KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN EN AĞIR BİÇİMİ: NAMUS CİNAYETLERİ

Naile Bilgili, Gülşen Vural
18.749 2.929

Öz


ÖZET

Dünyanın her yerinde namus cinayetleri şiddetin en ağır biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle feodal yapının gücünü koruduğu bölgelerde kadınların namus adına öldürüldüğü bilinmektedir. Bir şiddet biçimi olarak namus cinayetleri, toplumların kültüründen, özellikle değer sisteminden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle namus cinayetlerini daha iyi anlamak için bu cinayetlere yol açan namus kavramının irdelenmesinde yarar vardır. Bu makalede namus anlayışını irdelemek, namus cinayetlerinin nedenlerini açıklamak ve yapılan bazı çalışma örnekleri ile konuya dikkat çekmek amaçlanmıştır. Ayrıca namus cinayetleri hakkında sağlık çalışanlarının sorumlulukları gözden geçirilmiş ve namus cinayetlerinin önlenmesine ilişkin öneriler tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Namus cinayetleri, kadına karşı şiddet, kadın sağlığı, sağlık çalışanları

 

ABSTRACT

The Heaviest Way of Violence Agaınst Women: Honor Kiliıngs

In all part of the world women face with violence, honor killings are an extreme way of violence. It is known that, especially in the communities that has a feudal system women killed due to honor. Honor killings, as a way of displaying violent behavior, stems from the culture, particularly value system of the societies. Therefore, in order to understand honor killings better, the concept of honor, which underlies them, should be addressed. In this article, various studies attempting to explain honor killings and address the concept of honor are reviewed in order to attract attention to the subject. In addition, the responsibilities of health care workers and some proposals on prevention of honor killings’ discussed.

Keywords:  Honor killings, violence against women, women health, health care workers

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.