ERZURUM’DA GEBELİK VE DOĞUM SONU DÖNEMDE YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ

ASLI SİS ÇELİK, Ayla ÇAPIK, Raziye ENGİN
5.016 1.679

Öz


ÖZET

Amaç: Tanımlayıcı türde olan bu araştırma kadınların gebelik ve doğum sonu dönemde yaptıkları geleneksel uygulamaları belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: 2 Şubat-10 Nisan 2009 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin obstetri servisinde yatan kadınlardan çalışmaya katılmayı kabul eden 111 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %33.3’ünün 20-25 yaş arasında olduğu, %46.8’inin ilköğretim mezunu olduğu ve %64’ünün çekirdek tipi aileye sahip olduğu belirlenmiştir. Kadınların %38.7’sinin doğum sonu dönemde emzirme ile ilgili,  %52.3’ünün lohusalıkla ilgili, %92.8’sinin ise bebek bakımı ile ilgili geleneksel bir uygulama yaptığı belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda kadınların gebelik ve doğum sonu döneme yönelik çeşitli geleneksel uygulamalar yaptıkları saptanmıştır. Kadınların bebek bakımına yönelik geleneksel uygulamaları daha fazla yaptıkları belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Gebelik; postpartum dönem; bebek bakımı; geleneksel uygulamalar

 

ABSTRACT

Determining The Traditional Practices During Pregnancy and Postpartum Period in Erzurum

Objective: The purpose of this descriptive study was to determine the traditional practices women conducted during pregnancy and the postpartum period.

Method: 111 women attending the obstetrics department of a university hospital between 2nd February 2009 and 10th April 2009, and accepting to participate in this study were included in this study. A questionnaire, prepared by the researchers, was used to collect data. Percentage distributions were used to evaluate data.

Results: 33.3% of the women participating in the study were aged between 20 and 25, 46.8% were primary school graduates, and 64% had nuclear families. It was determined that during their postpartum period 38.7% of women conducted traditional practices related to breastfeeding, 52.3% conducted traditional practices related to puerperality, and 92.8% conducted traditional practices related to infant care.

Conclusion: Results of this study prove that women conducted various traditional practices during their pregnancy and postpartum period; women conducted traditional practices regarding infant care at higher level. 

Keywords: Pregnancy; postpartum period; infant care, traditional practices


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.