ENTEGRE PROGRAM HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK STRES DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dilek Özden, Şerife Karagözoğlu, Fatma Tok Yıldız
4.352 1.145

Öz


ÖZET

Bu çalışmanın amacı entegre program hemşirelik öğrencilerinin klinik stres düzeyi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini klinik uygulamaya ilk kez çıkan 93 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur.  Araştırmanın verileri, tanıtıcı özellikler formu ve Pagana Klinik Stres Anketi(KSA) ile toplanmış ve yüzdelik dağılım, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %89,2’si kendisini hemşirelik mesleğine ait hissettiğini, %73,1’i okuldaki eğitimin öğrenci merkezli bir anlayışla yürütüldüğünü, %89,2’si okuldaki eğitimin hemşirelik bilgi ve becerisini yeterli düzeyde geliştirdiğini ve  %77,4’ü ise teorik - laboratuar eğitiminin kendilerini klinik uygulamaya hazırlamada yeterli olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin KSA puan ortalaması 27.10±10.41 (Min 4, Mak 59) olup, kendisini hemşirelik mesleğine ait hissetme durumu ile KSA puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05).  Genel anlamda entegre program öğrencilerinin klinik stresinin düşük, ancak kendini mesleğe ait hissetmeyen ve yeterli düzeyde mesleki bilgi ve beceri kazanmadığını belirten öğrencilerin ise klinik stresinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik lisans eğitimi, hemşirelik öğrencisi, klinik uygulama, psikolojik stres,klinik stres ABSTRACT Clinical Stress Levels Of Nursing Students Participating In An Integrated Program And The Factors Affecting The Levels The purpose of this study is to determine clinical stress levels of nursing students participating in an integrated program and the risk factors affecting the levels. Ninety-three nursing students who participated in a clinical practice for the first time comprised the sample of this descriptive study. The data of the study were collected with the identifying characteristics form and Pagana Clinical Stress Questionnaire (CSQ) and were evaluated with the percentage distribution and the significance test for the difference between two means. Of the students, 89.2% stated that they felt they belonged to the nursing profession, 73.1% stated that the education system carried out in the school was a student-centered one, 89.2% stated that education given in the school developed their level of knowledge and skills of nursing adequately and 77.4% stated that theoretical education and the laboratory training were enough to prepare them for clinical practices. Students' mean CSQ score was 27.10 ± 10:41 (Min 4, Max 59), and the difference between the feeling of belonging to the nursing profession and CSQ mean scores was determined to be statistically significant (p <0.05). It can be proposed that whereas integrated program students had lower clinical stress levels in general, those students who stated that they did not feel that they belonged to the nursing profession and that they did not gain enough professional knowledge and skills had higher clinical stress levels.  Key Words: Baccalaureate nursing education, nursing student, clinical practice, psychologic stress, clinic stress

Anahtar kelimeler


Hemşirelik lisans eğitimi, hemşirelik öğrencisi, klinik uygulama, psikolojik stres,klinik stres

Tam metin:

PDF


Referanslar


Atay S, Yılmaz F. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İlk Klinik Stres Düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;14(4):32

Beck D, Srivastava R. Perceived Level and Source of Stress in Baccalaureate Nursing Students. J Nurs Educ 1991;30(3):127-32.

Burnard P, Edwards D, Bennett K, Thaibah H, Tothova V, Baldacchino D, Bara P et al. A Comparative, Longitudinal Study of Stress in Student Nurses in Five Countries: Albania, Brunei, The Czech Republic, Malta and Wales. Nurse Educ Today 2008; 28(2):134–145.

Chan CKL, So WW, Bn M, Fong DYT. Hong Kong Baccalaureate Nursing Students' Stress and Their Coping Strategies in Clinical Practice. J Prof Nurs 2009;25(5):307–13.

Chapman R, Orb A. Coping Strategies in Clinical Practice: The Nursing Students' Lived Experience of Clinical Practice. Contemp Nurse. 2001;11(1):95-102.

Elliott M. The Clinical Environment: A Source of Stress For Undergraduate Nurses. Aust J Adv Nurs 2002;20(1):34-8.

Erbil N, Kahraman AN, Bostan Ö. Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;9(1):10-6.

Hacıhasanoğlu R, Karakurt P, Yılmaz S, Yıldırım A. Sağlık Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;11(1):69-75.

Jimenez J, Imenez C, Navia-Osorio PM, Diaz CV. Stress and Health in Novice and Experienced Nursing Students. J Adv Nurs 2010;66(2):442–55.

Melincavage SM. Student Nurses' Experiences of Anxiety in The Clinical Setting. Nurse Educ Today 2011;3 (2011): 785–9.

Pagana KD. Psychometric Evaluation of Clinical Stress Questionnaire(CSQ). J Nurs Educ 1989;28(4):169–74.

Pagana KD. The Relationship of Hardiness and Social Support To Student Appraisal of Stress in an Initial Clinical Nursing Situation. J Nurs Educ 1990;29(6):255-61.

Pagana KD. Stresses and Threats Reported By Baccalaureate Students in Relation To An İnitial Clinical Experience. J Nurs Educ 1988;27(9):418–24. Sanders AE, Lushington K. Effect of Perceived Stress on Student Performance in Dental School. J Dentl Educ 2002;66(1):75-81.

Sharif F, Masoumi S. A Qualitative Study of Nursing Student Experiences of Clinical Practice. BMC Nurs 2005;4(6):1-7.

Sheu S, Lin H-S, Hwang S-Li. Perceived Stress and Physio-Psycho-Social Status of Nursing Students During Their İnitial Period of Clinical Practice: The Effect of Coping Behaviors. Int J Nurs Stud 2002;39(2):165–75.

ġendir M, Acaroğlu R. Reliability and Validity of Turkish Version of Clinical Stress Questionnaire. Nurs Educ Today 2008;28(6):737–43.

ġirin A, Kavak O, Ertem G. Doğumhane Stajına Çıkan Öğrencilerin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;7(1):27-32

Wang C , Lee H, Lu K. Nursing student depression and associated factors during students' first clinical practice. Journal of Nursing & Healthcare Research 2010;6(1):65-75.

Watson R, Gardiner E, Hogston R, Gibson H, Stimpson A, Wrate R, Deary I. A Longitudinal Study of Stress and Psychological Distress in Nurses and Nursing Students. J Clin Nurs 2008;18(2): 270–8. Zengin N. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde ÖzEtkililik- Yeterlilik Algısı ve Klinik Uygulamada Yaşanılan Stresle İlişkisinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;10(1):49-57.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.