İLK KEZ DOĞUM YAPAN KADINLARDA GEBELİK ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMLERDE DİSPARONİ SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ DURUMLAR

Zekiye KARAÇAM
2.822 669

Öz


ÖZET

Amaç: Araştırmanın amacı ilk kez doğum yapan kadınlarda gebelik öncesi ve doğum sonrası dönemlerde disparoni görülme sıklığını ve ilişkili durumları incelemektir.

Yöntem: Mart 2007 ve Şubat 2009 tarihlerinde kesitsel olarak yapılan araştırmaya olasılıksız örnekleme yöntemi ile ilk doğumunu yapan 391 kadın alındı. Kadınlarla, doğum sonrası birinci günde ve yaklaşık bir yıl sonra olmak üzere toplam iki kez görüşme yapıldı. Veriler, bir anket formu ile doğum sonrası birinci günde yüz yüze ve ortalama 11.6±3.8 ayda telefonla görüşme yapılarak toplandı. Bulgular: Kadınların %34.8’i gebelikten önce, %38.9’u gebelikleri süresince ve %28.9’u doğum sonrası dönemde disparoni yaşadıkları belirlendi. Lojistik regresyon analizi sonuçları, gebelikten önceki dönemde disparoni görülme olasılığının eğitimi olmayan ve gelir düzeyini düşük olarak algılayan kadınlarda arttığını gösterdi. Ayrıca, ev hanımı olan, gelir düzeyini düşük olarak algılayan ve gebelikten önce disparoni öyküsü olan kadınlarda doğum sonrası dönemde disparoni görülme olasılığının arttığı saptandı. Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları, gebelik öncesi ve doğum sonrası dönemlerde disparoni görülme sıklığının oldukça yüksek olduğunu ve gebelik öncesi disparoni öyküsünün doğum sonrası disparoni için önemli bir risk faktörü olduğunu gösterdi. Anahtar Kelimeler: Disparoni; cinsel sağlık; gebelik öncesi ve doğum sonrası dönem; kadın sağlığı.   ABSTRACT The Prevalence of Pre-Pregnancy and Postpartum Dyspareunia in Women Giving Birth for The First Time and Related Factors Objective: The study aimed to investigate the prevalence of dyspareunia in the pre-pregnancy and postpartum periods, and related factors, in women giving birth for the first time.  Method: This cross-sectional study was carried out between March 2007 and February 2009. The sample included 391 women recruited using the convenience sample method, were giving birth for the first time. Total two times interviews were conducted with women in the first day and approximately one year after birth. Study data were collected using a questionnaire. The questionnaire was completed based on face-to-face interviews on the first day postpartum and subsequent telephone interviews at an average of 11.6±3.8 months postpartum. Results: Of the women 34.8% reported experiencing dyspareunia before conception; 38.9%, during pregnancy; and 28.9%, in the postpartum period. Logistic regression analysis results showed that the likelihood of experiencing dyspareunia prior to conception showed a statistically significant increase in women who had no education (odds ratio and who perceived their income level as “low”. It was further established that being a homemaker, low perceived income and a history of dyspareunia before pregnancy increased the probability of the incidence of dyspareunia in the postpartum period.  Conclusion: This study reached the conclusion that the frequency of dyspareunia during the pre-pregnancy and postpartum periods is considerably high and that a pre-pregnancy history of dyspareunia represents an important risk factor for postpartum dyspareunia. Keywords: Dyspareunia; sexual health; pre-pregnancy and postpartum period; women’s health.  

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.