HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL VE PROFESYONEL DEĞERLERİ/NURSING STUDENTS’ INDIVIDUAL AND PROFESSINAL VALUES

Hülya KAYA, Burçin IŞIK, Emine ŞENYUVA, Nurten KAYA
6.726 2.493

Öz


Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin öğretim yılı başında ve sonunda bireysel değerlerinin ve öğretim yılı sonunda mesleki değerlerinin belirlenerek üst sınıflardaki eğitim programlarına ışık tutacak verileri ortaya koymak amacı ile gerçekleştirildi. Çalışma, bir hemşirelik yüksekokuluna 2009-2010 öğretim yılında kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerinin tümü ile kesitsel ve boylamsal (longitudinal) türde yapıldı. Veriler; “Bilgi Formu”, Güngör (1998) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Değer Tercihleri Ölçeği”, Orak (1995) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği” ve “Profesyonel Değer Öncelik Sırası Ölçeği” kullanılarak toplandı. Hemşirelik öğrencilerinin öğretim yılı başında ve sonunda bireysel değerlerde sosyal değeri, mesleki değerlerde insan onurunu tercih ettikleri, profesyonel değerlerin tamamını önemli buldukları belirlendi. Bu sonuçlar, hemşirelik öğrencilerinin mesleki davranışlarının etik ilkeler ve değerlerle yüklü olduğuna işaret etmekte olup hemşirelik eğitim programlarının yapılandırılmasına ışık tutması açısından önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Değer, bireysel değerler, hemşirelikte profesyonel değerler, hemşirelik öğrencileri, hemşirelik eğitimi

ABSTRACTNursing Students’ Individual and Professional ValuesThis research was conducted to determine nursing freshmen individual values at the beginning and the end of the academic year and professional values at the end of the academic year and also was conducted to present the data that shed light on nursing curriculum at the higher class. The research was realized as cross-sectional and longitudinal with nursing freshmen registered 2009-2010 academic year. Data were collected by using an “Information Form”, “Value Preferences Scale”, “Nurses Professional Values Scale” and “Professional Value Preferences Scale”. Nursing freshmen would prefer social values as individual values at the beginning and the end of the academic year. They prefer human dignity as professional values and view all professional values as significant. These results indicate that professional behaviors of nursing freshmen have ethical principles and values and results are important to shed light on structuring nursing curriculum, too. Keywords: Value, individual values, nursing professional values, nursing students, nursing education

 

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.