DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Kamile Altuntuğ, Emel EGE
4.674 2.325

Öz


Amaç: Yeni doğum yapan anneler için doğum sonu periyod annenin yaşam kalitesini etkileyen fiziksel, emosyonel ve sosyal değişimler zamanıdır. Bu çalışma; annelerin doğum sonu yaşam kalitesini değerlendirmek amacı ile Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Metodolojik türde yapılan çalışmanın örneklemini; doğum yapmış 200 anne oluşturmaktadır. Ölçeğin çeviri sürecinin ardından geçerliliğine yönelik olarak içerik geçerliliği (uzman görüşü) ve yapı geçerliliği (Doğrulayıcı faktör analizi ve bilinen grup geçerliliği), güvenilirliğine yönelik olarak iç tutarlılık ve madde toplam puan korelasyonları incelenmiştir. Bulgular ve sonuç: Türkçe ölçeğin faktör analizinde faktör yükü 0.41 ile 0.80 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde beş faktörlü yapı doğrulanmıştır. Ölçek toplam puanına göre Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı: 0.95 ve madde toplam puan korelâsyonları 0.435–0.717 arasındadır.  Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe formu doğum yapmış kadınlarda doğum sonu yaşam kalitesini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araçtır. Anahtar Kelimeler: Doğum sonu yaşam kalitesi ölçeği; doğum sonu  kadın; geçerlik; güvenirlik.   ABSTRACT           Validity and Reliability of Turkish Version of Maternal Postpartum Quality of Life Questionnaire Purpose: Post-natal is a period of time for the mothers who newly give birth during which physical, emotional and social changes affecting the quality of their lives occur. This study was carried out to test the credibility and validity of the Turkish version of the Maternal Postpartum Quality of Life Questionnaire and to evaluate the post-natal quality of the lives of the mothers. Method: The samples of this methodological study consist of 200 mothers who delivered. After the translation of the measurement, the validity of the contents (expert opinion) and structure validity (confirmatory factor analysis and know group validity) for its validity, and the internal consistency and total item score correlation were studied for its credibility. Results and conclusion: The factor load ranged from 0.41 to 0.80 in the factor analyzes of Turkish measurement. Five-factor structure was verified in the confirmatory factor analysis. According to total score of the measurement, the Cronbach alfa reliability coefficient was 0.95 and total item score correlation was 0.435–0.717. Maternal Postpartum Quality of Life Questionnaire, it has been regarded as a valid and reliable measurement to evaluate the post-natal quality of life of the women who give birth to. Key Words: Postpartum Quality of Life Questionnaire; postpartum women; validity; reliability.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.