EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

Özlem DURAN, Haldun SÜMER
5.395 1.590

Öz


 

ÖZET

 

Amaç: Araştırmanın amacı; ebelik öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerinin ve eğitim süreçlerinin, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına olan etkisinin belirlenmesidir.

 

Yöntem: Araştırma, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında, bir üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü’nde öğrenim gören 132 öğrenci üzerinde tanımlayıcı olarak yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve 48 maddeden oluşan 4’lü likert tipi Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesi; SPSS 14.0 programı ile yapılmış, değerlendirmede sayı ve yüzdelik dağılım, student t testi, Man Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesinde p<0.05 değeri temel alınmıştır.

 

Bulgular: Araştırmaya alınan öğrencilerin ölçek toplam puanı 126.73±20.91, alt grup ölçek puanları; kendini gerçekleştirme 37.62±6.63, sağlık sorumluluğu 24.18±5.49, egzersiz 9.58±3.29, beslenme 15.94±3.22, kişilerarası destek 21.06±3.88 ve stres yönetimi 18.31±3.83’tür. Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile ilgili aldıkları puanlar değişkenlere göre incelendiğinde; evli öğrencilerin, babası ortaokul ve üzeri öğrenime sahip olanların, aylık gelir düzeyi yüksek olanların, aylık gereksinimleri yeterli düzeyde karşılananların, sportif aktivitelere katılanların diğerlerinden daha yüksek puana sahip oldukları ve aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

 

Sonuç: Araştırmada; öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Ölçeği puan ortalamasının orta düzeyde olduğu belirlenirken, en yüksek puan ortalamasının kendini gerçekleştirme, kişilerarası destek ve beslenme alt gruplarında olduğu, medeni durum, ebeveyn öğrenim durumu, aylık gelir düzeyi ve sportif aktivitelere katılma durumunun sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilediği bulunmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık; ebelik; sağlıklı yaşam biçimi; öğrenci.

 

 

 

ABSTRACT

 

Healthy Lifestyle Behaviors and Related Influencing Factors of Midwifery Students

 

            Objective: The aim of this research was to determine healthy lifestyle behaviors effect of socio-demographic characteristics and educational processes on midwifery students.

 

Method: The study was carried in the academic year 2006-2007 at Midwifery Department of High School of Health in university as a descriptive design was conducted on 132 students attending. In the collection of the data personal information form and consisting of 48 items that are rated four point likert-type Healthy Lifestyle Behavior  Scale were used. The data were evaluated by SPSS 14.0 program. The data were analyzed using number and percentage distribution, student's t test, Man-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and analysis of variance. Statistically significant relationship between the variables in determining were based on p<0.05 value

 

Results: Total score of Healthy Lifestyle Behavior  Scale of the students participating in the research is 126.73±20.91 and sub-group scale scores; self-actualisation is 37.62±6.63, health responsibility is 24.18±5.49, exercise is 9.58±3.29, nutrition is 15.94±3.22, interpersonal support is 21.06±3.88, stress management is 18.31±3.83. When the healthy lifestyle behaviors of the students and the related scores they got are studied according to the variables, it was seen that the students whose fathers’ have a middle school or higher degree, with high income levels, monthly requirements met sufficiently, and participate in sports activities have higher scores and the difference is statistically significant (p<0.05).

 

Conclusion: The Healty Healthy Lifestyle Behavior  Scale mean score of the students was  found to be in moderate level in the study. The highest mean scores obtained from the scale were found sub-groups that self-actualisation, interpersonal support and nutrition. Marital status, parental education level, income level and to participate in spors activities status were found to affect the behavior of a healthy lifestyle.

 

            Keywords: Health; midwifery; healthy lifestyle; student.Anahtar kelimeler


Sağlık; ebelik; sağlıklı yaşam biçimi; öğrenci.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Al-Kandari F, Vidal VL. Correlation of The HealthPromoting Lifestyle, Enrollment Level, and Academic Performance of College of Nursing Students in Kuwait. Nursing and Health Sciences 2007; 9(2):112

Ángyán L, Antal C, Téczely T, Karsai I. SelfReported Health Status and Lifestyle of University Students. Hungarian Medical Journal 2008;2(3): 417

Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme 49 Özkan S, Yılmaz E. Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008;3(7):89-105.

Öztek Z. Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri. Yeni Türkiye Dergisi 2001;7(39): 204-5.

Öztürk A. Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi. Öztürk Y, Günay O, Editör. Halk Sağlığı Genel Bilgiler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, No: 172; 2011. p. 965-71.

Özbaşaran F, Çakmakçı Çetinkaya A, Güngör N. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004;7(3):43-55.

Özyazıcıoğlu N, Kılıç M, Erdem N, Yavuz C, Afacan S. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi 2011;8(2): 278-332.

Rozmus CL, Evans R, Wysochansky M, Mixon D. An Analysis of Health Promotion and Risk Behaviors of Freshman College Students in A Rural Southern Setting. Journal of Pediatric Nursing 2005;20(1): 25

Suraj S, Singh A. Study of Sense of Coherence Health Promoting Behaviour in North Indian Students. Indian Journal of Medical Research 2011;134(5): 645-52.

Tuğut N, Bekar M. Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Algılama Durumları İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;11(3):17-26.

Ulla Diez SM, Perez-Fortis A. Socio-demographic Predictors of Health Behaviors in Mexican College Students. Health Promotion International 2009;25(1): 85Ünalan D, ġenol V, Öztürk A, Erkorkmaz Ü. Meslek Yüksekokullarının Sağlık ve Sosyal Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz-Bakım Gücü Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14(2):101-9.

Wang D, Ou CQ, Chen MY, Duan N. HealthPromoting Lifestyles of University Students in Mainland China. BMC Public Health 2009;9(379):1

Whitehead D. Health Promoting Hospitals: The Role and Function of Nursing. Journal of Clinical Nursing 2005;14(1): 20-7.

Yalçınkaya M, Gök Özer F, Yavuz Karamanoğlu A. Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6(6):409-20.

Zaybak A, Fadıloğlu Ç. Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışı ve Bu Davranışı Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004;20(1):77-95.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.