CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN AMELİYAT ÖNCESİ HASTA EĞİTİMİ UYGULAMA DURUMLARI

Öznur GÜRLEK, Meryem YAVUZ
9.050 2.816

Öz


ÖZET

Amaç: Cerrahi girişim öncesinde gerçekleştirilen ameliyat öncesi eğitim, hastanın cerrahi girişiminin her bir evresinde ne olacağını bilmesine, fiziksel ve ruhsal olarak kendini daha iyi hissetmesine ve ameliyat sonuçlarının olumlu olmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bu araştırma cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ameliyat öncesi hasta eğitimi uygulama durumlarının incelenmesi amacıyla 20.01.2011–20.03.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini bir ildeki iki hastanenin cerrahi kliniklerinde çalışan toplam 65 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak oluşturulan anket formu kullanılmış, veriler SPSS 10.0 programı ile  değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma bulgularına göre hemşirelerin %55.4’ünün ön lisans mezunu, hizmet yılı ortalamasının 10.0±6.29 olduğu, %78.5’inin ameliyat öncesi dönemde hasta eğitimi uyguladıkları, %63.1’inin hasta eğitimini ameliyattan 1 gün önce uyguladıkları, hemşirelerin %41.6’sının hasta eğitiminde anlatım, yazılı materyal verme yöntemini ve kurumun standart formlarını birlikte kullandıkları saptanmıştır.

Sonuç: Cerrahi klinik hemşirelerinin ameliyat öncesi hasta eğitimine çoğunlukla uygulamalarında yer verdikleri fakat eğitimin gerçekleştirilmesinde bazı eksikliklerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi Hemşiresi; Ameliyat Öncesi Dönem; Hasta Eğitimi.


Anahtar kelimeler


Cerrahi hemşiresi; ameliyat öncesi dönem; hasta eğitimi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akçin E. Yataklı Tedavi Kurumlarında Hasta Eğitime Yönelik Hemşirelik Etkinlikleri. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;15(57):109-21.

Avşar G, Kaşıkcı M. Ülkemizde Hasta Eğitiminin Durumu. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009;12(3):67-73.

Avşar G, Kaşıkcı M. Evaluation of Patient Education Provided by Clinical Nurses in Turkey. Int J Nurs Pract 2010;17(1):67-71.

Aygül S, Ulupınar S. Hemşirenin Hasta Eğitimindeki Rolüne Yönelik Hastaların Görüşleri. Anadolu Hemsire Sag Bil Derg 2012;15(1):1-9.

Babacan E, Ulupınar S. Hemşirelerin Hasta Eğitimi ile İlgili Düşünceleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2008;5(2):29-36.

Bayraktar N, Eroğlu K. Ameliyat Olan Hastaların Ameliyat Sonrası Yapılması Gereken Egzersizlere Yönelik Bilgileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1995;2(2):32-41.

Bölükbaş N, Türköz Z. Hastanede Yatan Hastaların Hemşirelerden Beklentileri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002;5(2):1-11.

Çetiknaya F, Karabulut N. Batın Ameliyatı Olacak Yetişkin Hastalara Verilen Eğitimin Ağrı ve Kaygı Düzeyine Etkisi. Anadolu Hemsire Sag Bil Derg 2010;13(2):20-6.

Dolgun E, Dönmez YC. Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(3):10-15.

Dönmez YC, Özbayır T. Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası’nın Türk Hemşire ve Hastaları İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;24(2):1-25.

Erdil F, Elbaş NÖ. Hasta Yakınlarının Ameliyat Öncesi Döneme İlişkin Bilgi Gereksinimleri, Ameliyatı Beklerken Yaşadıkları Duyguları ve Ameliyathane Bekleme Salonuna İlişkin Görüşleri. Hemşirelik Forumu Dergisi 2000;3(6):1-5.

Gräwe JS, Mirow L, Bouchard R, Lindig M. Impact of Preoperative Patient Education on Postoperative Pain in Consideration of The Individual Coping Style. Schmerz 2010;24(6):575-86. Jlala HA, French JL, Foxall GL, Hardman JG, Bedfort NM. Effect of Preoperative Multimedia İnformation on Perioperative Anxiety in Patients Undergoing Procedures under Regional Anaesthesia. BrJ Anaesth 2010;104(3):369-74.

Kane L. Preoperative nursing management. In: Smeltzer SC, Bare B, eds. Brunner &Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing. 9th ed. Philadelphia: Lippincott; 2000. p.315-28.

Kutlu AK, Çetinkaya AÇ. Cerrahi Servislerinde Görev Yapan Hemşirelerin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakıma Ait Uygulamaları: Manisa Örneği. Hemşirelik Forumu Dergisi 2004;7(2):68-77.

Nurit P, Bella BC, Gila E, Revital Z. Evaluation of A Nursing İntervention Project to Promote Patient Medication Education. J Clin Nurs 2009;18(17):2530

Oğuzalp H, Pamuk AG, Öcal T. Günübirlik Cerrahide Ebeveyn Anksiyetesinin ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2010;38(3):208-16.

Özbayır T, Demir F, Candan Y, Çoşkun İ, Dramalı A. Hastaların Perioperatif Döneme İlişkin İzlenimlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;6(1):14-23.

Özkan S, Yavuz M. Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat Öncesi Hasta Eğitimi İçin Eğitim Materyali Hazırlamaları ve Yaptıkları Eğitimin Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009;25(1):13-23.

Öztürk H, Çilingir D, Hindistan S. Hastaların Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Hemşirelerin Yaptığı Eğitimlerini Değerlendirmesi. Dokuzeylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2011;4(4):153-8.

Sayin Y, Aksoy G. The Effect of Analgesia Education on Pain in Patients Undergoing Breast Surgery: Within 24 Hours After The Operation. J Clin Nurs 2012;21(9):1244-53.

Şendir M, Babadağ K. Total Kalça Protezi Ameliyatı Öncesi Hasta Eğitiminin Ameliyat Sonrası Fiziksel Uyum ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Hemşirelik Bülteni 2000;12(46):27-42.

Şenyuva E, Taşocak G. Hemşirelerin Hasta Eğitimi Etkinlikleri ve Hasta Eğitimi Süreci. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;15(59):100-6.

Taşocak G. Hasta eğitimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayım evi, 2003. p.61-93.

Uzun Ö. Ameliyat Öncesi Hasta Eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000;3(2):36-45.

Walker JA. What İs The Effect of Preoperative Information on Patient Satisfaction? Br J Nurs 2007;16(1):27-32.

Yavuz M. Ameliyat Öncesi Bakım. Karadakovan A, Eti AF, editör. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Baskı. Adana: Nobel Kitapevi; 2010. p.293-307.

Yılmaz M. Ameliyat Öncesi Öğretimin Ameliyat Sonrası Komplikasyonlara ve Hasta Memnuniyetine Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2002;4(1):40-9.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.