KADIN MAHKUMLARDA GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI / GENITAL HYGIENE BEHAVIORS OF FEMALE PRISONERS

İlkay Arslan Özkan, Özen Kulakaç
3.131 1.146

Öz


ÖZET

Bu çalışma, bir Ceza İnfaz Kurumu’nun kadın ünitesinde bulunan mahkumların genital hijyen davranışlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 55 kadın mahkum oluşturmuştur. Veriler Türk kültürüne özgü, 27 maddeden oluşan Genital Hijyen Davranışları Envanteri (GHDE) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdeler kullanılmıştır.

Katılımcıların GHDE ortalaması 86.6 ±10.6 (min:53-max:106) olup, genital hijyen davranışları istendik düzeye (Max:108) yakındır. Yazılı ve görsel basın mahkumların en temel bilgi kaynağıdır. Kadın mahkumların yaklaşık %30’u jinekolojik yardım ya da danışmanlık gerektiren vajinal akıntı tanımlamışlardır. “Tuvalete gitmeden”, “cinsel ilişkiden”, “ped değiştirmeden” önce ellerini yıkama oranları, sonra yıkama oranlarından daha düşüktür. Kadınların yaklaşık üçte biri adet döneminde banyo yapmadıklarını (%27.3), yarısından fazlası (%32.7) eliminiasyon sonrası yanlış hijyen davranışı gösterdiğini belirtmiştir. Çalışmada kadınların genital hijyen davranış puanları istendik düzeye yakın bulunsa da toplumda yaygın olarak görülen yanlış hijyen uygulamalarını gösterme oranları azımsanamayacak kadar fazladır. Bu nedenle mahkum kadınların doğru genital hijyen uygulamaları konusunda eğitilmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genital Hijyen Davranışları Envanteri, cezaevi, mahkum kadınlar

ABSTRACT

The aim of this descriptive study was to determine the genital hygiene behaviors of imprisoned womens. The study was carried out with 55 imprisoned women. Data were collected by using the Genital Hygiene Behaviors Inventory (GHBI).

Women’ average score of GHBI was 86.6 ±10.6 (min:53-max:106). To the results: mass and print media were the main source of knowledge; thirty percent of women described vaginal leakage; the percentages of washing their hands before “going to toilet”, “sexual intercourse” and “changing ped” were found lower; one in three women did not take a shower during menstruation; more than half of the women described false method of genital hygiene after elimination. The average score of GHBI was found close to the desired range, some wrong genital hygiene behaviors were found too much to disdain. It was suggested that imprisoned women should be educated about the healthy genital hygiene behaviors.

Keywords:

Genital Hygiene Behaviors Inventory, prison, female prisoners

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.