HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK EĞİTİMDE VERİLEN GERİBİLDİRİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Neslihan Partlak Günüşen, Besti Üstün
3.403 1.144

Öz


Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik fakültesi öğrencilerinin klinik eğitim sürecinde, geribildirime yönelik görüşlerini belirlemektir.

Yöntem: Odak grup görüşme yöntemiyle veri toplanarak yapılan tanımlayıcı niteliksel tasarımda bir çalışmadır. Toplam 32 hemşirelik öğrencisiyle dört odak görüşme yapılmıştır.  Veriler tematik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular: Üç ana tema belirlenmiştir. Bu temalar geribildirim alma sürecinde yaşanan problemler, öğrencilerin geribildirim vermesini etkileyen durumlar ve öğrencilerin olumsuz geribildirim almayı istememeleridir. Öğrencilerin hedeflerin açık olmaması ve farklı eğiticilerin beklentilerinin standart olmaması nedeniyle olumsuz geribildirimi almakta zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Sonuç: Eğiticilerin klinik eğitimden beklentilerinin standart olması ve geribildirim becerilerini geliştirmeye yönelik planlamalar yapılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Geribildirim; klinik eğitim; hemşirelik öğrencileri.   ABSTRACT       The perspectives of nursing students about feedback in clinical education Aim: The aim of the study was determined to perspectives of nursing students about feedback in clinical education. Methods: A descriptive qualitative research design was used. 32 students who have accepted to participate in the research comprised the sample. Interviews were semi-structured with open-ended. Data were analyzed by means of qualitative content analysis. Results: Three main themes emerged. These are; difficulties in the process of receiving feedback, conditions affecting the students' feedback giving and students' inability to accept feedback. Students had difficulty in accepting negative feedback due to the fact that the educators had different expectations. Conclusion: Planning which is oriented to decrease the differences between the educators’ expectations in the clinic and to develop their feedback giving skills is recommended. Keywords: Feedback;  clinical teaching;  nursing students.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.