Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerine Etki Eden Faktörler: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Uygulama

Hamidullah Hakmal, Mevlüt Karadağ, Cesim Demir
4.703 1.126

Öz


Amaç: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma ile, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesinde görev yapmakta olan 621 hemşirenin motivasyon düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve değerlendirmesi amaçlandı.

            Yöntem: Araştırmada, Karakaya ve Ay tarafından geliştirilen “Motivasyon Faktörleri Anketi” kullanıldı. Araştırma anketinin yapısal geçerliliğini test etmek için faktör analizinden yararlanıldı. Anketin güvenilirliğini test etmek için ise Cronbach Alfa değerleri hesaplandı. Tanımlayıcı istatistikler, frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma ile gösterildi. Gruplararası karşılaştırmalar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı.

            Bulgular: Hemşirelerin motivasyonunu etkileyen unsurlar 4 faktör (Yönetsel Uygulamalar, Çalışma Ortamı Özellikleri, İşle İlgili Özellikler, Bireysel Özellikler) altında toplandı. Hemşirelerin eğitim durumu ile Yönetsel Uygulamalar (faktör-1) x2=10.792; p=0.013) ve İşle İlgili Özellikler (faktör-3) (x2=18.715; p<0.001) faktörleri arasında; medeni durum ile Bireysel Özellikler (faktör-4) (x2=6,100; p<0.047) faktörü arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı.

            Sonuç: Hemşirelerin motivasyonları üzerinde “yapılan işin takdir edilmesi, kararlara katılma ve inisiyatif kullanma, çalışana önem verilmesi, adil disiplin anlayışı, işte yeni beceriler kazanabilme, kurumsal amaçları benimseme, mesleğini severek yapma, çalışılan iş için bilgi ve tecrübe yeterliliği” gibi faktörlerin en yüksek etkiye sahip olduğu anlaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemşire; motivasyon düzeyi; etkileyen faktörler.

 

ABSTRACT

Investigation of Factors Affecting the Motivation Levels of Nurses: A Study in Gülhane Military Medical Faculty Training Hospital

Aim: In this descriptive study it was aimed to assess the factors affecting the motivation levels of 621 nurses working in Gulhane Military Medical Faculty (GMMF) Training Hospital.

Method: In the study, developed by Karakaya ve Ay Motivation Factors Survey” was used. Factor analysis was used for testing of the research survey’s structural validity. In order to assess the reliability of the survey Cronbach Alpfa values were calculated. Descriptive statistics were shown with frequency, percentage, mean and standard deviation. T test and one-way analysis of variance (ANOVA) were performed to compare the groups.

Results: Factors affecting the motivation of the nurses’ were inspected under four mean factors (managerial application, operating conditions, workload properties, individual traits). In comparison of factors on the basis of nurses’ individual traits, Managerial Applications (factor-1)(x2=10.792; p=0.013) and Workload Properties (factor-3) (x=18.715; p<0.001) differed statistically for the education variable, Individual Traits (factor-4) (x2=6.100; p<0.047) differed statistically for the marital status variable.

Conclusion: Factors such as “appreciation at work, to participate in decisions and using initiative and take care of employees, fair disciplinary procedures, get new skills, to adopt corporate vision, do your job with great care, adequacy information and experience for the job” have had highly positive effect on nurses’ motivation.

Key Words: Nurse; motivation level; affected factors.

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.