Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyleri ve İlişkili Bazı Faktörler

Çiğdem Arslan, Meral Kelleci
5.410 2.849

Öz


ÖZET

Bu çalışma, hastanede yatan hastaların hemşirelik bakımından duydukları memnuniyet düzeyleri ile ilişkili bazı faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 211 hasta oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Servquel Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde Student t, One-Way Anova, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır.

Çalışmada, hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyleri düşük olarak bulunmuştur. Hastaların ortalama beklentilerinin en yüksek olduğu hizmet alanları, hastanede hemşirelerin gerektiği zaman acil bir durumda hemen bakım vermesi, hemşirelerin tedavileri doğru uygulaması ve hemşirelerin temiz ve bakımlı olması ile ilgili alanlar olduğu belirlenmiştir. Hastaların en çok önem verdikleri alanlar, hemşirelerin hizmeti güvenilir ve doğru şekilde yapma yetenekleri ile hemşirelerin bilgi, saygı ve empati kurma özellikleri olarak bulunmuştur. Hastaların ikinci derecede önem verdikleri hizmet alanı ise hemşirelerin bilgisi ve saygısı ile yardımcı olma özellikleridir. En az öneme sahip hizmet alanı ise fiziksel olanaklardır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, hasta memnuniyeti ve servqual ölçeği

 

ABSTRACT

Satisfaction Levels of Hospitalized Patients in Care of Nursing in aUniversity Hospital and Some Related Factors

This descriptive study was made to determine patients’ satisfaction levels of the nursing care they took and the factors that associated. The sample survey was carried out on 211 patients. The Personal nformation Form and Servquel Scale were used as data collection tools. Student t, One-Way Anova, Mann Whitney U, and Kruskall Wallis test were used in statistical analysis.

In this study, satisfaction levels of patients about nursing care were found low. In service areas, patients’ highest expectations are to give a immediate care when a nurse needed in an emergency situation, a correct treatment of a nurse practice and to be clean and well maintained with the relevant areas. The areas that patients found most important are the services were found to be a nurse and a reliable ability to accurately and nurse with the knowledge, respect and empathy-building features. The areas that patients found secondly important are knowledge degrees of nurses and the respect which nurses show to patients and help features. The service area which has the least importance according to research is physical facilities.

Keywords: , Nursing care, patient satisfaction and servqual scale.


Tam metin:

PDF PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.