ÇANAKKALE’DE YAŞAYAN ROMANLARIN PURNELL’İN KÜLTÜREL YETERLİLİK MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Gulbu Tanriverdi, Rebiye Ünüvar, Melike Yalçın, Pelin Acar, Bagnu Yaman, Emine Akçay, Aylin Hacıoğlu, Melek Sürer, özlem Hastürk
5.949 3.774

Öz


 

Bu araştırmanın amacı, Romanların kültürel özelliklerini Purnell’in Kültürel Yeterlilik Modeli ile değerlendirmektir. Kalitatif türde olan bu araştırmanın evrenini, Romanların yoğun olarak yaşadıkları Fevzi Paşa Mahallesinde yaşayan 15 yaş ve üzeri toplam 1241 roman oluşturdu. Evrenden örneklem seçimi, kartopu ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle yapıldı. Çalışma grubunu 15-70 yaş arasında farklı demografik özelliklere sahip 30 roman oluşturdu. Çalışmaya başlamadan önce Araştırma ve Uygulama Hastanesi Etik Kurulundan, Sağlık Müdürlüğünden ve çalışmaya katılan Romanlardan yazılı izin alındı. Veriler, araştırmacılar tarafından Purnell’in kültürel yeterlilik modeli esas alınarak oluşturulan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplandı. Görüşmeler odak gruplar halinde Şubat-Mart 2009 tarihleri arasında yapıldı. Veriler, ses kaydı ve kayıt tutularak toplandı. Veriler betimsel analiz yöntemi ile değerlendirildi. Yapılan görüşmelerde, Romanlar arasında erken yaşta evliliklerin, adölesan gebeliklerin, aile içi şiddetin, fakirliğin ve işsizliğin yaygın olduğu ifade edildi. Bununla birlikte sağlıksız beslenme, olumsuz çevre koşulları, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinden yeterli yararlanamama, toplumdan dışlanma ve damgalanma gibi sorunları deneyimledikleri belirtildi. Çalışma bulgularına göre en yaygın sorun damgalanmadır. Sorunların çözümlerine yönelik, kurumlararası yaklaşımla yürütülecek projeler üretilmesi önerilebilir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.