AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI YAPILAN EGZERSİZLERİN AĞRIYA ETKİSİ

Kıvan Çevik, Ayten Zaybak
4.657 1.235

Öz


Araştırma, açık kalp ameliyatı olan hastalarda egzersizler sırasındaki ağrıyı değerlendirmek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma,  Aralık 2008-  Haziran 2009 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini ‘olasılıksız örnekleme tekniği’ ile belirlenen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 62 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında ‘Hasta Tanıtım Formu’ ve ‘Görsel Kıyaslama Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, Student t, paired t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.Araştırma sonucunda: Hastaların dinlenme sırasındaki ağrı şiddeti puan ortalamalarının egzersizler sırasındaki ağrı şiddeti puan ortalamalarından düşük olduğu ( p < 0.01), postoperatif 1. gündeki ağrı şiddeti puan ortalamalarının 2. güne göre anlamlı derecede yüksek olduğu (p < 0.01), öksürme egzersizinin en ağrılı egzersiz olduğu bulunmuştur (p < 0.01). Postoperatif 1.günde; dinlenme, öksürme, spirometre kullanımı sırasında,  2. günde; öksürme sırasındaki ağrı şiddeti puan ortalamalarının kadınlarda daha yüksek olduğu (p<0.05), yaşın sadece 2. gün öksürme sırasındaki ağrıda etkili olduğu (p<0.05) bulunmuştur.

           Anahtar Sözcükler: Ağrı; postoperatif ağrı; egzersiz.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.