HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Elanur Yılmaz Karabulutlu
3.693 2.310

Öz


Bu çalışma hemodiyaliz (HD) hastalarının, hastalıklarını nasıl algıladıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzurum il merkezinde bulunan bir üniversite hastanesi diyaliz merkezi ve bir özel diyaliz merkezinde Aralık 2008- Şubat 2009 tarihlerinde HD tedavisi alan 129 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında hastaların tanıtıcı özelliklerini içeren soru formu ile Hastalık Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Hastaların en fazla güç kaybı ve yorgunluk belirtilerini yaşadıkları ve bu belirtileri hastalıkla ilişkilendirdikleri belirlenmiştir. Hastaların hastalık hakkındaki görüşleri ile ilgili alt boyutlarından duygusal temsiller algısı, süre (akut/kronik) algısı (18.79±3.07 ) ve kişisel kontrol algısı (18.58±3.46) puan ortalamalarının diğer alt boyutlara göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Hastaların en çok risk faktörleri (14.06±4.66) ve psikolojik atıfları (13.94±5.08 ) olası hastalık nedenleri olarak gördükleri tespit edilmiştir.  HD hastalarının hastalıkla birlikte ortaya çıkan duygusal belirtileri yoğun olarak algıladığı, hastalıklarının kronik bir hastalık olduğuna inandıkları, hastalıkla ilgili kişisel kontrollerinin yüksek olduğu ve en fazla geçmişteki kötü tıbbi bakım ve stres-endişenin hastalık nedeni olduğuna inandıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliğ; hemodiyaliz; hastalık algısı.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.