Hastaların İki Ölçeğe Göre Düşme Riskinin Belirlenmesi ve Bu Ölçeklerin Düşmeyi Belirlemedeki Duyarlılığı: Pilot Çalışma

Dilek Özden, Şerife Karagözoğlu, Seda Kurukız
4.662 2.729

Öz


Bu çalışma hastaların Heindric II  Düşme Riski Ölçeği ve Morse Düşme Ölçeğine göre düşme risklerini ve düşmeyi belirlemedeki duyarlılığını saptamak amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 130 hasta oluşturmuştur. Veriler, bireylerin sosyo-demografik özelliklerini ve düşme için risk faktörlerini içeren anket formu, Morse Düşme Ölçeği ve Hendrich II Düşme Riski Ölçeği ile toplanmış, yüzdelik ve ROC analizi ile değerlendirilmiştir.

Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 60.09 ± 18,98 olup, %57.7’si erkektir. Bireylerin %40.8’inde hastaneye yatmadan önce düşme öyküsünün olduğu ve %23.1’inin son bir ay içerisinde düştüğü saptanmıştır. Düşme riskini belirlemeye yönelik izlemlerimiz sırasında hastaların (n=7) %5.4’ün de düşme gerçekleştiği belirlenmiştir. Hendrich II Düşme Ölçeğine göre duyarlılık değeri %42.9, Morse Düşme Riski Ölçeğine göre %85.7 olarak bulunmuştur.

Çalışılan kliniklerde hastaların düşme riski ve düşme oranı yüksektir. Bu nedenle hemşire düşme risk belirleme araçlarını kullanarak düşme riski olan hastaları belirlenmesi önemlidir. Her iki ölçeğin de araştırmanın yapıldığı kliniklerde düşme riski olan hastayı belirlemede etkin olmadığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Hasta güvenliği, düşme riski, düşme riskinin değerlendirilmesi, Hendrich II Düşme Riski Ölçeği, Morse Düşme Ölçeği

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.