HEMŞİRELERİN ÖLÜM ALGISININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

tuğba menekli
2.657 1.368

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin ölüm algısını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlamıştır.

 

Yöntem: Araştırma, Mayıs–Ağustos 2010 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde terminal dönemdeki hastalarla çalışan 112 hemşire  ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür ışığında hazırlanmış bireysel tanıtım formu ve ölüm algısı anketi kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı analiz ve ki-kare kullanılarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamasının 26.59±2.34, %71.3’ünün 22-27 yaş grupları arasında, %65’i lisans mezunu, %72.3’ünün 5-10 yıldır çalıştığı, %82.3’ünün ölümle ilgili eğitim almadığı, %60.3’ünün ölüm haberini doktorun vermesi gerektiğini düşündüğü, %72.5’inin meslek hayatında ilk kez ölümle karşılaştığında üzüntü ve korku hissetikleri saptanmıştır. Ölümü kabul edilmesi gereken zorlu süreç olarak nitelendiren hemşirelerin çoğunluğunun yaş ortalaması 28.4±3.4, evli, lisans mezunu olduğu, geniş ailede yaşadığı, 11-16 yıldır hemşirelik yaptığı, onkoloji servisinde çalıştığı, ölümle ilgili eğitim aldığı, ölüm olgusuyla sık sık karşılaştığı, birinci derece yakınını kaybettiği, ölüm olayını kolay kabul ettiği saptanmıştır.

 

Sonuç: Yaşam sonu dönemde hastaya bakım veren hemşirelerin çoğu ölümü kabul edilmesi gereken bir zorunluluk olarak nitelendirmektedirler. Hemşirelik eğitimi programlarında yaşam sonu bakım ve ölüm konularına yer verilmelidir.

 

Anahtar Kelimeler: Ölüm; ölüm algısı; hemşire; ölümcül hasta.

 

 

 

ABSTRACT

 

Examination Perception Death and Affecting Factors of Nursing

 

Objective: This study planned was a descriptive study to assess the factors affecting nurses and the perception of death.

 

Method: This research, May-August 2010 between in the Ege University Medical Faculty Hospital 112 nurses who were working in deadly patient. Data collection tool prepared according to the literature by researchers individual identification form and death of perception form survey were used. Data was evaluated using descriptive and chi-square analysis in computer.

 

Result: It was found that nurses participating in the study’ mean age of 26.59 ± 2.34, 71.3% age groups 22-27, 65% undergraduate, 72.3% worked 5-10 years, 82.3% 'received not educated about death,% 60.3 think that should give the doctor the news of death, 72.5% feel sadness and fear were faced with death for the first time in professional life. Describing the death should be regarded as arduous process found that mean age of the majority of the nurses was 28.4 ± 3.4, married, undergraduate, which is lived in a large family, working for 11-16 years, working oncology service, received training about death, often encountered with death phenomenon, lost first degree family, death event was easily accepted.

 

Conclusion: Most of the nurses taking care of patients during the end of life should be regarded as a necessity and refer to the death. It should be given to end of life care and death  matter in nursing education program.

 

Keywords: Death; death perception; nurse; deadly patient.Anahtar kelimeler


Ölüm; ölüm algısı; hemşire; ölümcül hasta

Tam metin:

PDF


Referanslar


Baltaglia B. Cultural views on death and dying, part Cross Cultural Connection. 1997; 3(2):1-3.

Beck CT. Nursing students’ experiences caring for dying patients. Journal of Nursing Education 1997; 36 (9): 408-15. Test değeri/ Anlamlılık Evet Hayır Medeni Durum Bekar Evli Eğitim Durumu Lisans Lisansüstü Aile Tipi Çekirdek Aile Geniş Aile
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.