KOROZİF MADDE İÇEN 1-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE AİLELERİN İLK UYGULAMALARI

Feyza Küçük, Serap Balcı
1.817 1.102

Öz


Çalışma, İstanbul’daki bir eğitim ve araştırma hastanesine korozif madde içilmesi nedeniyle getirilen 1-6 yaş grubu çocukların ve ailelerinin özellikleri ile ailelerin yaptığı ilk uygulamaları belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel bir tasarım olarak gerçekleştirildi.

Çalışma verileri, çocuk acil birimine başvuran, 1-6 yaş grubu 160 çocuğun ailesinden elde edildi. Çalışmada literatür doğrultusunda hazırlanan soru formu kullanıldı. Veriler yüzdelik dağılım, Fisher kesin ki-kare, Yates düzeltmeli ki-kare ile analiz edildi.

Çalışma sonucunda; çocukların %63,8’inin erkek, yaş ortalamasının 2,72±1,42 yıl, anne ve babaların çoğunlukla ilköğretim mezunu olduğu belirlendi. Annelerin %63,1’inin temizlik maddelerini açıkta veya alçak / açılabilir kapalı dolapta sakladıkları saptandı. Çocukların en çok içtiği maddenin çamaşır suyu olduğu, ailelerin %63,8’inin korozif maddenin içiminden sonra çocuklara su, süt veya yoğurt verdiği belirlendi. Anne eğitim düzeyi arttıkça temizlik maddelerinin kapalı şekilde satın alınma ve uygun şekilde saklanma oranının daha yüksek olduğu bulundu.

Çocuk sağlığının geliştirilmesi ve korunmasında önemli bir role sahip olan hemşireler, bu maddelerin uygun şekilde saklanması ve maddelerin içilmesi halinde yapılması gerekenler konusunda aileleri eğitmelidir.

Anahtar Kelimeler: Korozif madde, çocuk, zehirlenme, eğitim, Zehir Danışma Merkezi.


Tam metin:

Başlıksız () PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.