Travmalı Hasta Vakalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını Ve Girişimlerini Belirleyebilme Durumları

Füsun Terzioğlu, Serap Ejder Apay, Yeliz Akkuş, Zöhre Irmak, Mediha Baybuğa, Nadiye Özer, Sergül Duygulu, Zahide Tuna, Handan Boztepe, Sevgisun Kapucu, Leyla Özdemir, Nuran Akdemir
2.906 519

Öz


ÖZET

Amaç: Bu pilot çalışma Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Proje programı kapsamında yürütülen “Klinik Olarak Yeterli Hemşireler Geliştirmede Bir Eğitim Stratejisi Olarak Simulasyon Kullanımı” başlıklı projenin bir iş paketinde oluşturulan, travmalı hastalara yönelik hazırlanan vakalarda öğrenci hemşirelerin hemşirelik tanılarını ve girişimlerini belirleyebilme durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma, lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi veren Kuzey Doğu, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 3 üniversitede eğitim görmekte olan toplam 168 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen pelvis kırığı, travmatik amputasyon, abdominal travma ve göğüs travmalı hastalara yönelik oluşturulan ”Senaryo Temelli Vaka Tanılama Formu” kullanılmıştır. Veriler, 1-30 Nisan 2011 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik dağılım kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %50 den fazlasının vaka tanılama formunda yer alan vakaya yönelik bilgi sorularına doğru yanıt verdikleri; çoğunluğunun belirledikleri hemşirelik tanılarını önceliklerine göre sıralayamadıkları ve belirledikleri hemşirelik girişimlerinden sadece “Hava yolu açıklığı” ve “Solunumun değerlendirilmesi” girişimini doğru öncelik sıralamasında belirttiği saptanmıştır.

Sonuç: Öğrencilerin travma vakalarında yeterli teorik bilgiye sahip oldukları ancak vakalar üzerinden hemşirelik tanılarını belirleme, girişimleri planlama ve öncelikleri saptamada yetersiz kaldıkları söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci hemşire; senaryo temelli travma vakaları; hemşirelik tanısı; hemşirelik girişimi.

Nursing Students’ Status of Identifiying Nursing Dignosis and Interventions on Cases for Trauma Patient

Objective:This pilot study was carried out  to determine nursing students’ status of identifying nursing diagnosis and interventions on cases for trauma patient prepared in scope of  Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project titled The Use of Simulation: An Educational Strategy to Develop Clinically Competent Nurses.

Method: This descriptive study comprised of 168 nursing students who undergraduate level nursing education in North East Anatolian, East Anatolian and Mediterrian region of Universities. Data was collected through a scenario based case form prepared for pelvic fracture, abdominal trauma, traumatic amputation and thorax trauma. Data were collected between 1-30 April 2011. At evaluation of the data were used percentage and average  test.

Results: More than of the students (50%) given correct answers to questions which were related to cases in the form of diagnose, also defined  that most of  them were not  ranged priority range of nursing diagnosis according to determined by them, and also stated that only "airway clearance" and "respiratory assessment" interventions were  identified correctly pointed out the priority list.

Conclusion: It was said that  nursing students had  sufficient theoretical knowledge, but insufficient determined to nursing diagnosis, planned to intervention and defined the priorities in cases of trauma.

Keywords: Nursing student, scenario based trauma cases, nursing diagnosis, nursing attemps.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.