DAHİLİYE VE CERRAHİ KLİNİKLERDE YATAN HASTALARIN BAKIM BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Esra Akın Korhan, Gülendam Hakverdioğlu Yönt, Yasemin Tokem, Özlem Karadağ, Emine Sarıoğlu, Keriman Yıldız
5.240 1.675

Öz


Amaç: Bu çalışma, dahili ve cerrahi kliniklerinde yatan hastaların bakım bağımlılığı düzeylerini belirlemek ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Araştırmanın evrenini bir eğitim ve araştırma hastanesinin dahili ve cerrahi kliniklerinde yatan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 579 hasta oluşturdu. Araştırma verilerinin toplanmasında hastaların sosyodemografik özelliklerini içeren “Hasta Tanıtım Formu” ve “Bakım Bağımlığı Ölçeği” kullanıldı. Araştırmanın yapılacağı hastaneden ve araştırmaya katılmayı kabul eden hastalardan gerekli izinler alındı. Veriler araştırmacılar tarafından hastalarla yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Verilerin istatistiksel analizinde sayı-yüzde dağılımı, ortalama ve t-Testi kullanıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 53.34±3.35 olup, %52.5’i erkektir. Hastaların %57.3’ü cerrahi kliniklerinde, %42.7’si ise dahili kliniklerde tedavi görmektedir. Hastaların yaş grupları ile Bakım Bağımlılığı Ölçeği toplam puanı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (F=12.04, p= .000). Hastaların bakım bağımlılığı ölçeği toplam puan ortalamasının 71.51±20.38 olduğu, cerrahi kliniklerinde yatan hastaların toplam puan ortalamasının 73.79±18.11, dahili kliniklerde yatan hastaların ise 68.45±22.77 olduğu saptandı. Cerrahi ve dahili kliniklerde yatan hastaların bağımlılık durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=.002).

Sonuç: Hastaların genel olarak bakım bağımlılığı ölçeği toplam puan ortalamalarının yüksek olmasına karşın; dahili kliniklerinde yatan hastaların bakım gereksinimlerinin daha yüksek olduğu ve hastaların bağımlılık düzeyleri açısından klinikler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı.

Anahtar kelimeler: bakım bağımlılığı; cerrahi; dahiliye; hasta


Anahtar kelimeler


Bakım bağımlılığı; cerrahi; dahiliye; hasta

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akça FA. Mesleki Temel Kavramlar. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavram ve Beceriler. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2011; p.2-28.

Bennekomvan C, Jelles F, Lankhorst G and Bouter L. Responsiveness of the Rehabilitation Activities Profile and the Barthel Index. J Clin Epidemiol 1996;49(1):39–44.

Çivi S, Tanrıkulu MZ. Yaşlılarda Bağımlılık ve Fiziksel Yetersizlik Düzeyleri İle Kronik Hastalıkların Prevelansını Saptamaya Yönelik Epidemiyolojik Çalışma. Geriatri 2000; 3(3): 85-90.

Davies S, Ellis L, Laker S. Promoting Autonomy and Independence for Older People Within Nursing Practice: An Observational Study. J Clin Nurs 2000;9(1): 127-36.

Davies S, Laker S, Ellis L. Promoting Autonomy and Independence for Older People Within Nursing Practice: A Literature Review. J Adv Nurs 1997;26(2): 408-17.

Dijkstra A, Buist G, Dassen T. Nursing-Care dependency. Development of an Assessment Scale for Demented and Mentally Handicapped Patients. Scand J Caring Sci 1996;10(3): 137–43.

Dijkstra A, Tiesinga LJ, Plantinga L, Veltman G, Dassen TW. Diagnostic Accuracy of the Care Dependency Scale. J Adv Nurs 2005;50(4): 410-16.

Yönt GH, Akın Korhan E, Khorshid L, Eşer İ, Dijkstra A. Bakım Bağımlılığı Ölçeğinin (Care Dependency Scale) Yaşlı Bireylerde Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Turkish Journal of Geriatrics Özel Sayı 2010; (13): 71.

Hogston R. Quality Nursing Care: A Qualitative Enquiry. J Adv Nurs 1995;21(1):116-24.

Janssen DJA, Franssen FME, Wouters EFM, Schols JMG, Spruit MA. Impaired health status and care dependency in patients with COPD and chronic heart failure. Qual Life Res. 2011(20(10):1679-1688. Janssen DJA, Schols JMG, Wouters EFM, Spruit MA. One-Year Stability of Care Dependency in Patients With Advanced Chronic Organ Failure. J Am Med Dir Assoc. Online Access: 05 December 20

Kissel EJ, Dassen T, Kottner J, Lohrmann C. Psychometric Testing of the Modified Care Dependency Scale for Rehabilitation. Clin Rehabil 2010;24(4): 363-372.

Kissel EJ, Dassen T, Lohrmann C. Comparison of The Responsiveness of The Care Dependency Scale for Rehabilitation and the Barthel Index. Clin Rehabil 2011;25 (8):760-67.

Kissel EJ, Dassen T, Lohrmann C. The Clinical Utility of The Care Dependency Scale in Rehabilitation: Nurses’ Perception. J Res Nurs 2010;15(6):547-561.

Köberich S, Lohrmann C, Dassen T. Care Dependency in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Heart Failure - A Secondary Data Analysis of German Prevalence Studies. Scand J Caring Sci. 2013 Oct 17. doi: 10.1111/scs.12091

Lohrmann C, Dijkstra A, Dassen T. Care Dependency:Testing the German Version of The Care Dependency Scale in Nursing Homes and on Geriatric Wards. Scand J Caring Sci 2003;17(1): 51-6.

Şahbaz M, Tel H. Evde Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerindeki Bağımlılık Durumu ile Ev Kazaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2006;9 (2):85-93.

Uçku R, Ergin S. Erbay P. Yaşlılarda Fiziksel Fonksiyonlar Hızla Değişiyor. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Derg 1993; (l): 20-3.

Uçku R, Ergin S. Yaşlılarda Günlük Yaşam Aktiviteleri. Toplum Hekimliği Bülteni 1993;14 (2): 1Wallace D, Duncan P and Lai S. Comparison of the Responsiveness of the Barthel Index and the Motor Component of the Functional Independence Measure in Stroke–The Impact of Using Different Methods for Measuring Responsiveness. J Clin Epidemiol 2002;55(9):922-28.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.