DOĞUM EYLEMİNDE BEL AĞRISININ HAFİFLETİLMESİNDE İNTRADERMAL STERİL SU ENJEKSİYONU

Zümrüt YILAR
5.252 1.020

Öz


 

ÖZET

 

Doğum ağrısı; bilinen ve tanımlanan en şiddetli ağrı kaynaklarından biridir ve algılanması bireyden bireye farklılık gösterir. İntrapartum bakımın en büyük amacı kadınların doğumda yaşadığı ağrıyı en iyi şekilde yönetmektir. Tüm doğumların yaklaşık %15-74’ünde kadınlar bel bölgesinde ciddi ağrı yaşamaktadır. Bel ağrısının etiyolojisinde fetal oksiput posterior pozisyon, kadınların bireysel lumbopelvik özellikleri ve uterustan kaynaklanan nedenler yer almaktadır. Intradermal steril su blokları enjeksiyonu doğumda bel ağrısını ve belli ölçüde de abdominal ağrıyı azaltmaktadır. İntradermal su enjeksiyonu 0.05-0.1 ml steril suyun sakrum çevresinde dört ayrı noktaya enjeksiyonu ile dört  su kabarcığının oluşturulması esasına dayanır. Ağrının azalmasında Kapı Kontrol Teorisinin ve Lokal Endorfin salgısının etkili olduğu düşünülmektedir. Beş randomize çalışmada intadermal steril su blokları uygulaması ile transkütanöz elektriksel sinir stimulasyonu, annenin hareketi ve pozisyonu, masaj, banyo gibi alternatif nonfarmakolojik metotların doğumda bel bölgesindeki ağrıya etkisi karşılaştırılmıştır. Çalışmaların hepsinde intradermal steril su bloğu uygulamasının diğer yöntemlere göre bel ağrısını önemli derecede azalttığı bulunmuştur. Sonuç olarak intradermal steril su enjeksiyonu fetüs ve anne üzerinde herhangi bir yan etki oluşturmadığı sonucuna ulaşıldığından doğumda yaşanan bel ağrısını azaltmada kullanılabilir.

 

Anahtar Kelimeler: İntradermal steril su enjeksiyonu; doğum; bel ağrısı.

 

 

 

ABSTRACT

 

Intradermal Sterile Water Injections for The Relief of Low Back Pain in Labour

 

Pain of labor known and identified sources of pain is one of the most severe and perception varies from individual to individual. The aim of intrapartum care of women at birth, the largest in the best way to manage her pain. Estimates of the experience of low back pain in labor range between 15 and 74 percent of womens at all labors. Possible etiologies of low back pain include a fetal occiput posterior position, the woman's lumbopelvic characteristics, and referred pain from the uterus. Intradermal sterile water blocks injections, decrease back pain during labor, and, to a certain extent, the abdominal pain of labor. Intradermal water injections in four different points around the sacrum injection of 0.05-0.1 ml of sterile water  and four are based on the creation of the water bubble. At reduction of pain are thought to be effective of The Gate Control Theory and the local secretion of Endorphins. Five randomized trials compared the effect of intradermal sterile water blocks or an alternative nonpharmacological method such as transcutaneous electrical nevre stimulation, maternal movement and positioning, massage, bath for low back pain in labor. All five studies found that intradermal sterile water blocks significantly decreased severe low back pain. In summary, intradermal sterile water  injections may significantly reduce the perception of severe low back pain in labor without side-effects on the fetus or mother.

 

Keywords:  Intradermal sterile water injections; labor; back pain.Anahtar kelimeler


İntradermal  steril su enjeksiyonu; doğum;;  bel ağrısı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Avcıbay B, Alan S. Doğum Ağrısının Kontrolünde Nonfarmakolojik Yöntemler. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;; 4(3): 18

Camann W, Alexander K.J. Kolay Doğum. Günaydın B, Çev, 1. Baskı. Ankara: İlke Yayınevi;; 200 p. 203-10. Dağlar G, Aydemir N. Vaginal Doğum Ağrısının Azaltılmasına Yönelik Nonfarmakolojik Ebelik Bakım Uygulamaları. Sted 2011;; 20(1): 1-6.

Ertem G, Sevil Ü. Doğum Ağrısı ve Hemşirelik Yaklaşımı. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;; 8(2): 117-23.

Fogarty V. Intradermal Sterile Water Injections for The Relief of Low Back Pain in Labour: A Systematic Review of The Literature. Women and Birth 2008; 21 (4): 157-163.

Gabbe S. Niebly JR. Simpson JL. Obstetrik Anestezi (Kumru S. Çev.) Tanır MH, Şener T, Editör. Obstetri Normal ve Sorunlu Gebelikler. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Matbaacılık;; 2009. p. 396-8

Karabacak Ü. Klinik Beceriler. Sabuncu N, Akça Ay F, editör.Parenteral İlaç Uygulamaları.İstanbul:Nobel Tıp Kitabevleri;;2010. p. 250-98.

Kılıç M, Öztunç G. Ağrı Kontrolünde Kullanılan Yöntemler ve Hemşirenin Rolü. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012; 7(21): 1-17.

Kömürcü N, Berkiten Ergin A. Doğum Ağrısı ve Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul: Bedray Yayıncılık;; 200 p. 57-144. Lee N, Coxeter P, Beckmann M, Webster J, Wright V, Smith T. and Kildea S. A Randomised Non-İnferiority Controlled Trial of A Single Versus A Four Intradermal Sterile Water Injection Technique for Relief of Continuous Lower Back Pain During Labour. Pregnancy and Childbirth 2011; 11(21): 1-9.

Mamuk R, Davas Nİ. Doğum Ağrısının Kontrolünde Kullanılan Nonfarmakolojik Gevşeme ve Tensel Uyarılma Yöntemleri. Tıp Bülteni 2010;; 44: 137-44.

Martensson L. The Patient Observer: Sterile Water Injections for Labor Pain. BIRTH 2010; 37(4): 335-6.

Martensson L, McSwiggin M, Mercer J.S. US Midwives’ Knowledge and Use of Sterile Water Injections for Labor Pain. J Midwifery Womens Health 2008; 53 (2): 115-22.

Martensson L, Wallin G. Labor Pain Treated With Cutaneous Injections of Sterile Water: A Randomised Controlled Trial. Br J Obstet Gynaecol 1999; 106 (7): 633Mucuk S, Başer M. Doğum Ağrısını Hafifletmede

Kullanılan Tensel Uyarılma Yöntemleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 12(3): 61-6.

Öztürk Can H, Saruhan A. Gebelerde Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasında Ele Uygulanan Buz Masajı Etkisinin İncelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2008;; 10(1): 18-37.

Peart K. Managing labour pain safely. Australıan Journal Of Advanced Nursıng 2008;; 25 (3): 43-8.

Phumdoung S, Good M. Music Reduces Sensation and Distress of Labor Pain. Pain Management Nursing 2003; 4 (2): 55-61.

Reynolds JL. Intracutaneous Sterile Water for Back Pain in Labour. Canadian Family Physician 1994; 40:1785-92.

Saxena KN, Nischal H, Batra S. Intracutaneous Injections of Sterile Water over the Secrum for Labour Analgesia. Indian Journal of Anaesthesia 2009; 53 (2): 169-73.

Simkin P, Boldig A. Update on Nonpharmacologic Approaches to Relieve Labor Pain and Prevent Suffering. J Midwifery Womens Health 2004; 49 (6): 489-50 Simkin P, Klein M.C. Nonpharmacological Approaches to Management of Labor Pain. Part 1 and In: Basow DS, eds. UpToDate, Rose, ed. Waltham, MA: UpToDate;2007: 1-7.

Şahin Ş, Owen DM. Ağrısız Doğum ve Sezaryende Anestezi. Şükran Ş,editör. Doğum Ağrısının Mekanizması ve Etkileri. İstanbul: Rotatıp Kitabevi;; 200 p. 11-22. Taşçı E, Sevil Ü. Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Dergisi 2007; 17(3): 181-6.

Taşkın L. Doğum Eylemi. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. IX. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık;; 2009. p. 303-6

Trolle B, Moller M, Kronberg H, Thomsen S. The Effect of Sterile Water Blocks on Low Back Paın. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1991; 164 (5 Pt 1):1277-81.

Wiruchpongsanon P. Relief of Low Back Labor Pain by Using Intracutaneous Injections of Sterile Water: A Randomized Clinical Trial. Journal of The Medical Association of Thailand 2006; 89 (5): 571

Zwelling E, Johnson K. How to Implement Complementary Therapies for Laboring Women. MCN, American Journal of Maternal Child Nursing 2006; 31(6): 364-70.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.