ASTIMLI ÇOCUKLAR VE ADÖLESANLAR İÇİN ÖZ ETKİLİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİLİK GÜVENİRLİĞİ

Ümran Çevik
3.050 1.131

Öz


Bu araştırma, Astımlı çocuk ve adölesanlarda öz etkililiği değerlendirmek için, Schsöller and Havermans tarafından geliştirilen Astımlı Çocuk ve Adölesanlar için Öz Etkililik Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamak, geçerlilik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla metodolojik olarak planlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Kasım 2007-Kasım 2008 tarihleri arasında Tokat ili Merkez Sağlık ocaklarına kayıt yaptıran 10-18 yaş grubu inhaler ilaç kullanan astımlı 108 çocuk adölesanlar oluşturmuştur. Evrenin tümünün araştırmaya alınması planlandığından örnekleme yöntemine gidilmemiştir. Evrenden ulaşılabilen 108 hastadan araştırmaya katılmayı kabul eden 100 hasta araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, Astımlı Çocuk/Adölesan Kişisel Bilgi Formu, Astımlı Çocuk ve Adölesanlar için Öz Etkililik Ölçeği kullanılmıştır. Astımlı Çocuk ve Adölesanlar için Öz Etkililik Ölçeği’nin faktör analizi sonucunda tek boyutlu olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Ortalama puanı 82.370 ±14.85 olan ölçeğin iç tutarlılık katsayısının 0.89 olduğu, madde toplam korelasyon katsayılarının ise 0.370-0.674 arasında olduğu saptanmıştır. Ölçeğin Türk toplumu için geçerliliğinin ve güvenirliğinin yüksek olduğuna karar verilmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.