Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Belirlenmesi

Seval Karaboğa Gündoğdu, Nefise Bahçecik
10.233 3.888

Öz


ÖZET

                Araştırma, hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algılamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Araştırma, İstanbul İli Avrupa yakasındaki tam teşekküllü, 200’ün üzerinde hemşire sayısına sahip iki özel hastane ile iki eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 475 hemşire ile gerçekleştirildi. Araştırmada araştırıcılar tarafından hazırlanan “Bilgi Formu” ve “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Student t testi, tek yönlü Anova analizi, Tukey HSD ve Ki-kare testi kullanıldı. Hemşirelerin genel hasta güvenliği kültürü algısı (%49,81±%22,34) bulundu. Bu oran eğitim ve araştırma hastanelerinde (%40,42±%18,43), özel hastanelerde (%62,52±%20,96) bulunarak aralarında istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0,001). Eğitim ve araştırma hastanelerindeki hemşirelerin %72’sinin, özel hastanelerdeki hemşirelerin %73,5’inin hatalı olayları hiç rapor etmedikleri belirlendi.  Eğitim ve araştırma hastanelerindeki hemşirelerin %48,7’si birimlerini hasta güvenliği derecesi konusunda kabul edilebilir; özel hastanelerdeki hemşirelerin %51’i çok iyi buldu. Hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algılamalarının orta düzeyde olduğu belirlendi.

 Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, hemşire.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.