Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetsel ve Örgütsel Sorunlar

Mevlüt Karadağ, Nilgün Akman, Cesim Demir
9.446 2.672

Öz


Amaç: Çalışma, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinin (GATF) hemşirelik hizmetlerinde karşılaşılan yönetsel ve örgütsel sorunları klinik hemşirelerinin görüşleri ile değerlendirmek için planlandı.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışma, GATF Eğitim Hastanesinin klinik hizmetlerinde görevli 572 hemşireden 306’sının (%54) görüşü ile yürütüldü. Veriler, Apaydın tarafından geliştirilen, ancak araştırmacı tarafından literatür incelemesi ve uzman görüşleri doğrultusunda nihai şekli verilen anket ile toplandı. Araştırma anketinin yapısal geçerliliğini test etmek için faktör analizinden yararlanıldı. Anketin güvenilirliğini test etmek için ise Cronbach Alfa değerleri hesaplandı. Tanımlayıcı istatistikler, frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma ile gösterildi. Gruplararası karşılaştırmalar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) uygulandı.

Bulgular: Hemşirelerin en fazla katılım gösterdiği yönetsel ve örgütsel sorunlar;“alınan ücretin yetersizliği (%79.4)”, “performans değerlendirme kriterlerinin çalışanlarla paylaşılmaması (%76.9)”, “görev yerleri belirlenirken bilgi, beceri ve eğitimin önemsenmemesi (%73.1)”, “yükselme kriterlerinde çalışma performansı ve becerinin esas alınmaması (%68.2)”, “taciz, saldırı, hırsızlık gibi durumlara karşı güvenlik önlemlerinin yetersiz olması (%63.2)” ve “personel sayısının azlığı (% 63)” olarak tespit edildi.

Sonuç: Hemşirelerin daha çok yönetim tarzı ile ilgili sorunlar yaşadığı saptandı.

 Anahtar Kelimeler: Hemşirelik hizmetleri; yönetsel sorunlar; örgütsel sorunlar.


Anahtar kelimeler


Hemşirelik hizmetleri; yönetsel sorunlar; örgütsel sorunlar.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akca C, Erigüç G. Hastane Çalışanlarının Yöneticileri ve Çalışma Arkadaşları İle Yaşadıkları Çatışma Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma. Hacettepe Saglık Idare Derg 2006;9(2):126-53.

Alexander CS, Weisman CS, Chase GA. Determinants of Staff Nurses Perceptions of Autonomy Within Different Clinical Contexts. Nurs Res 1982;31(1):48-53.

Apaydın K. Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetsel ve Organizasyonel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007.

Arcak R, Kasımoğlu E. Diyarbakır Merkezdeki Hastane ve Sağlık Ocaklarında Çalışan Hemşirelerin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş Memnuniyetleri. Dicle Tıp Derg 2006;33(1):23-30.

Aslan Ö, Akbayrak N. Hemşirelerde İş Doyumu. Hastane Yonetim Derg 2002;2(2):54-62.

Aydın R, Kutlu Y. Hemşirelerde İş Doyumu ve Kişiler Arası Çatışma Eğilimi İle İlgili Değişkenler ve İş Doyumunun Çatışma Eğilimi İle Olan İlişkisini Belirleme. Cumhuriyet Univ Hemsire YO Derg 2001;5(2):38-45.

Aykanat S, Tengilimoğlu D. Hastanelerde Sağlık Personelini Motive Eden Faktörlere İlişkin Bir Alan Çalışması. Hacettepe Saglık İdare Derg 2003;6(2):71

Başaran Eİ. Yönetimde İnsan İlişkileri Yönetsel Davranış. 3. Bası, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 200 p.323. Bilazer FN, Konca GE, Uğur S, Uçak H, Erdemir F, Çıtak E. Türkiye’de Hemşirelerin Çalışma Koşulları. Türk Hemşireler Derneği Yayını, 2008. p.

Bilgin L, Taşçı D, Kağnıcıoğlu D, Benligiray S, Tonus ZH. İnsan Kaynakları Yönetimi. Editör: Ramazan Geylan, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 820, 2004. p.165.

Bingöl D. İnsan Kaynakları Yönetimi. 5. Basım, İstanbul: Beta Yayınevi, 2003. p.14,313-4.

Claudio CG. Job Satisfaction of Italian Nurses: An Exploratory Study. J Nurs Manag 2007;15(2):303-12. Çelen Ö. İşgücü Verimliliğini Etkileyen Faktörler: TSK Asker Hastanelerinde Bir Uygulama. AMME Idaresi Dergisi 2010;43(4):111-27.

Ebrinç S, Açıkel C, Başoğlu M, Çetin B, Çeliköz B. Yanık Merkezi Hemşirelerinde Anksiyete, Depresyon, İş Doyumu, Tükenme ve Stresle Başa Çıkma: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Anadolu Psikiyatri Derg 2002;3(3):162-8.

Eren E. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2005. p.443.

Eren E. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2008. p.553. Eren E. Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. 9. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2009. p.136-142.

Feldman HR, Ruiz JM, McClure ML, Greenberg MJ, Smith TD, Nelson MJ et al. Nursing Leadership: A Concise Encyclopedia,. In: Feldman HR, Newyok: Springer Publishing Company, 2008. p.3

Grindel CG, Peterson K, Kinneman M, Turner TL. The Practice Environment Project: A Process for Outcome Evaluation. J Nurs Admin 1996;26(5):43

Huber DL, Maas M, McCloskey J, Scherb CA, Goode CJ, Watson C. Evaluating Nursing Administration Instruments. J Nurs Admin 2000;30(5),251-72.

Karadağ G, Uçan Ö. Hemşirelik Eğitimi ve Kalite. Fırat Sag Hiz Derg 2006;1(3):42-51. Karagözoğlu Ş. Hemşirelikte Bireysel ve Profesyonel Özerklik. HEMAR-G Dergisi 2008;10(3):41-50.

Karakaya A, Ay AF. Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Univ Sos Bil Derg 2007;31(1):55-67.

Kurçer MA. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri. Harran Univ Tıp Fak Derg 2005;2(3): 10-5.

Metin Ö, Özer Gök F. Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi. Atatürk Uni HYO Derg 2007;10(1):58-66.

Sabiston JA, Laschinger HK. Staff Nurse Work Empowerment and Perceived Autonomy. J Nurs Admin 1995;25(9):42-9.

Sabuncuoğlu Z, Tüz M. Örgütsel Psikoloji. 4. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2001. p. 164-73.

Solmuş T. İş Yaşamında Duygular ve Kişilerarası İlişkiler: Psikoloji Penceresinden İnsan Kaynakları Yönetimi. 1.Basım, İstanbul: Beta Yayınları, 2004. p.

Swansburg RC, Swansburg RS. Introduction to Management and Lidership for Nurse Managers, Third Edition, Canada: Jones And Bartlett Publishers, 200 p.27-34. Tel H, Karadağ M, Tel H, Aydın Ş. Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamındaki Stres Yaşantıları ile Baş Etme Durumlarının Belirlenmesi. HEMAR-G Derg 2003;5(2):13-23.

Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M. Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi. Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4.Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 2012. p.383-5,399.

Uyargil C, Adal Z, Ataay İ.D, Acar C.A, Özçelik O, Dündar G ve ark. Performans Değerlendirme. Editör:Cavide Uyargil. İnsan Kaynakları Yönetimi. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 2009. p.2

Uyer G. Hemşirelik ve Yönetim. 3.Basım, Ankara: Hürbilek Matbaacılık; 1997. p.32.

Yüksel İ. Hemşirelerin İş Doyum Düzeyini Ayırt Edici İş Doyum Öğelerinin Diskriminant Analiziyle Belirlenmesi. KOSBED 2002;3(1):67-78.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.