0-2 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN ORAL İLAÇ KULLANIM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

fatma yılmaz, Duygu Arıkan, Özlem Baklacı, Aysun Bilmez, Didem Bülbül
4.163 1.082

Öz


ÖZET

Amaç:Bu çalışma, 0-2 yaş dönem çocuğu olan annelerin, çocuklarının oral ilaç kullanım davranışlarını incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çanakkale ili belediye sınırları içerisinde bulunan iki Aile Sağlığı Merkezine, 01 Aralık 2010-28 Şubat 2011 tarihleri arasında hizmet almak için gelen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 0-2 yaş dönem çocuğu olan toplam 140 anne örneklemi oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan formla toplanmıştır. Verilerin analizi,  SPSS 15.00 programında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Annelerin %36.4’ ünün çocuklarına ilaç içirmede bazen, %28.6 sının ise her zaman güçlük yaşadığı, %55.7’sinin çocuğun uyuması durumunda ilacı uyandığı anda verdiği, %50.7’sinin birden fazla ilaç verilmesi durumunda ilaçları arka arkaya verdiği, ilacın kusulması durumunda %60.7’sinin ilacı kestiği, %43.6’sının ilacı şikayetleri geçene kadar kullandığı ve yan etki durumunda %  46.4’ünün ilacı bıraktığı tespit edilmiştir.             Sonuç: Araştırma sonucunda, 0-2 yaş grubu çocuğu olan annelerin, ilaç kullanım davranışlarında bazı bilgi eksiklerinin ve yanlış uygulamalarının olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: 0-2 yaş çocuk; oral ilaç;  kullanım hataları; hemşire   ABSTRACT Study into the Behaviours of Mothers With Children of 0-2 Years Period Oral Drug Administration Objective: This study,was carried out as descriptive purpose in identification the behaviours of the mothers with children aged 0-2  in oral drug administration. Method:The population of the study was composed from 140 mothers with children of 0-2 who turned up to be served in these two  village clinics between December 1, 2010 and February 28, 2011 the dates when the research was conducted and accepted to take part in  the research. Data were collected with a form prepared by the researchers in prepared by the researchers making use of the relevant literature. For the statistical analysis of the data, SPSS 15.00 package program were used to show data distribution prepared. Results:It was also felt that 36.4 percent of mothers involved sometimes had difficulty in drug administration of their children unlike 28.6 per cent who always did. On the other hand, it was determined that 55.7 percent of the mothers administered the drug to them when they awoke if their children went to sleep. Also it was made clear that in the event that more than one drug were needed to be administered, 50.7 per cent did it one after another and when the drug was vomitted, 60 percent gave it up . 43.6 percent went on using the drug  until the pain was relieved and in case of any side effects, 46.4 per cent stopped it. Conclusion: It was concluded that mothers with children of 0 to 2 had inadequate or erronerous knowledge in their behaviour of adminisraton of drugs to some extent.            Key words: Children aged 0 to 2; oral drug;  erroneous administration; nurse

Anahtar kelimeler


0-2 yaş çocuk; oral ilaç; kullanım hataları; hemşire

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akil İ, Polat M, Coşkun ġ.Çocuklarda Romatolojik Hastalıklarda ilaç Tedavisinin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi. Nefroloji Dergisi 2004; 13(2):57-63

Aydın D, Cengiz H.İlaç Uygulama Hataları Ve Hemşirenin Sorumluluğu Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2011; 45(3):110-14.

Bohomol E, Ramos LH, D’Innocenzo M. Medication Errors İn An İntensive Care Unit. Journal Of Advanced Nursıng 2009; 65(6): 1259–167.

Chang KY, Mark B. Antecedents of Severe and Nonsevere Medication Errors, Journal of Nursing Scholarship 200; 41(1):70-8. Çavdaroğlu D.Antibiyotik Önerilen 0-6 Yaşlar Arasındaki Çocuklarda Annelerin İlaç Kullanım İlkelerine Uyma Durumları Hemşirelik Bülteni 1991; 5 (21 ):71-7.

Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. 4. Baskı, Bizim büro Basımevi 2. Cilt. Ankara: 2011. p. 256

Çetinkaya ġ, Tengir T. Pediatri Hemşireliğinde İlaç Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 9(1): 86-97.

Eroğlu L. Pediatrik Farmakoloji. Neyzi O, Ertuğrul T, editör. Pediatri. 3. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002. p. 571-91.

Ertem G, Oksel E, Akbıyık A. Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) İle İlgili Retrospektif Bir İnceleme. Dirim Tıp Gazetesi 2009; 84(1):1-10.

Fitzgerald RJ. Medication Errors: The İmportance Of An Accurate Drug History. British Journal of Clinical Pharmacology 2009 ; 67(6) : 671–75.

Fortescue EB, Kaushal R, Landrigan CP, Mckenna KJ, Clapp MD, Federico F. et al. Prioritizing Strategies For Preventing Medication Errors And Adverse Drug Events in Pediatric Inpatients. Pediatrics 2003 ; 111(4): 722-29.

Gökalp O, Mollaoğlu H. Uygunsuz İlaç Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;10(2):17-20.

Güngörmüş Z, Sayan A. Reçetesiz ilaç kullanımı ile sağlık sorumluluğu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Sendrom Aktüel Tıp Dergisi 2011;23(4-6):60-8.

Hickner J, Zafar A, Kuo GM., Fagnan LJ, Forjuoh SN, Knox LM. et al. Field Test Results of A New Ambulatory Care Medication Error And Adverse Drug Event Reporting System— MEADERS. Annals of Family Medicine 2010; 8(6):517-25

Kaushal R, Bates DW, Landrigan C, Mckenna KJ, Clapp MD, Federico F. et al. Medication Errors And Adverse Drug Events İn Pediatrics İnpatients, JAMA 2001;285(16): 2114-20.

Kayaalp O. Hatalı İlaç Kullanımına Yol Açan Başlıca Etkenler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1985; 3(1): 9-10.

McKinney ES, Ashwill JW, Murray SS, James SR, Gorrie T M, Droske S C. Maternal and Child Nursing. W.B. Saunders Company. 2000. p: 9911000.

Mcmahon S, Rimzsa M, Bay C.R. Parents Can Dose Liquid Medication Accurately. Pediatrics 1997 ;100 (3): 330-33.

O’Brodovich, M, Rappaport, P. A Study Pre And Post Unit Dose Conversion İn A Pediatric Hospital. The Canadian Journal of Hospital Pharmacy 1991 ; 44(5):45-50.

Ovalı F. Yenidoğanda ilaç tedavisinin ilkeleri. Dağoğlu T, Görak G, editör. Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. İstanbul 2002. p. 186-88.

Özata M, Altunkan H. Hastanelerde Tıbbi Hata Görülme Sıklıkları, Tıbbi Hata Türleri Ve Tıbbi Hata Nedenlerinin Belirlenmesi: Konya Örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi 2010;8(2):100-11

Özçelikay G.Akılcı İlaç Kullanımı Üzerine Bir Pilot Çalışma.Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi 2001;30(2):9-18

Savaşer S, Yıldız S, Gözen D, Balcı S, Mutlu B, Çağlar S. Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehperi.1.Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi. İstanbul: 2009; 101-102

Schneider MP, Cotting J, Pannatier A. Evaluation Of Nurses’ Errors Associated in The Preparation And Administration Of Medication in A Pediatri Intensive Care Unit. Pharmacy World and Science 1998; 20(4):178-82.

Sever L. Çocuklarda İlaç Kullanımı. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu; 14 Ocak 1999. p.77-85.

Sharek PJ, Classen D. The İncidence of Adverse Events And Medical Error in Pediatrics, Pediatric Clinic North America 2006; 53(6): 1067-1077.

Simons J. Identifying Medication Errors in Surgical Prescription Charts. Paediatric Nursing 2010; 22(5):20-24.

Simpson JH, Lynch R, Grant J, Alroomi L. Reducing Medication Errors in The Neonatal İntensive Care Unit. Archives of Disease Child Fetal Neonatal Edition 2004 ;89(6): 480-82.

Sinha Y, Cranswick NE. How to use medicines in children: Principles of paediatric clinical pharmacology. Journal of Paediatric Child Health 2007; 43(3):107–111.

Skiba M. Strategies For Identifying and Minimizing Medication Errors in Health Care Settings. Health Care Management 2006;25:70-77

Stratton KM, Blegen MA, Pepper G, Vaughn T. Reporting Of Medication Errors By Pediatric Nurses. Journal of Pediatric Nursing 2004 ; 19(6):385-92.

Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. 1.Baskı, Göktuğ Yayıncılık Ankara. 2012.s. 339-56

Uzun ġ, Arslan F. İlaç Uygulama Hataları. Türkiye Klinikleri 2008;28(2):217-22.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.