Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

Elif Dirimeşe, Aklime Dicle
3.122 846

Öz


Bu araştırmada, hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu, tanımlayıcı bir araştırmadır. Örnekleme, lisans mezunu 143 hemşire ve dördüncü sınıftaki 56 öğrenci alınmıştır. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği ile 2005 yılında toplanmış ve t testi, varyans, ki-kare ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.  Hemşirelerin (261.1 ± 23.4) ve hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi (277.0 ± 19.7) orta düzeyde bulunmuştur. Öğrencilerin toplam puanı ile açık fikirlilik, doğruyu arama, sistematiklik, meraklılık alt ölçek puanları, hemşirelerden anlamlı olarak yüksektir. Hemşirelerin kurum dışı bilimsel etkinliklere bir ve daha fazla katılanların hiç katılmayanlara göre toplam puan ortalamaları anlamlı olarak yüksektir.

Anahtar Sözcükler: Düşünme, hemşirelik, hemşirelik öğrencisi, hemşire.

Evaluation of Critical Thinking Dispositions on Nurses and Nursing Student’s

Abstract

This research has been aimed to evaluate the critical thinking dispositions of nurses and nursing students’  This is a descriptive study . The sample for the study consisted 143 nurses who are graduated with on bachelor of science degree in nursing and 56 fourth years students studying. The data have been collected with the Descriptive Information Form and the California Critical Thinking Disposition Inventory in 2005 years. Data evaluated by using t-test, ANOVA, chi-square and correlation. In the study, it has been found that the critical thinking dispositions of nurses (261.1±23.4) and nursing students (277.0±19.7) are moderate level. This research has significantly indicated that the students’ total scores with sub-scale scores of the open-mindedness, truth seeking, systematicity, and inquisitiveness are higher than the nurses’. Nurses who have participated at least one activity or more in out institutions, have had a high mean total points than those have not participated.

Keywords: Thinking, Nursing, Nursing Students, Nurse.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.