ANA ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ANNE DOSTU HASTANE MODELİ

Şükran Başgöl, Ümran Oskay
4.492 3.617

Öz


ÖZET

Gebelik ve doğum fizyolojik bir süreç olup, günümüzde gelişen teknolojinin baskısıyla gereksiz müdahalelerin yapıldığı, kadının etkin rol oynamadığı ve kötü anımsan bir süreç haline gelmiştir. Bu süreçlerde kadına sağlanan fiziksel, psiko-sosyal destek ve eğitim, kadının doğumda aktif rol oynayarak sürecin iyi anımsanmasına yardımcı olacaktır. Sağlanan eğitim ve destekte, tüm süreçte, kanıta dayalı uygulamaların rehber alınması, kadına uygulanan gereksiz girişimlerin azaltılması ve ana-çocuk sağlığının korunması/ geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda mortalite ve morbidite oranlarının düşürülmesi, sezaryen oranlarının azaltılması başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için; Amerika’da başlatılan ve Türkiye’de uygulamaya geçilmesi planlanan “anne dostu hastane” kavramı tartışılmaktadır. Bu kavram ile yüksek maliyetli, etkin olmayan tarama ve tanı işlemleri yerine; uygulama gerekçesi kanıt temelli literatüre dayanan, doğum sürecinin normalliği, güçlendirme, otonomi, zarar vermeme ve sorumluluk prensiplerine dayanan bir süreç gerçekleşecektir. Bu süreç, doğumu yöneten sağlık profesyonelleri tarafından etkin kullandığında, doğum normal, güvenilir ve kadınların kendi istediği şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Doğumun yanı sıra, bu süreç içerisinde antenatal ve postnatal bakım hizmetlerinin de bakım protokollerine uygun verilmesi sağlanacaktır.

Bu derlemede “anne dostu hastane” kavramının ilke-kriterleri ve sağlık profesyonellerine düşen sorumluluklar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: anne dostu hastane; gebelik; hemşirelik; doğum

 

 

ABSTRACT

Model of Mother-Friendly Hospitals for Development of Maternal and Child Health Services

Pregnancy and childbirth is a normal physiological process, but currently developing of technology pressure causes unnecessary interventions and makes women passive. So this process is usually remembered badly. Providing to women in these processes of physical, psycho-social support and education of women playing an active role at birth, the process will be remind better. Provided training and support, the whole process, taking an evidence-based practice guidelines, reducing unnecessary interventions and protection/development of maternal and child health is purposed. This purpose will reduce mortality- morbidity and caesarean rates successfully. To achieve these goals, initiated in the United States and  planned to implement in Turkey, "mother-friendly hospital" model is discussed. With this model, instead of high-cost and ineffective screening and diagnostic procedures, evidence-based practices and the process based on the the birth process normalcy, empowerment, autonomy, do no harm, responsibility principles will take place. If this process is used effectively by health professionals, birth will be normally, reliable and women will have had his own way. As well as birth, antenatal and postnatal care services are also will be given in appropriate care protocols.

In this review, “the mother-friendly hospital's”  policy-criteria and health professionals responsibilities will be discussed.

Keywords:mmother-friendly hospital; pregnancy; nursing; birth


Anahtar kelimeler


anne dostu  hastane;;  gebelik;;  hemşirelik;;  doğum

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bayram GO. Kanıta Dayalı Uygulamalar Doğrultusunda Alternatif Bir Doğum Yöntemi: Evde Doğum. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(3): 99-104.

Coalition for Improving Maternity Services. The Mother-Friendly Childbirth Initiative: The First Consensus Initiative of the Coalition for Improving Maternity Services. Journal of Midwifery & Women's Health 1997; 42(1): 59-63.

Hotelling BA. The Coalition for Improving Maternity Services: Evidence Basis for the Ten Steps of Mother-Friendly Care. JPE 2007; 16(2): 38-43.

Hotelling BA. Is Your Perinatal Practice MotherFriendly? A Strategy for Improving Maternity Care. Birth 2004; 31(2): 143- 7.

Jukelevics N. The Coalition for Improving Maternity Services: evidence basis for the ten steps of mother
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.