HEMŞİRELERİN TIBBİ HATA YAPMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Fatma Cebeci, Elif Gürsoy, Sebahattin Tekingündüz
7.947 4.675

Öz


Amaç: Araştırma hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeylerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Araştırma, 15 Eylül-18 Kasım 2010 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kliniklerinde çalışan ve aydınlatılmış onam alınan toplam 203 hemşire ile yapılmıştır. Veriler, “Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeğinden alınan toplam puan ortalamasının 4.74±0.46 olduğu ve hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin alt boyutlara ilişkin aldıkları en yüksek puan ortalamasının iletişim (=4.86±0.39 ), en düşük puan ortalamalarının ise hasta izlemi ve malzeme cihaz güvenliği (=4.63±0.59) ile düşmelerin önlenmesi (=4.63±0.57) olduğu saptanmıştır. Çalışma saatlerinin uzun olmasının tıbbi hatayı etkileme durumu ile iletişim alt boyutları arasında zayıf düzeyde pozitif (r=0.139) anlamlı bir ilişki olduğu (p<0.05) ve iletişim alt boyutunun puanı ile günlük çalışma saati arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05).   Sonuç: Hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin düşük olduğu görülmekle birlikte ülkemizde hasta güvenliği kültürünün oluşmaması nedeni ile sorulara olumlu yönde cevap verebilecekleri unutulmamalıdır. Anahtar Kelimeler: Tıbbi hata; eğilim; hemşire.   ABSTRACT Determining the Level of Tendency in Malpractice Among Nurses Objective: This study aims to determine the level of proneness to malpractice among nurses. Method: This is a descriptive and cross-sectional study. This study was performed with the voluntary participation of 203 nurses working in clinics of Ankara Numune Training, and Research Hospital. The data were collected by using “Malpractice Trend Scale in Nursing”. Results: The proneness to malpractice among nurses was low. The mean score for Malpractice Trend Scale was found as =4.74±0.46 of all subscales, the highest score came from communication (=4.86±0.39), while the lowest scores came from the patient monitoring and the safety of medical equipment (= 4.63±0.59), and the prevention of falls (=4.63±0.57). There was a weakly significant relationship (r=0.139) between the tendency in malpractice, long working hours and the subscales of communication (p<0.05). Moreover, a statistically significant difference was found between the communication scores and working hours.  Conclusion: Despite the obtained low scores, it should be noted that nurses might tend to respond the questions affirmatively due to the absence of a culture of patient safety in Turkey. Keywords: Medical errors; trend; nurse.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.