HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIKLARI ETİK İKİLEMLERİN İNCELENMESİ

AYFER ELCİGİL
9.876 7.200

ÖzÖzet

Etik ikilem bir eylem sırasında karar verilmesi gereken bir durumda iki değer arasındaki karmaşadan kaynaklanır. Hemşire hasta için en iyi olan durumu karar verirken kendi değerleri ve yargıları arasında karmaşa yaşadığında etik ikilemle karşılaşır. Hemşireler bu ikilemleri çözmek için zamanın büyük bir kısmını harcamaktadır. Bu araştırma, hemşirelerin karşılaştıkları etik ikilemlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Bir üniversite hastanesinin yoğun bakım, ameliyathane, dahiliye ve cerrahi kliniklerinde 395 hemşire çalışmaktadır. Örneklem kapsamına 395 hemşirenin % 50’si olan 198 kişi tabakalı rastgele ve basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Verilerin toplanmasında Marcia Raines tarafından geliştirilen 42 maddelik etik ikilemler ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin güvenilirliği 0.82’dir.  Hemşirelerin karşılaştıkları en yüksek etik ikilem puan ortalaması X:2.3±1.3 ile “hastanede kullanılan malzemelerin teminine ilişkin etik ikilemler” olarak belirlenmiştir. Hemşireler malzeme eksikliğine bağlı yaşanan sorunları araştırmalarla belirleyerek hastane yöneticilerine iletebilirler. Elde edilen bulgular ışığında hemşirelere etik ikilem ve etik karar verme sürecine ilişkin hizmet içi eğitim planlanması, ayrıca hemşirelik müfredatında bu konulara ilişkin genişçe yer verilmesi gerçeği ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Etik ikilemler.     Abstract An ethical dilemma may be considered to be a situation that requires one to choose between two equally balanced and often unpleasant alternatives which carry moral implications. Nurses encounter ethical dilemmas when conflicting values and judgments are present regarding what is the best course of patient care. Nurses spent most of their time to solve these ethical dilemmas.  This descriptive study carried out to determine ethical dilemmas which encountered during clinical practice. Three hundred ninety five of nurses has been working in medical, surgical and intensive care units of in a university hospital. The 50 % of 395 nurses were chosen as a sample. It was used the ethical dilemmas scale which is developed by Marcia Raines. The validity of this scale is 0.82’dir. Inadequate care due to lack of resources was the ethical challenges reported most often. The nurses should carry out a research about this problem and they can share the results of this research with the managers. According this study results, postgraduate education about ethics and ethical decision process should be planned for nurses. Also ethics and ethical decision process should be integrated in to nursing curriculum. Key words: ethics, ethical dilemmas 

 


Tam metin:

Başlıksız () PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.