YATAĞA BAĞIMLI HASTALARA BAKIM VEREN BİREYLERİN BAKIM YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ayten ZAYBAK, Ülkü YAPUCU GÜNEŞ, Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU, Elçin ÜLKER
4.821 3.004

Öz


Amaç:  Bu çalışma yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin bakım yükünü ve bu yükü etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir araştırmadır.

Yöntem: Araştırma 15 Haziran  – 15 Eylül 2010 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini hastalarına  bakım veren 100 birey  oluşturmuştur. Veriler birey tanıtım formu, Rush Medicus Hasta Sınıflama Sistemi ve  Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda, bakım verenlerin %77’sinin kadın olduğu, hastaların %70’inin orta düzey bağımlı olduğu, Zarit Bakım Yükü Ölçeği toplam puan ortalamasının 27,77±8,85 olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bakım veren bireylerin sağlık algısı, çalışma durumu, meslekleri ve hastanın bağımlılık düzeyi ile Zarit Bakım Yükü Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.

 Anahtar Sözcükler: Bakım yükü, yatağa bağımlı hasta, bakım alan, bakım veren birey

 

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.