bulunan itemlerin madde toplam puan korelasyon katsayıları 0.40–0.64, faktör yükleri ise 0.37–0.76 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda 16 maddeli toplam varyansın %51.376’sını açıklayan 3 faktörlü ölçeğe ulaşılmıştır.

 

Sonuç: Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, ölçeğin yapısal özellikleri ve iç tutarlılık açısından kabul edilebilir olduğunu göstermiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Kadın; erken lohusalık; eş desteği; geçerlik; güvenirlik.

 

 

 

ABSTRACT

 

Perceived Spousal Support Among Women in Early Postpartum Period: Scale Development Study

 

Objective: The aim of the study, was to develop the scale of perceived spousal support among women in the early postpartum period.

 

Method: The scale articles are prepared by the researcher according to the related literature and by interviewing with the referees who work on the subject. There are totally 22 items in the item pool.The draft scale with the testing purpose is re-organized with 25 items according to the content anallyses of the content validity ındex (CVI) from referees. In Istanbul, the draft scale is applied to a total of 240 women who gave birth in perinatology ward in a universty hospital and state hospital. Women were interviewed by the researcher after birth.

 

Results: The scale’s Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient is found 0.90 and Barlett’s Test significance value is found 0.000. The total item correlations of the scale is found between 0.40-0.64 and their factoral loading change between 0.37-0.76. The Cronbach’s-alpha reliability number is found as 0.87. As a result of the factorial analysis that is performed, we developed the 3 factor scale which explains 51.376% of the total variance with 16 item in the “The scale of perceived spousal support among women in the early postpartum period”.

 

Conclusion: Analyses show that the scale has acceptable level of effectiveness according to its structural specifications and internal consistency.

 

Keywords: Women; early postpartum;spousal support; validity; reliability.Anahtar kelimeler


Kadın;;  erken  lohusalık;;  eş  desteği;;  geçerlik;;  güvenirlik.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Altuntuğ K, Acar A. Doğum Sonu Dönemde Primipar Anne ve Ebe/Hemşirelerin Eğitim Önceliklerinin Karşılaştırılması. STED 2011;20(8);124–9.

Akgül A, Çevik O. İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset; 2003. p.27-96.

Bingöl TY, Tel H. Postpartum Dönemdeki Kadınlarda Algılanan Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri ile Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;10(3):1-7.

Burroughs A, Leifer G. Postpartum Period: Maternity Nursing an Introductory Text. Philadelphia: Sounders Company;2001. p.199-216

Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. 2. Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık;; 2005. p.82-170.

Ercan E, Kan İ. Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;30(3):211–6.

Da Costa D, Larouche L, Dritsa M, Brender W. Psychosocial Correlates of Prepartum and Postpartum Depressed Mood. J Affect Disord 2000;59(1):41–50.

Doğaner G, Bekar M. Vajinal Yolla Doğum Yapan Kadınların Erken Postpartum Dönemde Kendisinin ve Yenidoğanın Bakımına Yönelik Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2006;16(4): 60–70.

Guendelman S, Malin C, Herr-Harthorn B, Vargas PN. Orientations to Motherhood and Male Partner Support Among Women in Mexico and Mexican-Origin Women in the United States. Social Science & Medicine 2001;52(12):1805–13.

Hopkins J, Campbell SB. Development and Validation of a Scale to Assess Social Support in the Postpartum Period. Arch Womens Ment Health 2008;11(1):57–65.

Johnson MP. The Implications of Unfulfilled Expectation and Perceived Pressure to Attend the Birth on Men’s Stres Levels Following Birth Attendence: A Longitudinal Study. J Psychosom Obstet Gynecol 2002;23(3):173–82.

Kalaycı Ş. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 2. Basım. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti;;2006. p.273-98.

Kline P. An Easy Guide to Factor Analysis. London and New York: Routledge; 2000. p.52-4.

Mermer G, Bilge A, Yücel U, Çeber E. Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2010;1(2):71-6.

Meyer BA, Arnold JA, Pascali-Bonaro D. Social Support by Doulas During Labor and The Early Postpartum Period. Hospital Physician 2001;Sept.1: 57Şahin NH, Soypak F. Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteği. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2010;;4(4):186–97.

Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ;; 2005. p.499–559.

Tabachnick BG, Fideli LS. Using Multivariate Statistic. Fourth Edition. Boston: Ally And Bacon; 200 p.256-67. Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık;; 2002. p.66.

Turan JM, Nalbant H, Bulut A, Sahip Y. Including Expectant Fathers in Antenatal Education Programmes in Istanbul, Turkey. Repreductive Health Matters 2008;9(18):114–25.

Turgut MF, Baykul Y. Ölçme Teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları;;1992. p.45-53
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.